Atalar Sözləri və Məsəllər

Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb
 • Eşq üçün tökülən göz yaşı və müharibədə tökülən qanın əvəzi olmaz. (Fransız atalar sözləri)
 • Eşq hətta eşşəyi rəqs etdirər. (Fransız atalar sözləri)
 • Eşq üçün tökülən göz yaşı ilə savaşda axan qanı heç bir şey əvəz edə bilməz. (Fransız atalar sözləri)
 • Eyni çayda iki dəfə yuyunulmaz. (Yunan atalar sözləri)
 • Eşqin yumruğu üzüm kimi şirindir. (Afrika atalar sözü)
 • Evində dinc olmaq istəyirsənsə, yoldaşının bütün istədiklərini et. (Afrika atalar sözü)
 • Evlilik qala kimidir, xaricindəkilər girməyə, içindəkilər çıxmağa məşğul olarlar. (Çin atalar sözləri)
 • Erkən qalxmayan arvad, söz dinləməyən övlad, mahbuzla getməyən at qapında varsa qaldır at. (Çin atalar sözləri)
 • Elə arxalananın kürəyi yerə dəyməz
 • El sevəni el sevər
 • El bir olsa – dağ oynadar yerindən,
  söz bir olsa, zərbi kərən sındırar.
 • Elçidən söz alarlar, düşmandan göz.
 • Eli dağlamaq olmaz,
  Ağzın bağlamaq olmaz.
 • Elmin gücü,
  Yıxar bürcü.
 • El tutanı ər tutar,
  Ər atanı el atar.
 • Eyni güldən ilan zəhər, arı bal çəkər.
 • El elə dayanıb, tənbəl indi oyanıb.
 • El gözü tərəzidir.
 • Elnən gələn toy-bayramdır.
 • Eşşəyə min ata çatana qədər.
 • Eşqin gözü kordur.
 • El üçün ağlayan gözdən olar
 • Edən qurtuldu, diyən tutuldu.
 • Ev alma, qonşu al.
 • El gözünü dil açar.
 • Eşəyə quyruq, öküzə buynuz, ağır olmaz.
 • Eşq ağladır, dərd söylədir.
 • Eşşək qaçdı, ip uzandı.
 • Eşşəyin hesabı başqa, eşşəkçinin ki başqa.
 • Evdəki qızın gözü qapıda, doymamış itin qulağı.
 • El dediyin kimindir, dil dediyin elindi.
 • El elə sığar, ev evə sığmaz.
 • El qazanı ilə, aşın qaynamaz.
 • El qulağı, su tutmaz.
 • Eşqin gözü kor olur, qulağı kar.
 • Eşşəyin qədrin atdan düşəndən sor.
 • Ev almadan, qonşunu tap (tanı).
 • Evi quran balta, dışarda qalar.
 • Evi daraldan qonaq olsun, qonağı daraldan, dilin olmasın.
 • Evin aşağısıda olur yuxarısıda.
 • Evi yığanda arvaddı, yıxanda.
 • El çarəsız olmaz, mərd yarasız olmaz.
 • El ağzı, çuval ağzı, yel ağzı.
 • El ağzına baxan, qadının tez boşar.
 • El ağzına "ələk" tutulmaz.
 • El ağzında, bir söz əkən, yüzün dəyər.
 • El alır qız, "quda" qazanır, mən aldım qız, "qada" qazandım.
 • El atı tez yorular.
 • Eldən gəlsə məlamət, qalanmazsan səlamət.
 • Eldən qalan dil olsun, seldən qalan iz olsun. oddan qalan kül olsun.
 • Elə fırıldaq gəlib ki, fırlana fırlana qalmışıq.
 • Elə günə düşüb ki burnun ucu titrəyir.
 • Elin ağzı torba deyil ki büzəsən.
 • Elinə ağlayan qalmır, elindən yazan qalır.
 • Erkən qalxan, erkən çatar evinə.
 • Ertə namaz gec namaz, ağılda qoyun qalmaz.
 • Ertə qanmayan gec qanmaz, gec qanmayan, heç qanmaz.
 • Ehsan verin, rəhmət aparın
 • El yaxşı, biz yaman, el buğda, biz saman.
 • El içində – əmioğlu; əmioğlu içində – qardaş.
 • El el ilə keçinmiş, qardaş qardaş ilə keçinməmiş.
 • Evli evdə yatar, qərib harda axşamlar?
 • Eşşək başı ağırlıq (hörmət) götürməz.
 • El bir olsa zərbi kərən sındırar.
 • Eşşək nə eşşək - tükü məxmər, incə kəmər, üzü qəmər, yerişi at, üstündə yat, belinə min, evinə çat.
 • Eşitmək hara, görmək hara.
 • Eşşək nə bilir zəfəran nədir?
 • El çalışar, yer sevinər.
  Yer barlanar, el sevinər.
 • El qapısı – həkim qapısı.
 • El qapısı gec açılar, güc açılar.
 • Eşşəyin üzünü yuyanda külək qopar.
 • Elə yerdə otur ki, altına su çıxmasın.
 • Elə yerdə ev salmışam ki, yıxılanda vay deyəm.
 • Elə yeməyin belə də qusmağı olar.
 • Elə ye ki, həmişə yeyəsən.
 • Elə ye ki, dişlərinə zərər eləməsin.
 • Elə iş tut ki, içindən qənbərqulu çıxmasın.
 • Elə zılxın (çuğundurun) belə qazanı olar.
 • Elə elə ki, nə şiş yansın, nə kabab.
 • Elə elə ki, bir də bazara şor satan gəlsin.
 • Elə don geymək gərək ki, yamağı evdə tapıla.
 • Elə qırmızıdır ki, toxum xoruzuna oxşayır.
 • Elə qazanın belə də aşı olar.
 • Elə qazana, belə çuğundur gərək.
 • Elə vurram beş gedərsən.
 • Elə bir daşdır ki, götürən də peşmandır, götürməyən də.
 • Elə bilirsən qara gözünə aşiq olub?
 • Elə bilir yuxa arasında halvadır.
 • Elə bil daşdan talaşa qopub.
 • Elə bil üstümdən dağ götürüldü.
 • Elə bil tükün oda tutdular.
 • Elə bil kilsəyə bir daş atdım.
 • Elə bil ölü qəbirdən xortdayıb.
 • Elə bil odun üstə su töküblər.
 • Elə bil malakan xəncər bağlayıb.
 • Elə bil yumurta üstə oturub.
 • Elə bil dənizdə üzən gəmidir.
 • Elə bil dədəsini mən öldürmüşəm.
 • Elə bil dalınca atlı salıblar.
 • Elə bil qurbağa gölünə daş atdılar.
 • Elə bil buz baltasıdır.
 • Elə bil balıq ağzıdır.
 • Elə bağın belə də meyvəsi olar.
 • Elə atadan belə oğul?
 • Elə allam, eşşəkdən palan alan kimi!
 • Elin tutduğu quşun quyruğu qısa olar.
 • Elin tərəzisi yoxdur.
 • Elin sözünə baxan ac qalmaz.
 • Elin sözü əvvəl-axır düz olar.
 • Elin sözü daşı yeridər.
 • Elin gücü, yelin gücü, selin gücü – güclü olar.
 • Elin gücü – tufan gücü.
 • Elin gözü daşı əridər.
 • Elin atdığı daş uzaq gedər.
 • Eli olmayanın dili də olmaz.
 • Elə gedən əliboş qayıtmaz.
 • Elə kor deyən özü badamgözlüdür?
 • Elə iynə sancmaq istəyən əvvəlcə özünə sancar.
 • Elə edən, sənə də edər.
 • Elə arxalanan igid başa çatar.
 • Eldən-elə, dildən-dilə, kim gülə, kim gülməyə.
 • Eldən dərs alan Loğman olar.
 • Eldə xəbər çox olar.
 • Eldə olan bəydə olmaz.
 • El şamı daim yanar.
 • El çalan zurnanın səsi uzaqdan gələr.
 • El hümmətlə, quş qanadla.
 • El hər qalın bostan qırağına gəlməz.
 • El hara, sən də ora.
 • El sözü – atalar sözüdür.
 • El sözü – ata nəsihətidir.
 • El səsi – haqq səsi.
 • El sevəni aləm sevər.
 • El salan körpüdən hamı keçər.
 • El sağolunu qazandın, el sağolundan özünü gözlə.
 • El öz dəlisini yaxşı tanıyar.
 • El od başına yığılar.
 • El oğlu yumurtaya qulp qoyar.
 • El nəğməsini eldən öyrənərlər.
 • El namusu elə düşər.
 • El mahnısı – yallı səsi.
 • El malını qoru öz malın kimi.
 • El malına göz tikmə, özün qazan, özün ye.
 • El malına göz tikən, gözsüz qalar.
 • El malına kəm baxan, malsız-davarsız qalar.
 • El malı ilə dost qazanılmaz.
 • El gücü güclü olar.
 • El gözüylə dünya görünməz.
 • El gözü aydın görər.
 • El köçdü, sən də köç.
 • El kisəsindən dəvələr sənə qurban.
 • El keçən körpüdən sən də keç.
 • El yumruğunu görməyən, öz yumruğunu batman sanar.
 • El yaxşılığın unutma.
 • El el üstə sığınar.
 • El ağzı – çuval ağzı.
 • El içində ol, el içində öl.
 • El ipilə quyuya düşən, quyuda qalar.
 • El ilə qara gün bayramdır.
 • El ilə bir ağla, el ilə bir gül.
 • El ilə allahu-əkbər.
 • El igidləri ilə tanınar.
 • El elin itgisini bayatı oxuya-oxuya axtarar.
 • El elin aynası – batmanı, tarazısı.
 • El el ilə, dəyirman yel ilə.
 • El eybini sənə deyən, sənin də eybini elə deyər.
 • El dəlisin çölə atmaz.
 • El dəli olanda mollaya gedər, molla dəli olanda hara gedər?
 • El dağlara dayanıb, çıraqlı indi oyanıb.
 • El qızına inanmaq olmaz.
 • El qalxdı, sən də qalx.
 • El qazanı ilə aş qaynamaz.
 • El qabağı – yel qabağı.
 • El bərəkallahı qarın cırar.
 • El atanı haqq da atar.
 • El atanı – ər atar, el tutanı – ər tutar.
 • El atan daşa güc çatmaz.
 • El arasında it quyruğu kəsməzlər.
 • El ayranı yanğını soyutmaz.
 • El adamı igid deyə candan edər, comərd deyə maldan edər.
 • El ağzında bir sözün yüz rəngi var.
 • El ağzına baxan, qarısını tez boşar.
 • El ağzı ilə şorba içilməz.
 • El oğzı – çuval ağzı.
 • El ağzı torba deyil ki, büzəsən!
 • El ağzı kəramətdir.
 • El ağzı – yel ağzı.
 • El ağzı ilə quş tutulmaz.
 • Eyməçiyə (qatıqçıya) doşab göstərməzlər.
 • Eyibsiz gözəl olmaz, ay üzündə də ləkə var.
 • Eyibsiz yar axtaran, yarsız qalar.
 • Eyibsiz dost axtaran, dostsuz qalar.
 • Eyibli söz danışma.
 • Eyibli eybini bilsə, başına kilim örtər.
 • Eybini bilən, özgəyə eyib eyləməz.
 • Eyib tapır özgəyə, bir baxmayır güzgüyə.
 • Eyibi eylər eybəcər, soğanı yeyər dərdəcər.
 • Eyib eləmə eybəcərin eybinə, eyib edirsən öz- eybinə eybi yox.
 • Ey cüt yatan bəxtəvər, demirsən bir tək də var?
 • Ey fələk, batmanı eylədin çərək, hamıya verdin qovun, qarpız, mənə erdin yelpənək.
 • Ey özü-özünü bəyənmiş, qoy səni el bəyənsin.
 • Ey yar, gəl bağrımı yar, gör içində nələr var.
 • Ey əmmamə, gör qayış nə çəkir?
 • Evsizə qız verməzlər.
 • Evli evində gərək.
 • Evlərə gedən qızın dili altında qənd gərək.
 • Evlərə gedən qızın: qulaqları kar, dili lal, gözləri kor gərək.
 • Evlərə gedən qızın başı qovğalı olar.
 • Evlər damı isti sacdır, davam gətirən oturar.
 • Evlər ayrı, qayğılar ayrı.
 • Evlənmək su içmək deyil.
 • Evlənənlə ev tikənin köməkçisi çox olar.
 • Evlənən göz-qulaqda olar.
 • Evlənən evdar olar.
 • Evində tapmaz bir çürük darı, bardaş qurub oturar hamıdan yuxarı.
 • Evində yatır, yuxuda Həzrəti Suleymanı görür.
 • Evində dəlik, belində yara, yar sirrini ellərdə ara.
 • Evin olsun avardan, od düşsün gilavardan!
 • Evin minarə dibində olsa da, qulağın səs eşitməz.
 • Evin yıxılsın Müşküllü Məmməd, ayının böyüyünü burada qoyub gedib meşədə axtarır.
 • Evin yaraşığı uşaqdır, süfrənin yaraşığı – qonaq.
 • Evin yaraşığı gəlindir.
 • Evin iti ol, kiçiyi olma.
 • Evin bəzəyi ocaqdır.
 • Evimizə gəldi qonaq vay dədəm vay, dədəm vay, olaydı yumurta, bişirəydim qayqanaq, vay tava dərdi, yağ da yoxdur !
 • Evi odlanan mən əli kösövlü sən.
 • Evi yoxdur, qapı axtarır.
 • Evi abad edən arvaddır.
 • Evi abad al, bağı – bərbad.
 • Evə girirəm qarı döyür, bayıra çıxıram – tanrı.
 • Evdir, aşağısı da olar, yuxarısı da.
 • Evdən qabaq qonşu axtar.
 • Evdəki hesab bayıra çıxmaz.
 • Evdə öz başını bağlaya bilmir, toyda gəlin başı bağlayır.
 • Evdə gəlinim olsun, bayırda – yeznəm.
 • Evdə div olur, çöldə divanə, Evdə xoruz olur, bayırda toyuq.
 • Evdə qonaq olanda uşağa acıqlanmazlar.
 • Evdə bişməyib, qonşudan gəlməyib.
 • Ev şamdan işıqlanar, baş – bilikdən.
 • Ev xoruzudur(pəhləvanıdır).
 • Ev tikən balta çöldə qalar.
 • Ev təzə, divar təzə, ələyim, səni hardan asım?
 • Ev süpürürəm, yer salaram, kimin qızından dala qalaram?
 • Ev sözsüz olmaz, meşə çaqqalsız.
 • Ev dağılsa tiri qalar, kalafa uçsa – yeri.
 • Ev buzovundan öküz olmaz.
 • Ev böyüksüz olmasın.
 • Ev bizə qaldı desənə, halva bişibdir – yesənə.
 • Ev bağda , bağ dağda.
 • Ev ayranı acı olar.
 • Eşşəyin canı yananda atdan bərk qaçar.
 • Eşşəyin hesabı başqa, eşşəkçininki başqa.
 • Eşşəyin palanı eşşəyə yük olmaz.
 • Eşşəyin yükü yüngül olanda oynamağı gələr.
 • Eşşəyin yükü ağır olanda yiyəsi aparar.
 • Eşşəyin yaşından çərçinin daşından baş çıxartmaq olmaz.
 • Eşşəyin duası müstəcab olsaydı çarvadar yolda ölərdi.
 • Eşşəyin qulağını uzadan uzadıb.
 • Eşşəyin qulağını kəsməklə köhlən olmaz.
 • Eşşəyin quyruğu kimi, nə uzanır, nə qısalır.
 • Eşşəyin qarqışı töylədədir.
 • Eşşəyin anqırması artıq düşəndə, yiyəsinə şıllaq atar.
 • Eşşəyin anqırması özünə xoş gələr.
 • Eşşəyin anqırmayanı olmaz.
 • Eşşəyimin qurd dayısı.
 • Eşşəyə qızıldan noxta taxsan yenə adı eşşəkdir!
 • Eşşəyə qızıl yükləsən, qiyməti artmaz.
 • Eşşəyə buynuz versən, vurar ölkəni dağıdar.
 • Eşşəklər evdə oturub, qoduqlar sahəyə çıxıb.
 • Eşşəkqulaq – qabanbaş, heç görmüsən yeriyə daş?
 • Eşşək üstə qəmə bağlayana gülərlər.
 • Eşşək üstən düşən olmuşdu, heç bunun kimisi olmamışdı.
 • Eşşək tapılanda yük vuran çox olar.
 • Eşşək palçığa batandan sonra yol göstərən çox olar.
 • Eşşək palçığa batan, yiyəsindən qeyrətlisi tapılmaz.
 • Eşşək olasan, çulun bu qədər nazik?
 • Eşşək olan qulaqların sallasın, nalbənd gəlib ayaqların nallasın.
 • Eşşək olsa da özümüzünküdür.
 • Eşşək nədir, döşək nədir.
 • Eşşək nə bilir xurmanın dadını?
 • Eşşək Məkkəyə getməklə hacı olmaz.
 • Eşşək yük altında anqırmaz.
 • Eşşək ya oduna gedər, ya suya.
 • Eşşək eşşəyə uzunqullaq deyər.
 • Eşşək dağda ölər, sorağı evə gələr.
 • Eşşək qaçıb, palanı qalıb.
 • Eşşək böyük, palanı kiçik.
 • Eşşək bozdur, dəyirmana getməz.
 • Eşşək at yerini verməz, ciyər – ət yerini.
 • Eşşək anqıranda itin başı ağrıyar.
 • Eşşəyə minib, eşşəyi axtarır.
 • Eşşəyə min, piyada qalma.
 • Eşşəyə min, baxtın açılsın.
 • Eşşək aldım qatır çıxdı.
 • Eşitmişəm, görməmişəm.
 • Eşitmək görməyə bənzəməz.
 • Eşitmək istəmədiyini özgəsinə eşitdirmə.
 • Eşitdiyini unut, gördüyünü demə.
 • Eşik qar, içəri dar.
 • Eşidən görənə xəbər verir.
 • Eşqin tərs-avandı olmaz.
 • Eşqi topuğuna vurub.
 • Eşq bir dəryadır, üzmək bilməyən bu dəryada boğular.
 • Eşq ağladar, dərd göynədər.
 • Ehtiyatı əldən vermə.
 • Ehtiyatlı qoyunu qurd yeməz.
 • Ehtiyat şərtdəndir.
 • Ehtiyat ən böyük qoçaqlıqdır.
 • Ertəykən əkən, erkən də biçər.
 • Ertəyə qalan, arxaya qalar.
 • Erkək itin qarnı tox gərək.
 • Erkək eşşək, yanı qoduqlu?
 • Erkək eşşəyin altında bala axtarır.
 • Erkək quşun yuvası olmaz.
 • Erkək quş ötər, dişi quş yuva tikər.
 • Erkək balıqdan da yaşınır.
 • Erkək atın yəhəri yırtıq olar.
 • Erkək aslan şirdir, dişi aslan şir deyil?
 • Enişin yoxuşu, yoxuşun da enişi var.
 • Elçiyə yox cavabı verməzlər.
 • Elçiyə zaval yoxdur.
 • Elçi çox olar, qismət bir.
 • Elmsiz adam – ruhsuz cəsəd.
 • Elmsiz adam meyvəsiz ağac kimidir.
 • Elmli qazıya şahid lazım deyil.
 • Elmli adam cürətli olar.
 • Elminə əməl etməyən alim, əlində çıraq gəzdirən kora bənzər.
 • Elm öyrən beşikdən qəbrəcən.
 • Elm sahibinə böyük zinətdir.
 • Elm para ilə yox, çalışmaq ilə ələ gələr.
 • Elm oxumaq – iynə ilə gor qazımaq deməkdir.
 • Elm mərtəbəsi uca olar.
 • Elm var ki, - rəndədir, adamı hamarlayır.
 • Elm insana böyük mirasdır.
 • Elm zəhmət ilə ələ gələr.
 • Elm bir xəzinədir, nə qədər sərf edərsən, o qədər artar.
 • Elm adama zinətdir.
 • Elm ağlın çırağıdır.
 • Ellərə gülən canım, indi olmuşam el gülüncü.
 • Ellərə gülən canım, el mənə gülən oldu.
 • Ellər nə gözəl məsəl demişlər: Dünyanı mürur ilə yemişlər!
 • Ellər köçər, dağlar qalar.
 • Ellər bizə, biz ellərə.
 • Elə tikə götür ki, uda biləsən.
 • Elə çömçənin belə də qazanı olar.
 • Elə çobanın belə də sürüsü olar.
 • Elə hürəyən itdən, belə zınqıldayan tula olar.
 • Elə söz deyir ki, bişmiş toyuğun gülməyi gəlir.
 • Elə söz de ki, kalı tökülsün, dəymişi qalsın.
 • Evlənərkən qulaqlarına yox, gözlərinə inan.
 • El çalan zurnanın səsi uzağa gedər.
 • El harda, sən də orda.
 • El tikəni yel yıxa bilməz.
 • Elsiz dağ viranədir.
 • El öz dəlisini tanıyar.
 • El oğrusuz, çöl qurdsuz olmaz.
 • Ellərə gülən canım - indi olub el gülüncü.
 • El gücü, yel gücü, sel gücü.
 • El gücü, sel gücü.
 • El gözündən düşən gözsüz qalar.
 • El gözündən düşən boy atmaz.
 • El köçdü, oba qaldı.
 • El keçən körpüdən qorxma, sən də keç.
 • Elin oğlu yumurtaya qulp taxar.
 • Elin gücü bir olsa, düşməni dara çəkər.
 • Elin gözü sərraf olar.
 • Elin eybini saxlamayan, sənin də eybini saxlamaz.
 • Elimə qalsın, günümə qalmasın.
 • Eli dağlamaq olmaz, Ağzın bağlamaq olmaz.
 • Elə arxalanan igidin, arxası yerə dəyməz.
 • El elin aynasıdır.
 • El elə sığışar, ev evə sığışmaz.
 • El dəlisini çölə atmaz.
 • El qapısı həm gec, həm güc açılar.
 • El tutanı ər tutar, Ər atanı el atar.
 • El atan daşa güc düşməz.
 • El atan daş dağdan aşar.
 • El arxası çəmən olar.
 • El ağzı faldır.
 • El ağzını bağlamaq olmaz.
 • Ey öz-özünü bəyənən, qoy səni el bəyənsin.
 • Eşit, inanma.
 • Elə bil biyara gedir.
 • Eşşək palçığa bir dəfə batar.
 • Elə elə ki, nə şiş yansın, nə kəbab.
 • Elə yerdə otur, altına su çıxmasın.
 • Elə bilir yuxa arasında halva var.
 • Eyibli öz eybini bilsə, başına kilim örtər.
 • Elmin gücü, Yıxar bürcü.
 • Elm ağılın çırağıdır.
 • Eşitdiyinə inanma, gördüyünə inan.
 • Ehtiyatlı oğulun anası ağlamaz.
 • Ehtiyat igidin yaraşığıdır.
 • Ev bizim, sirr bizim.
 • Evlilik, bir qala kimidir. Çöldəkilər oraya girmək üçün,içindəkilər də çölə çıxmaq üçün məşğul olar dayanarlar. (Tay atalar sözləri)
 • Etimad idarəyə mane deyil. (Alman atalar sözləri)
 • Eşqdə və döyüşdə hər şey mübahdır. (Alman atalar sözləri)
 • Eşq gözlərdən başlar (Rus Atalar Sözləri)
Dostlarınla Paylaş

Whatsapp Plus, Instagram Plus, Youtube Plus, Mp3 Yukle, Video Yukle, HD mp4, Bedava Indir, Android Dunyasi, Futbol neticeleri, Idman xeberleri

Whatsapp Plus indir, Instagram Plus indir, Bedava Indir, Bedava video, Youtube Plus indir, indir, hd mp4, 3gp, Porno indir, bedava site,sarki sozleri, bedava mp3 indir, Azerbaycan Kinoları, Turk Kinoları, Xarici Kinolar, Cizgi Filmler, Bozbaş Pictures, Azeri Klipleri, Turk Klipleri, Xarici Klipler, Show Biznes, Qarışıq Videolar

Saytda 60 nəfər
Tatli.Biz
Top.Mail.Ru MobTop.az
©Tatli.Biz 2010-2021