Atalar Sözləri və Məsəllər

Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb
 • Gözəllik, baxan kimsənin gözündədir. (Fransız atalar sözləri)
 • Gözləməyi bilmək uğurun sirridir. (Fransız atalar sözləri)
 • Geç olar, güc olar (İngilis atalar sözləri)
 • Gündüzün bir saatı gecənin iki saatından yaxşıdır. (Afrika atalar sözü)
 • Gözəllik, qadınlara verilən ilk hədiyyə, eyni zamanda geri aldığı ilk şeydir. (Çili atalar sözləri)
 • Gözələ məhəbbət qəbahət olar
 • Gözəl var gözü ilə öldürər, gözəl var sözü ilə öldürər.
 • Gözə yasaq yoxdur.
 • Gülünə bax qunçəsin dər.
 • Günün ölsün əlində qalsın, özün ölsən elində qalsın.
 • Göydəki durnadan, əlimdəki sərçə yaxşıdır.
 • Gözdən yaş yuyunsun, ürəkdən pas.
 • Gün çıxdı, aləm gördü.
 • Göz görmək üçün, könül sevmək üçündür.
 • Gündüz gəzər obanı,
  Gecə sancar dabanı.
 • Gücün çatan işdən yapış.
 • Göz yediyi aşı tanımalıdır.
 • Gərək təkcə gəlin gəlin olmasın, gəlin gedən yer də gəlin olsun.
 • Göz görməsə könül sevməz.
 • Gec olsun, güc olsun.
 • Gördüyünü qoyub görəcəyə getmə.
 • Geyimə görə qarşılayar, ağıla görə yola salarlar.
 • Girdin şəhərə, hamı gözü qıpıq, sən də ol gözü
  qıpıq.
 • Götürmədiyin çomaq, başada dəyər, qıçada.
 • Gəmi quru yerdə yeriməz.
 • Gəmisin batıran, başmaq axtarmaz.
 • Gənc ömrün bağışlar, qarı ömrün qarışlar.
 • Güc üzdən girsə, düz daldan çıxar.
 • Güclü olan günlüyün tapar, bilimi olan illiyin.
 • Görən gözündən asılı, görməyən ağzından asılı.
 • Görməmiş, gözün qurusun.
 • Göy verirsə, yer alır, göy istəsə yer çalır.
 • Göycə mıncıq kimdədir, mənim gözüm ondadır.
 • Göydən pay uman, yersiz qalır.
 • Göydən yağar, yer alar, yer almasa, yel alar.
 • Göz görə görə, əl görə görə pişər.
 • Göz görər, ürək istər.
 • Gördün yarın yar deyil, tərkin qılmağın ar deyil.
 • Gecə gəbədir, gün doğmadan, nələr doğar.
 • Gecə yatan, gündüz oyanar.
 • Gedənin yeri boş, olduğu yeri xoş olsun.
 • Gəl bir zərrəcik seyr et, gözə olmaz yasaq.
 • Gəlir gəlməzə inanma, əlindəkin qaçırma.
 • Gətirəndə el gətirir, yel gətirir, sel gətirir. aparanda el aparır, sel aparır, yel aparır.
 • Gəvəzənin işi qalar, astanın işi qalmaz.
 • Gic, nə doydum bilər, nə yoruldum.
 • Gizli yüklənən aşgara doğar.
 • Gördüyün kimi inanma, inandığın kimi gör.
 • Gördüyün qoyub, sandığın tutma.
 • Göz ki var qaranlığı seçmək üçündür.
 • Göz qəlbin güzgüsüdür deyiblər.
 • Gözdən uzaq, yaddan uçaq.
 • Gözəldə hamının gözü var, çirkinə kimin sözü var.
 • Gözələ kətəndə yaraşır, çirkinə ətləs neynəsin.
 • Gözəllərin talehi, çirkin olur.
 • Gözü toxa, ağzındakı yetər, ac gözə dünya yetməz.
 • Gurlayaraq gələn düşmandan, kötüdür gülə - gülə gələn düşman.
 • Gurulda, amma yağma.
 • Gün görməyən gün görsə, gündüz çıraq yandırar.
 • Güvənsən varlığa düşərsən darlığa.
 • Güzgüyə baxanın, ağlı olmaz.
 • Gədadan borc alma, ya toyda istər, ya bayramda.
 • Gedər aclıq, gələr bolluq, bizə qalar kömbə yanığı.
 • Göz görməsə üz dönər.
 • Göz görməsə, üz utanmaz.
 • Göz ilə gör, qulaqdan al, ağızla ver.
 • Gözlüyə, gizli yoxdur.
 • Gücənməsin biləyin, tükənməsin gücün.
 • Gül açmasa, bar gəlməz, biçilsə don, dar gəlməz.
 • Gül qədrini kor bilməz.
 • Gül gülə oxşar, gözəl gözələ.
 • Güzgüyə baxan özgəsin görməz.
 • Getməsin o yaman ki, yerinə yaxşı gəlməyəcək.
 • Gəlini evdə sına, dağa oduna yolla.
 • Gəlin mənim süpürgəmdir, harda qoysam oturar.
 • Gəlin var gələr – gətirər, gəlin var gedər – itirər.
 • Gəzəyən qızdan gəlin olmaz.
 • Gəlin anasına həm ağlar, həm də "gedirəm" deyər.
 • Gəlin evin yaraşığıdır, cəlalıdır, bəzəyidir.
 • Gəlin ocağa çəkər.
 • Gəlin atda, qisməti yadda.
 • Gəlin var gələr - gətirir, gəlin var gedər - itirir.
 • Gəlin var qızdan, toyuq var qazdan başdır.
 • Gəlin var - külü aş yapar,
  Gəlin var - unu daş yapar.
 • Görən gördüyünü deyər, görməyən ağzına gələni.
 • Gül tikansız, çöl ilansız olmaz.
 • Güllü yerdə tikan var, tikanlıqda gül harda.
 • Gülmə qonşuna, gələr başına.
 • Get özünə dost qazan, düşmən ocaq başında.
 • Gedənə – yoldaş, gələnə qardaş.
 • Günün batmağın görən kimsə, çıxdığına inanar.
 • Güc aldan girsə, doğru tünlükdən çıxar.
 • Gözünə torpaq atır.
 • Gözünə qara su gələr.
 • Gözün bir ayağın altına baxsın.
 • Gözün aydın olsun, pişiyimiz oğlan doğub!
 • Gözümün ağıcan olsun, özümün olsun.
 • Gözümüz yollarda, qulaqlarımız səsdə.
 • Gözüm üstündə yerin var.
 • Gözüm səndən su içmir.
 • Gözü tox olanın könlü də tox olar.
 • Gözü yolda, qulağı səsdə.
 • Gözü ilə görür, dili ilə istəyir.
 • Gözsüz yaşamaq olar, vətənsiz yox.
 • Gözlərindən cin çıxır).
 • Gözləri fal daşı kimi açılır.
 • Gözləri yollarda qalıb.
 • Gözləri buz üstə çıxmış dananın gözlərinə oxşayır.
 • Gözləri vəlfəcri oxuyur.
 • Gözdən əsgi asır.
 • Gözəllik hər kəsin əməlində yaşayır.
 • Gözəllik baş tacıdır, hər adama qismət olmaz.
 • Gözəllik ondur, doqquzu dondur.
 • Gözəllik vardan olar, olmasa – hardan olar?
 • Gözəllər çox iş görərlər, soyarlar adamı, dərviş edərlər.
 • Gözələ baxmaq göz qaydasıdır.
 • Gözələ göz dəyər, qəlbə – söz.
 • Gözələ baxmağın könül səfası var.
 • Gözəldən göz ağrısı, çirkindən dərdi-bəla.
 • Gözəldə etibar olmaz.
 • Gözəl görünər, çirkin bürünər.
 • Gözəl gözəl deyil, könül sevən gözəldir.
 • Gözəl – göz üçün, ağıllı – könül üçün.
 • Gözəl kamallı gərək.
 • Gözəl eyibsiz olmaz.
 • Gözəl arvad şıltaq olar.
 • Gözəl ağa çox gözəl idi, vurdu çiçək çıxartdı.
 • Gözdən düşüb.
 • Gözdə olmayan, könüldə də olmaz.
 • Göz görməsə könül bulanmaz.
 • Göz görməz, üz utanmaz.
 • Göz gördüyünə inanar.
 • Göz gördüyündən qorxar.
 • Göz gördüyün danmaz.
 • Göz gördü, könül sevdi, daha mənim nə günahım.
 • Göz gözə alışanda ayrılıq çətin olar.
 • Göz yumulub açılınca fürsət əldən gedər.
 • Göz istədiyi gözələ baxar.
 • Göz dəyəndə "gözlə" dəyər.
 • Göz qulaqdan irəlidir.
 • Göz qənimini tanıyır.
 • Göz bir pəncərədir, könülə baxar.
 • Göz bizim – söz bizim.
 • Gödək adam gündə üç dəfə padşahlıq iddiasında olar.
 • Goru var ki, kəfəni də olsun?
 • Gicin buynuzu olmaz.
 • Gic toyuq yumurta aparar.
 • Girərəm yaylağından çıxaram qışlağından.
 • Girdiyin yer qaranlıqsa, sən də gözünü yum.
 • Gilas bağın olsa, bilərsən sığırçın necə quşdur.
 • Gilavar, get, xəzri, gəl.
 • Gizli düşmən ilan kimidir, sürünə-sürünə səssiz gələr.
 • Gətirəndə: - El gətirər, yel gətirər, sel gətirər.
 • Gərəkməzi saxla, bir gün gərək olar.
 • Gərəkli malı gərəksiz gündə al.
 • Gərəyi əkiblər, bitməyib.
 • Gərəyi əkiblər, quluncan göyərib.
 • Gərək soyuq günlərdə də, dost salsın dostu yada.
 • Gərək saatla yox, vicdanla işləyəsən.
 • Gərək gərəklə iş keçməz.
 • Gəncliyin yükünü gənclikdə çəkərlər.
 • Gənclikdən qocalığa ömür saxla.
 • Gənclik ömrün baharıdır.
 • Gənclik gözəllik deməkdir.
 • Gənc yaşlarından namusunu qoru.
 • Gənəşəkli don gen olar.
 • Gəmisini batıran çarığını axtarmaz.
 • Gəmisi suya oturub.
 • Gəminin işini gəmiçi bilər.
 • Gəmini qurtaran pişgahdır.
 • Gəmiyə minib gəmiçi ilə dalaşır.
 • Gəmidə oturub gəmiçi ilə savaşır.
 • Gəlirinə bax, xərc eylə.
 • Gəlməkdən əvvəl gedəcəyini düşün.
 • Gəlmək bizdən, yola salmaq sizdən.
  (Gəlmək səndən, yola salmaq ev yiyəsindən)
 • Gəlmək qonaqdan, yola salmaq ev yiyəsindən.
 • Gəlinin yelkəni əyilib.
 • Gəlinciyim, qızlığım, darayı tuman, dizliyim.
 • Gəlinin dili yox, qaynananın imanı.
 • Gəlindən qız olmaz.
 • Gələcəyi varsa, gedəcəyi də var.
 • Gələnin qisməti özündən qabaq gələr.
 • Gələnə "xoş gəldin", gedənə – "yaxşı yol" deyərlər.
 • Gələnə "gəlmə" deməzlər.
 • Gələnə qapı açıqdır, gedənə yox!
 • Gələn, gedənə rəhmət oxuyar.
 • Gələn qismətini yeyər.
 • Gəldik cahan haqqı tapaq, molla qoymadı.
 • Gəldi xəzri, ver nəzri, gəldi gilavar – onda nə var?
 • Gəldi-gəldisi şah gəldisinə dönüb.
 • Gəldi-gedəri saxlamaq olmaz.
 • Gəldi əcəl – vermədi macal.
 • Gəldi – qatıq, gəlmədi – ayran
 • Gəldi qaşın qayırsın, vurdu gözün çıxartdı.
 • Gəl məni gör, dərdimdən öl.
 • Gəl deməsi yaxşıdır, get deməsi pis.
 • Gəl daşı ətəyindən tök!
 • Gəl bu şeytan atından en!
 • Gəl bir addım, gəlim iki addım.
 • Gəzərdə – qoyun əti, onun da boyun əti.
 • Gəzər divanə-divanə parası olmayan dərviş.
 • Gəzən qızın qazancı ənlik-kirşana gedər.
 • Gəzən ayağa daş dəyər.
 • Gədadan bəy olmaz.
 • Gecə pişik samura oxşar.
 • Gecənin xeyrindən gündüzün şəri yaxşıdır.
 • Gecə dırnaq kəsən, gündüz nağıl danışan əlbət gora gedər.
 • Gecənin ərizəsini heç kəs oxumayıb
 • Gecənin ərizəsini həzrət Süleyman oxumayıb.
 • Gecə şərab, gündüz qumar, bu əməllə sənət umar.
 • Gecə sol yatan səhər sağ oyanar.
 • Gecəsi-gündüzü yoxdur.
 • Gecəni gündüzə qatmışam.
 • Gecə-gündüzüm bir olub.
 • Gecə gəldi, gecə getdi, necə gəldi, necə getdi!
 • Gecə gəl, vecə gəl.
 • Gecə gedər, gündüz gələr.
 • Gecə qara, cücə qara.
 • Gec gələn qonaq, olduğundan yeyər.
 • Gec gəldi, tez öyrəndi.
 • Gec kəsər, karlı kəsər, məzlumun ahı səni!
 • Gec danışsan, kəlamın gül olar.
 • Getmişdi kabab iyinə, gördü ki, eşşək dağlayırlar.
 • Getmə gözümdən, gedərəm özümdən.
 • Getdim savab edəm, günaha batdım.
 • Getdim dərdli yanına o məndən narın ağladı.
 • Getdim adına, tüpürdüm dadına.
 • Getdi gedər-gəlməz yoluna.
 • Getdi qara qızın eşqinə.
 • Getdi babamın xeyratına.
 • Get çanağım, gəl çanağım, ortalıqda sın çanağım.
 • Getdi – görə bilməzsən, yıxdı – hörə bilməzsən, onu ki, sən deyirsən, onu daha görməzsən.
 • Gedər bu gözəllik, sənə də qalmaz.
 • Gedəni saxlamaq olmaz.
 • Gedən gedər, oturan yol gözlər.
 • Gah qul olar satılar, gah çıxar taxta kosa.
 • Gah qovurt, gah qovurğa, keçirtdik ömrü belə.
 • Gəl min boynuma!
 • Gücünə bax, şələni bağla.
 • Gücün çatmayan daşı qaldırma, zərbə düşərsən.
 • Gücün çatmayan işə girişmə.
 • Gücü çatana donuz güddürər.
 • Gücü gücümdən çox, ağlı ağlımdan az.
 • Gücü var, təpəri yox.
 • Güclüyə nə düz, nə çörək.
 • Güclü gücsüzdən qisas almaz.
 • Güclü günahkar olmaz.
 • Güclü yanında gücsüz günahkar.
 • Güc gələndə dad bacadan çıxar.
 • Güc doğanağa düşər.
 • Güc birlikdədir.
 • Günümü göy əskiyə bağlayıb.
 • Günüm yoxdur, günüm var.
 • Günlüyə, yanı qoduqluya, ruzigar haramdır.
 • Günü gününün ölümünü istər.
 • Günü gündən günü əsirgər.
 • Günü ilə gün yoxdur.
 • Günortadan sonra dükan açan nə qazanar?
 • Günəbaxan günə baxar!
 • Gündüz şam yandıran gecə şamsız yatar.
 • Gündüz çıraq yandıran, axşam qaranlıqda qalar.
 • Gündüz gəzər obanı, axşam sancar dabanı.
 • Gündüz gedir dar-dar edir, axşam gəlir yer dar edir.
 • Gündoğan səlamətdir, günbatan məlamət.
 • Gündə qazan, gündə ye.
 • Gündə bir söz eşitməsəm qulaqlarım tutular.
 • Gündə bir dona (rəngə) girir, ana da deyir qızım var.
 • Günbəz görər, elə bilər içində imamzadə var.
 • Günahkar oldu lələ, saqqalı verdi ələ.
 • Gün çıxdı – kosanı aldatmaq olmaz.
 • Gün çıxar, aləm görər!
 • Gün görməyən günü gördü, durdu çıraq yandırdı.
 • Gün girməyən evə həkim girər.
 • Gün girən evə həkim girməz.
 • Gün kimi aydındır.
 • Gün keçir, ömür gedir, dəli bəzənir ki, bayram gəlir.
 • Gün keçər, kin keçməz.
 • Gün keçər, qəza keçməz.
 • Gün ilə bat, gün ilə çıx.
 • Gün doğuşundan bəllidir.
 • Gün var keçib gedər, gün var yadda qalar.
 • Gülmək ağlamağın qardaşıdır.
 • Gülmə gülünc olana, xəmiri linc olana, özün gülünc olarsan, xəmiri linc olarsan.
 • Gülünə bax, qönçəsini dər.
 • Gülün qədrini bülbül bilər, nə bilər hər divanə.
 • Gülü get güllükdən gətir.
 • Gülü yad etdikcə, bülbülün fəryadı artar.
 • Gülmək ağlamaqla əkizdir.
 • Güllüyün gülü beş günlükdür.
 • Güllə məndən sovuşsun, ya yoldaşıma dəysin, ya saman çuvalına.
 • Gülər üz, dadlı dil ilanı yuvadan çıxardar.
 • Güldən gül iyi gələr.
 • Güldən ağır söz demək olmur.
 • Gül tikansız, dərə ilansız, səfa cəfasız olmaz.
 • Gül solanda bülbül ağlar.
 • Gül olmayan yerdə, böyürtkən özünü gül sanar.
 • Gül o qədər bitib, reyhan arada itib.
 • Gül güllüyü ilə üşüməz.
 • Gül getdi, xar qaldı, güldən yadigar qaldı.
 • Gül istəyən tikanın da istəsin gərək.
 • Gül əzizdirsə, gülşən ondan əzizdir.
 • Gül qönçədə qalmaz, söz – qəlbdə.
 • Gül, bülbüldən artıq, insan əlindən çəkər.
 • Gün altında yatmayan kölgənin qədrini bilməz.
 • Güzgüyə baxan özgəsini görməz.
 • Güzgüyə baxan öz camalın görər.
 • Güzgü əyri olsa əksi əyri göstərər.
 • Güvəclə qazanın nə aşnalığı?
 • Güvəci ya sındır, ya dağdan yuvarlat.
 • Güvəcə verə-verə çıxan qazan bahası.
 • Güvəc yumbalanar qapağın tapar.
 • Güvəc daşa toxunsa – vay güvəcin halına, Daş güvəcə toxunsa – vay güvəcin halına!
 • Güvəc qazana dedi: - Üzün qaradır!
 • Güvənmə varlığa, düşərsən darlığa.
 • Guş daşı yerdə qalmaz.
 • Götürən peşiman, götürməyən də.
 • Gönünü dabbağxanada tanıyırlar.
 • Görünən kəndə nə bələdçi?
 • Görünən dağ uzaq deyil.
 • Görülmüş işdən gül iyi gələr.
 • Görməmişin oğlu oldu, vurdu gözün çıxartdı.
 • Görməmiş görsə, ağıldan çıxar.
 • Görməyə gözü var, eşitməyə qulağı.
 • Görmədiyin yükün altına girmə.
 • Görən gözün haqqı var, görən görüb götürər.
 • Görən gözə yasaq olmaz.
 • Gördün yemək, daha nə demək?
 • Gördün ərin ər deyil, tərkin qılmaq ar deyil.
 • Gördün yarın yar deyil, tərkin qılmaq ar deyil.
 • Gördüyünü qoyub, eşitdiyinə inanma.
 • Gördüyünlə nə işin var, sən bildiyindən danış.
 • Gördüyünə aldanma.
 • Gördüyündən göz kirayəsi istəyir.
 • Gördüyün güllü kömbədir, bazara çıxıb qoğal olub.
 • Gördü – hənək, görmədi – gerçək.
 • Gönü suya vermə, verdin heyfsilənmə.
 • Gönü qalın adamdır.
 • Gölməçəyə su gəlincə qurbağanın gözləri bərələr.
 • Göycə muncuq kimdədir, mənim gözüm ondadır.
 • Göyçək arvadlı ilə, yorğa atlıya yoldaş olma.
 • Göyə tüpürmə, üzünə tökülər.
 • Göydən gələn yerə qəbuldur.
 • Göydən yağmasa, yerdə bitməz.
 • Göydən zənbil ilə düşməz.
 • Göydə axtarırdım, yerdə əlimə düşüb.
 • Gözünün nuru yoxdur.
 • Gün batdı - bat, gün çıxdı - çıx!
 • Gözü boynunun ardını görəndə...
 • Göz görmür, üz utanmır.
 • Göz görmək üçün, könül seçmək üçündür.
 • Gecənin xeyrindən, gündüzün şəri yaxşıdır.
 • Gününü düyünləyib göy əsgiyə.
 • Günü günə satmazlar.
 • Gündüz gəzər obanı, Gecə sancar dabanı.
 • Gözünü qırpdın, sənin deyil
 • Gözlərindən qan damır.
 • Goru var ki, kəfəni də ola.
 • Gəmidə oturub gəmiçi ilə vuruşur.
 • Gəlmisən ayran içməyə, gəlməmisən ara açmağa.
 • Gəlin bəzənincə toy əldən gedər.
 • Gedər bu dövran sənə də qalmaz.
 • Gedər bağlar qorası, qalar üzlər qarası.
 • Gədaya borclu olsan, bir toyda deyər, bir də yasda.
 • Gah nala döyür, gah mıxa.
 • Göz görmək üçün, ağıl bilmək üçün.
 • Gözə göz, dişə diş. (Alman atalar sözləri)
 • Gözdə göz yaşı yoxdursa, ruhda göy qurşağı yarana bilməz. (Hind atalar sözləri)
 • Gözün ağrıyır - əlini saxla, qarnın ağrıyır - ağzını. (Özbək atalar sözləri)
 • Gülməklə qarın doymaz (Rus Atalar Sözləri)
 • Görüş ayrılmasının başlanğıcıdır. (会うは別かれの始まり au nowa wakare no hajimari) (Yapon atalar sözləri)
Dostlarınla Paylaş

Whatsapp Plus, Instagram Plus, Youtube Plus, Mp3 Yukle, Video Yukle, HD mp4, Bedava Indir, Android Dunyasi, Futbol neticeleri, Idman xeberleri

Sevgi Smsleri, Dostluq Smsleri, Tebrik Smsleri, Ayrılıq Smsleri, Ad Gunu Smsleri,Prikol Smsler, Turkce Smsler, Qarışıq Smsler, Letifeler, Xoruz ili Haqqında, Ulduzlar bu ilə nə deyir?, Xoruz ilində bizi nə gozləyir?, 2021-ci ildə nə gətirəcək?, Bu ildə doġulan insanların xasiyyətləri, Bu ildə doġulan insanların xarakterləri, Bu ildə doġulan insanların xususiyyətləri, Xoruz ilinə dair Mayya qoroskopu, Xoruz ilində bu burclər Varlanacaq, Xoruz ilində doġulan məşhurlar

Saytda 81 nəfər
Tatli.Biz
Top.Mail.Ru MobTop.az
©Tatli.Biz 2010-2022