Birinci seksi gözəl və ehtiraslı etmək üçün qaydalar

Birinci seksi gözəl və ehtiraslı etmək üçün qaydalar


Tərbiyənin sirri övlada olan hörmətlə başlayır

Birinci seksi gözəl və ehtiraslı etmək üçün qaydalar

Birinci seksi gözəl və ehtiraslı etmək üçün qaydalar
Birinci seksi gözəl və ehtiraslı etmək üçün qaydalar

Sevginin birinci gecәsi çox gözәl vә ehtiraslı olması üçün birinci seksin müәyyәn qaydalarına riayәt etmәk lazımdır.
Çoxları yeni partnyorla sevginin birinci gecәsini imtahan kimi qәbul edirlәr. Hәyәcan və sıxılma hissi sona qәdәr tәrk etmir vә rahatlamağa vә öz partnyorunu hiss etmәyә imkan vermir.

Birinci qayda. birinci yaxınlığından çox şey gözlәmәk lazım deyil. Öz xәyallarınızda siz artıq özünüz üçün mükәmmәl şәkil çәkmisniz, necә hәr şey gözәl vә romantik olacaq. Amma siz anlamalısız ki, gözәl vә mükәmmәl seks üçün partnyorla sizә bir­birinә öyrәşmәlisiz, bәdәnlәrinizi, vәrdişlәrinizi vә üstünlüklәrinizi öyrәnmәlisiz. Olur, әlbәttә, hadisәlәr, nә vaxt ki, birinci partnyorla seks rәngarәnq vә әfsanәvidir, amma belә son dәrәcә nadir hallarda olur.

İkinci qayda – Fiquranız haqqında narahat olmayın. Artıq çәki, sellyulite, vә çapıqlar haqqında yataqda unudun. Siz sevgilinizin qoynunda olarkәn, onu bu nüanslar әn az maraqlandırır. Amma bu halda sizdә yenәdә çıxış var. Yalnız öz bәdәninizi sevmәk lazımdır vә özünüzü olduqunuz kimi sevin.

Üçüncü qayda – tormozlanmıyın. Әgәr birdәn hansısa – yöndәmsiz vәziyyәt olsa, çaşmayın vә çaşqınlıqa düşmәyin. Yüngül istehza vә ya gülüş vәziyyәti daha yaxşı bәzәndirәcәk, nә qәdәr yöndәmsiz sükut. Kişilәr bizim dәstәyimizә ehtiyac duyurlar, vә (amma) deyil tәnqidçi.

Dördüncü qayda – müqәddimәdәn hәzz alın. Yeni partnyorla birinci seks onunla sirlidir ki, tәlәsmәmәk, hәzz almaq vә bununla vәrdişlәri vә partnyorun üstünlüklәrini öyrәnmәk olar.

Beşinci qayda – susmursunuz. Әgәr diskomfort hissi yaranırsa vә ya nәsә sizin xoşunuza gәlmirsә, dözmәk lazım deyil, tәvәzökar vә nәzakәtlә öz hәyәcanlarınız vә hislәriniz haqqında partnyorunuza izah edin. Әgәr siz birinci seks vaxtı susacaqsınızsa,partnyor gәlәcәkdә anlaya bilmәyәcәk, nәyi yanlış edir. Vә vaxt ötdükcә, nә vaxt ki,münasibәtlәr sizin aranızda müntәzәm olacaq, sizin qeydlәrinizi o, dәyişkәnlik kimi, öz ünvanına iddialar kimi onları qiymәtlәndirmәk vә, müvafiq olaraq, qırılma üçün sәbәb kimi anlaya bilәr.

Altıncı qayda ­ partnyorunuza kompliment edin. Öz kişinizә mütlәq deyin ki, sizә onunla yaxşıdır. Amma bu halda partnyoru çox tәriflәmәk lazım deyil. Qoy hәmişә sizinlә seksual münasibәtlәrdә mükәmmәllәşsin.

Vә qayda nömrә yeddi – Kamasutranı tәcrübәdәn keçirmәk lazım deyil. Sevginin birinci gecәsindә yenә dә akrobatik pozalarından vә dartılmalardan çәkinmәk lazımdır, siz axı bilmirsiniz, necә buna sizin partnyorunuz reaksiya verәcәk. Bir az gözlәyin, vә sonra kişi sizin qabiliyyәti qiymәtlәndirәcәk.

Dostlarınla Paylaş

Saytda 129 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024