Atalar Sözləri və Məsəllər

Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb
 • Hər şey sənə doğru gəlirsə, bəlkə sən tərs gedirsən. (Fransız atalar sözləri)
 • Hər ağılsıza heyran olacaq başqa bir ağılsız tapılar. (Fransız atalar sözləri)
 • Haqq, məğlub yeyilər amma həzm edilməz. (Yunan atalar sözləri)
 • Hayla gələn vayla gedər (İngilis atalar sözləri)
 • Hər işdə bir xeyir vardır (İngilis atalar sözləri)
 • Hər saqqallını baban sanma (İngilis atalar sözləri)
 • Hürən it dişləməz. (İngilis atalar sözləri)
 • Heç bir mətbəx iki qadının yerləşəcəyi qədər geniş deyil. (Afrika atalar sözü)
 • Hirsdən bir an səbirli olsan, yüz günlük peşmanlıqdan xilas olarsan (Çin atalar sözləri)
 • Heç kim boğulma ehtimalı üzündən yeməyi rədd etməz. (Çin atalar sözləri)
 • Hər aydınlığın bir qaranlığı var,
  Hər qaranlığın da bir aydınlığı.
 • Heç bilmir harda bişib, deyir bir çömçə də bəri ver.
 • Həyasızdan hayanı saxla.
 • Haram yolla qazanılan harama sərf olunar.
 • Hərə ayağını öz yorğanına görə uzatmalıdır.
 • Hər anın öz hökmü var.
 • Haray, üzülən canım,
  İpə düzülən canım.
 • Hökümdarlar ilanlar kimidir: zəhər də, dərman da onların əlindədir.
 • Hara gedirsən get, amma özün get.
 • Hər vermək itirmək deyil, hər almaq qazanmaq deyil.
 • Hazır yeməyə, dağlar dayanmaz.
 • Hər nə yedin dadındır, hər nə verdin adındır, hərnə qaldı yadındı.
 • Hürməyin bilməyən, kəndə qonaq gətirər.
 • Hər yerindən duran özünü peyğəmbər sayır.
 • Hünərli iğid ölməz.
 • Hürə bilmir itləri başa salır.
 • Hirs gələr – göz qızarar, hirs gedər – üz qızarar.
 • Haqq nazilər, üzülməz.
 • Hərzə sualın mərzə cavabı olar.
 • Halva Halva deməklə ağız şirin olmur.
 • Hər işin öz yeri, hər sözün öz məqamı var.
 • Hamıya it hürər, bizə Mazandaran çaqqalı.
 • Hər başın yazısı başına görədir.
 • Hər başqa işin bir kişisi var.
 • Hər dona, yamaq olda, hər yamağa don olma.
 • Hər elin çıxarına görə yazar yazısı var.
 • Hər elin yazısı başına görədir.
 • Hər əyri, yayın deyir, hər yetən yarın.
 • Hər əyridən yay çıxmaz.
 • Hər gələnin sözünə inan, çünki sən bilmədiyin şeyləri sənə öyrədə bilər.
 • Heyvan ilişə ilişə, insan diləşə diləşə.
 • Heyvanın dişi, kişinin işi olsun.
 • His gələr göz qaralar, his gedər üz qaralar.
 • Haram malın bərəkəti olmaz.
 • Haram gəldi halalı apardı.
 • Halal artar, haram batar.
 • Halal ye, halal danış.
 • Hamıya gələr gözü qara qələm qaş, bizə gələr sallaq burun keçəl baş.
 • Hər zərərdə bir xeyir var.
 • Hakimsiz – həkimsiz ölkədə durma !
 • Hamı öz yükün ağır bilər.
 • Hamı sevdiyinə "can" diyər.
 • Hardan gəlirsən -bülbül qalasından, niyə başın qanlıdır -dilim bəlasından.
 • Hər nə edər özünə edər, külü də gözünə edər.
 • Heyvanın dişinə bax, insanın işinə.
 • Hirsli başda ağıl olmaz
 • Hər işləyən - kişi olmaz,
  Hər doğan - ana olmaz.
 • Ha uzaq ola - yol yaxşı, ha yaman ola - el yaxşı.
 • Hər tikilən saray Tac-Mahal оlmaz.
 • Heyvanı tükün töküncə gör,
  Qızı gəlin olunca gör,
  Gəlini doğunca gör.
 • Hamıya hörmət elə, hörmətin olar.
 • Hayıf olsun, mərd igidlər qocalır.
 • Haydan gələn huya gedər
 • Hərəkət harada, bərəkət orada.
 • Həkim qapısı – el qapısı.
 • Hamı getdi quş gətirdi, bizimki bayquş gətirdi.
 • Heyvan saxlasan pişik saxla, özü tutar özü udar.
 • Hər zülmət gecənin bir gündüzü var, bir yandan bağlayan bir yandan açar.
 • Hesab, kitab – vay, vay!
 • Hər xoruz öz həyətində banlar.
 • Hər xoruz öz yerində eşələnər.
 • Hər fəslin bir meyvəsi var.
 • Hər üzə gülənə dost deməzlər.
 • Hər uzun ağaca çinar deməzlər.
 • Hər ucaboylu ağac sərvi-xuraman olmaz.
 • Hər tullanan qoz bitsə, meymun qozsatan olar.
 • Hər suda mərcan olmaz.
 • Hər su keçid verməz.
 • Hər sözün öz yeri, öz məqamı var.
 • Hər sözün bir pərsəngi var.
 • Hər səhəng suda sınmaz.
 • Hər səhvi üzə vurmazlar.
 • Hər səbrin axırı var.
 • Hər sarğı hər yaraya sarılmaz.
 • Hər saqqalı ağ olana ağsaqqal deməzlər.
 • Hər saqqallıya dədə demə.
 • Hər saqqallı baba olmaz.
 • Hər saqqala salam verməzlər.
 • Hər rast gələnə dost demə.
 • Hər pərdə dalında yüz sirr var.
 • Hər ölümə qəhrəmanlıq deməzlər.
 • Hər otun öz kökü var.
 • Hər nəyə əl vururam, qulpu qalır əlimdə.
 • Hər nə yedin dadındır, hər nə verdin adındır, hər nə qalsa yadındır – oğluna qalsa yad qızı ilə yeyəcək, qızına qalsa yad oğlu ilə.
 • Hər nöqsanı özündə gör.
 • Hər nə desən özünə gedər.
 • Hər meyvənin öz dadı var.
 • Hər meyvənin kalı dəysə, insanın kalı dəyməz.
 • Hər meyvə öz vaxtında yetişər.
 • Hər meyvə öz ağacında.
 • Hər gün nə tapsan, odur.
 • Hər gün ömürdən bir kərpic düşür.
 • Hər nə gedər ömürdən gedər.
 • Hər gülün bir qoxusu, bir ətri var.
 • Hər güldən gülab olmaz.
 • Hər gün günahkar, bir gün tövbəkar.
 • Hər gün bir olmaz.
 • Hər gördüyünü atana oxşatma.
 • Hər gördüyünə aldanma.
 • Hər göldən bir qurbağa, Göy göldən min qurbağa.
 • Hər gözəldə bir eyib olar.
 • Hər gəlirin bir çıxarı var.
 • Hər gecənin bir gündüzü var.
 • Hər gedişin bir gəlişi var.
 • Hər külək dağı yerindən tərpədə bilməz.
 • Hər gördüyünü dost sanıb, sirrini açma.
 • Hər könülün bir yazı, bir qışı var.
 • Hər kişinin nəbzinə görə şərbət verərlər.
 • Hər kişi gücünə görə yük tutar.
 • Hər kimin ki, bağı var, keyf çəkməyə çağı var.
 • Hər kəsin çörəyi xəmirinə görədir.
 • Hər kəsin hörməti öz əlindədir.
 • Hər kəsin uşağı özünə şirindir.
 • Hər kəsin öz bəxti.
 • Hər kəsin öz ağlı.
 • Hər kəsin malı özünə görə qiymətlidir.
 • Hər kəsin keçəcəyi özünə görə olar.
 • Hər kəsin iradəsi öz əlindədir.
 • Hər kəsin dərdi özünə bir at yüküdür.
 • Hər kəsin dəlisi evdə, dərdi qarnında.
 • Hər kəsin bir işi var.
 • Hər kəsin bir dərdi var, heç kəsə deməz, ağlar.
 • Hər kəsin balası öz gözündə göyçəkdir.
 • Hər kəsə öz yükü ağır gələr.
 • Hər kəsə öz adəti xoş gələr.
 • Hər kəs şərarət əksə, peşimançılıq biçər.
 • Hər kəs hər şeyi öz ölçüsü ilə ölçər.
 • Hər kəs nə eyləsə özünə eylər.
 • Hər kəs özündən dəm vurar.
 • Hər kəs öz ürəyindən su içər.
 • Hər kəs öz ölüsünü oxşayır.
 • Hər kəs öz gəlir-çıxarına baxar.
 • Hər kəs öz kömbəsini gözlər.
 • Hər kəs öz kisəsindən yeyər.
 • Hər kəs öz yurdunu bəyənər.
 • Hər kəs öz əməlinin meyvəsini dərər.
 • Hər kəs öz əkdiyini biçər.
 • Hər kəs öz eybini bilir.
 • Hər kəs öz evinin həm nökəri və həm də ağasıdır.
 • Hər kəs öz dərdindən danışar.
 • Hər kəs öz dərdilə, dəyirmançı su ilə.
 • Hər kəs öz adını çəkər.
 • Hər kəs öz ağlını bəyənər.
 • Hər kəs odu öz kömbəsinə çəkər.
 • Hər kəs necə olsa, başqasını da, özü kimi bilər.
 • Həmxana – dəmxana.
 • Həmsayənin arvadı göyçək.
 • Həmnişini bab elə, görən desin hə belə.
 • Həmişə şaban, bir kərə də Ramazan.
 • Həmişə sən gələsən!
 • Həmişə bülbül ötməz.
 • Həmişə biz görürük, bir yolda sən gör.
 • Həmişə bağda-bağatda!
 • Həmid xəstə, Həsən xəstə, Nadirqulu can üstə.
 • Həmyaşlıqda ölən şəhiddir.
 • Həm ziyarət, həm ticarət.
 • Həlləm-qəlləm adamdır.
 • Hələ harasını görürsən?
 • Hələ halvaxor olmayıb.
 • Hələ səfrəsi naməhrəm üzü görməyib.
 • Hələ saqqalı ələ verməmişəm.
 • Hələ görməli günüm qabaqdadır.
 • Hələ yarası sağalmayıb.
 • Hələ döyülməmiş dənləri var.
 • Hələ boynu qoltuq görməyib.
 • Hələ arxanla qapı açmamısan?
 • Həkimsiz, hakimsiz şəhərdə qalma.
 • Həkimi həkim eyləyən xəstədir.
 • Həkimə getsən – dava verər, falçıya getsən – dua.
 • Həkimdən sorma, çəkəndən sor.
 • Həkim ceyran əti buyurubdur.
 • Həkim həkim deyil, başına gələn həkimdir.
 • Həkim məhrəmdir.
 • Həyatı ölənə qədər sev.
 • Hər kəs bildiyini, dəyirman – döydüyünü.
 • Həyasızdan həyanı qoru.
 • Hər kəs atdığı oxun hara dəyəcəyini bilsin gərək.
 • Hər kəs ata bilər, amma vura bilməz.
 • Həyasızda insaf olmaz, insafsızda – həya.
 • Hər yetən gözələ gözəl deməzlər.
 • Həyasıza salam ver, keç.
 • Hər yerin dovşanını o yerin tazısı tutar.
 • Həyası olmayanın insafı da olmaz.
 • Həya imandandır.
 • Hərdən sözün mərəzi gələr.
 • Hər yerin bir dəbi var.
 • Həddini bilməyənə həddini qandırarlar.
 • Həqiqət bir şeydir, onu hər kəs dürlü anlar.
 • Hər yerdə olsa, qanlını, əlbəttə, qan tutar.
 • Həvəsdir – bəsdir.
 • Hər yazılana inanmazlar.
 • Hər yazan şair olsa, dibərlər çaqqal olar, Çox çalışan xırdavatçı axırda baqqal olar.
 • Hər yazan şair olmaz.
 • Heçi heçə vurarsan, yenə də heç çıxar.
 • Hər işıq bir kölgə salar.
 • Heç toy görməmisən, bacasından da baxmamısan?
 • Hər işin sonuna baxarlar.
 • Heç neyə – heç nə ala bilməzsən.
 • Hər işin əvvəli çətindir.
 • Heç kim adama müftə quş tutmaz.
 • Hər işin başı – sağlıq.
 • Heç kimin adı vayqanlı olmasın.
 • Heç kəsin şamı səhərəcən yanmayıb.
 • Hər işimiz düzəlib qalıb saqqal darağımız.
 • Heç kəsin çörəyi heç kəsin qarnında qalmaz.
 • Hər işi insafla gör.
 • Hər işi atüstü görməzlər.
 • Heç kəsin xoruzu sabaha kimi banlamayıb.
 • Heç kəsin qara papağı yanmasın.
 • Hər iş ustasının əlində asandır.
 • Heç kəsə bel bağlama.
 • Hər iş vədəyə baxar, vədə heç şeyə baxmaz.
 • Heç kəs heç kəsin kitabını oxumur.
 • Hər iri gözün işığı olmaz.
 • Heç kəs öz eybini bilməz.
 • Hər igid öz adıyla tanınar.
 • Heç kəs öz ayranına turş deməz.
 • Hər ziyan bir xeyirdir
 • Heç kəs yalqız qalmasın.
 • Heç kəs qurdnan qiyamətə qalmaz.
 • Hər zərər bir ağıl artırar.
 • Hər zamanın bir hökmü var.
 • Heç kəs arxasız olmasın.
 • Heç kəs ana qarnından gətirməyib.
 • Hər zamanın bir fironu var, hər fironun da bir Musası.
 • Heç igidin yatmasın baxtı, yanı üstə çevrilməsin taxtı.
 • Hər zaman bir aşiqin dövranıdır.
 • Heç bilmir, harada bişib, deyir: - Bir çömçə də mənə ver!
 • Hər yetəni eylədilər kəndxuda, girami Şüvalan getdi bada.
 • Heç bəndənin yaralı balası gözü qabağında olmasın.
 • Hər enişin bir yoxuşu, hər yoxuşun bir enişi var.
 • Hesabın böyük-kiçiyi olmaz.
 • Hər eybi üzə vurmazlar.
 • Hesablıya dağlar da əyilər.
 • Hər elin bir adəti var.
 • Hesabı doğru olanın alnı açıq olar.
 • Hər evin bir adəti var.
 • Hər divarın qulağı var.
 • Hesabsız gələn zərərlə gedər.
 • Hesabı təmiz olanın üzü ağ olar.
 • Hər dərədə bir at öldürüb baytar olub.
 • Hesabda doğru ol, hesabdar olma, hesab bilməyənlə durub oturma.
 • Hər dərdin bir dərmanı var, tapanı gərək.
 • Hesab var dinar-dinar, bəxşiş var xalvar-xalvar.
 • Hər dəlləyin əlinə saqqal vermək olmaz.
 • Hər dəlinin bir ağıllısı olmalıdır.
 • Hesab bilmirsən, yoxsa yanın çubuq görməyib?
 • Hər daşın dibində bir Koroğlu var.
 • Hesab bilməyənlə durub-oturma.
 • Hər danışana cavab versən boğazın yırtılar.
 • Heyrətdə ağıl, yolda – salam, qəmdə – təsəlli.
 • Hər damcı qüvvətdir bir daşqın selə.
 • Heydərü-Səfdərdi bizim pirimiz, qırxınıza taydı bizim birimiz.
 • Hər dağın öz ətəyi var.
 • Hər dağ olsa çəkilər, bala dərdi çəkilməz.
 • Heyvası yox, narı yox, qoy desinlər Şahbudağın bağı var.
 • Hər qışın bir yazı var.
 • Heyvanın dişinə baxarlar, insanın – işinə.
 • Hər quruldayan sulu qəlyan deyil.
 • Heyvanı acgözlüyü onu kökəldər, insanın acgözlüyü onun başını yeyər.
 • Hər quşun əti yeyilməz.
 • Hər quşa – öz yuvası, hər kəsə – öz vətəni.
 • Heyvanı budundan dağlarlar, insanı ürəyindən.
 • Hər quş öz tayı ilə uçar.
 • Heyvanda arıqlıq, insanda yekə qarınlıq eyibdir.
 • Hər quş öz yuvasının ağasıdır.
 • Heyvana çuluna görə, insana geyiminə görə qiymət vermək düz deyil.
 • Hər quş öz dəstəsiylə uçar.
 • Hər quş şahin olmaz.
 • Heyvan saxlasan pişik saxla, özü tutar, özü yeyər.
 • Hər qoz girdədir, hər girdə – qoz deyil.
 • Heyvan elə heyvandır.
 • Hər qəbahəti üzə vurmazlar.
 • Heyvan qatlaşar, yiyəsi qatlaşmaz.
 • Hacılar Məkkəyə getdi, qapıları açıq qoyun, Hacılar Məkkədən gəldi, qapıları bağlayın.
 • Hacadan, hucadan, biri də çıxdı bacadan.
 • Hər qəbahəti özündə bil.
 • Hacı hacını Məkkədə görər.
 • Hər qaşığın qisməti bir olmaz.
 • Hər qatırçı Murad olmaz.
 • Hər qazılan yerdən su çıxmaz.
 • Hər qazanda qaynayar.
 • Hər qaba bir qapaq qoyarlar.
 • Hər vaxt fürsət ələ düşməz.
 • Hər vaxt "dü şeş" gəlməz.
 • Hacı Məkkəyə, dərviş təkyəyə.
 • Hər vaxt bazara gedər – yağış yağar, dəyirmana gedər qırğın olar.
 • Hacı yatmaz, yatarsa qalxmaz.
 • Hər bığı burma meydana girə bilməz.
 • Haram harama gedər.
 • Hər bir adam işi ilə tanınar.
 • Hər binanın bir ustası var.
 • Haraya mıx çaxıram, papağını asır.
 • Hər başın bir dərdi var.
 • Hər bağçanın öz bağbanı var.
 • Hardasan, ay cavanlıq?
 • Hər aşiqin bir dövranı var.
 • Hər acının bir şirini var.
 • Haradan işıq gəlir, barmağını ora tıxar.
 • Hər axan suya Araz deməzlər.
 • Harada çalğı, orada qalğı.
 • Hər axan su içməli olmaz.
 • Hər atılan daşın dalınca getməzlər.
 • Harada gördün hamı kor, sən də ol kor.
 • Harada gördün molla, qaşqabağını salla.
 • Hər atasının gözü çıxarılana Koroğlu deməzlər.
 • Harada gördün dərviş, orada olar nikbət iş.
 • Hər atalar sözünün bir yeri var.
 • Hər arvad saqqız çeynər, amma Ayişə kimi çeynəyə bilməz.
 • Hər arvad öz evinin həm xanımı, həm qulluqçusudur.
 • Harada dəvənin quyruğu, orda eşşəyin qulağı.
 • Hər anın bir hökmü var, bir məlalı var.
 • Harada qamış, orada camış.
 • Hər almağın bir qaytarmağı var.
 • Hər ağıl bir olsa, keçiyə çoban tapılmaz.
 • Hər ağıl bir deyil.
 • Hər ağızdan bir söz çıxar.
 • Hər ağızda bir dua var.
 • Hər ağız bir deyil.
 • Hər ağlar gözlüyə aşiq deməzlər.
 • Hər ağacda bar olmaz.
 • Hər ağacın kölgəsi olmaz.
 • Hər ağaca söykənmək olmaz.
 • Hər ağac meyvəsi ilə tanınar.
 • Hər ağac kötüyündən çürüyər.
 • Hər adamın əkdiyi bitməz.
 • Hər adamın öz yeri var, hər yerin də öz adamı.
 • Hər adam öz eybini bilməz.
 • Hənəyin axırı savaşdır.
 • Hanı papağım, hanı çomağım?
 • Hansı yuvanın quşusan?
 • Hansı dərdimi deyim, ağlayım?
 • Hansı daşı qaldırsan, altından bir əqrəb çıxar.
 • Hamısı bir yuvanın quşudur.
 • Hamısı bir bezin qırağıdır.
 • Hamımız birimiz üçün, birimiz hamımız üçün.
 • Hamıya ovuc-ovuc, bizə bir iynə ucu.
 • Hamıya gələr gözü qara, qələm qaş, bizə də gələr sallaqburun keçəlbaş.
 • Hamıya kələk, bizə də kələk?
 • Hamıya aftafa-ləyən, bizə sarımsaqdöyən.
 • Hamını ley vurdu, mənim kimi tükü dağılan olmadı.
 • Hamını bəzər, özü lüt gəzər.
 • Hamı çox yaşamaq istər, amma qocalıq istəməz.
 • Hamı istər cənnətə getsin, amma günahları qoymaz.
 • Hamı ilə xoş görüşmək ədavəti yox eylər.
 • Hamı dinəndə can oldu, mən dinəndə qan oldu.
 • Hamı dedi – Dad oldu, mən deyəndə – bidad.
 • Hamı bilir ki, Şirvan çuxurdadır.
 • Hamı bilir ki, dağda kəklik gözəldir.
 • Hamamdan çıxanın əri olasan, səfərdən gələnin arvadı.
 • Hamamdan gəlirsən – get ərin evinə, paltar yumaqdan gəlirsən – get dədən evinə.
 • Hamam suyu ilə özünü dost tutur.
 • Hamam-hamam içində, xəlbir saman içində, dəvə dəlləklik eylər, köhnə hamam içində.
 • Halvaçı qızı – daha şirin!
 • Halvaxor molladır!
 • Halvanı yeyib, eşşəyi minib.
 • Halalzadə barışdırar, haramzadə qarışdırar.
 • Halal incələr, amma üzülməz.
 • Hay-hayı gedib, vay-vayı qalıb.
 • Haynan gələn, vaynan gedər.
 • Hayıf qiyamətə qalmaz.
 • Hazır oldu bişmişlər, gəldi gözdən düşmüşlər.
 • Hazır aşın dik qaşığıdır.
 • Haqq-hesabı düz elə, hər yerdə yerin olsun.
 • Haqq-hesaba dağlar da baş əyər.
 • Haqlı haqqdan keçməz.
 • Haqla batilin arası dörd barmaqdır.
 • Haqqa ləkə düşməz.
 • Haqq söz acı olar.
 • Haqq söz axar suları saxlar.
 • Haqq getsin, nahaq gəlməsin!
 • Haqq kömək eyləsə qurd çoban olar.
 • Haqq iş gündən aydındır.
 • Haqq yandıran şamı söndürmək olmaz.
 • Haqq deyən məhrum olmaz.
 • Haqq daşı ağır olar.
 • Haqq – qüvvət, qüvvət – haqqdır.
 • Haqq verən haqq götürər.
 • Haqq ver, haqq al.
 • Havayı sirkə baldan şirin olar.
 • Heç izini də görmədim!
 • Hər ağ gün, qara gün ömürdən gedir.
 • Hürməyin bilməyən it, kəndə qonaq gətirər.
 • Hürkütməyincə sanamaq olmaz.
 • Hürər-hürər, burnu şişər.
 • Hürə-hürə axırda it olub.
 • Hürəndə anası kimi hürər.
 • Hürən it qapmaz.
 • Hürə bilməz, itləri başa salar.
 • Hünərin bilmədiyini acizi döymə.
 • Hünər sahibləri darda qalmaz.
 • Hünər əhlinin qədrini bilmək gərək.
 • Höyür sürüyə qurd batmaz.
 • Hoqqabazlar kimi, hər şeyə bəli demə.
 • Hırnan-zırı anlamır.
 • Hirsin cana ziyanı var.
 • Hirsin dövlətə zərəri var.
 • Hirs gəlir, göz qaralır, hirs gedir, üz qaralır.
 • Hirs gələndə acığını ud.
 • Hindistan fili ağcaqanaddan qorxar.
 • Hind dilənçisinə dönübdür.
 • Hikmətdən sual olmaz.
 • Hikmət sahibinə hər yarpaq bir kitabdır.
 • Hiyləgər doqquz ocaq yıxmayınca bir ocaq tikməz.
 • Hiyləbazın şamı yarıyacan yanar.
 • Hiylə ilə tikilən ev, bəhanə ilə yıxılar.
 • Hiylə ilə iş görən, möhnət ilə can verər.
 • Həşəmin azdırsa, xırmanını böyük tut.
 • Həccə gedən gəldi, saca gedən gəlmədi?
 • Həcdən gələn mən, xəbər gətirən sən?
 • Həcəri öpməyənə hacı deməzlər.
 • Həftədə bir bazar, onu da dərviş pozar.
 • Həftə səkkiz, mən doqquz.
 • Həsiri oğurlayıb məscidə salır.
 • Həsir altından su yeridir.
 • Həsən keçəl, keçəl Həsən – nə fərqi?
 • Həsən də qəlyan çəkər,
  Hüseyn də qəlyan çəkər,
  tənbəki bol olanda siçan da qəlyan çəkər.
 • Hərif hərifi uzaqdan tanıyar.
 • Hərif olma!
 • Hərin də yandırdı məni, bəlin də yandırdı məni, susadım su istədim, suyun da yandırdı məni.
 • Hərənin bir adəti var.
 • Hərənin başından bir avaz gəlir.
 • Hərəmxana quşudur.
 • Hərə bir cürə başını itirib.
 • Hərə bir tük versə, kosa da saqqallı olar.
 • Hərə bir sap versə, çılpağa köynək olar.
 • Hərə bir barmaq batırar, hənasına dəllək Muradın.
 • Hərzə-hərzə danışma, ağzın yamana öyrənər.
 • Hərzə sözün mərəzi gələr.
 • Hərdən ipək, hərdən köpək.
 • Hər şeyin çoxu zərərdir.
 • Hər şeyin xiridarı gərəkdir.
 • Hər şeyin sonu vardır.
 • Hər şeyin öz yeri var.
 • Hər şeyin öz vaxtı var.
 • Hər şeyin öz adı var.
 • Hər şeyin əvvəli çətin olar.
 • Hər şeyin azı yaxşıdır.
 • Hər şeyi demək olmaz.
 • Hər şeyi vaxtında əksən, dürr bitər.
 • Hər şeyi bilmək olmaz.
 • Hər şeyə göz dəyər, müflisə göz dəyməz.
 • Hər şeyə dodaq büzmə.
 • Hər şeyə barmaqarası baxmazlar.
 • Hər şey ustasının əlindədir.
 • Hər şey öz vaxtında.
 • Hər şey bitər, kosanın saqqalı bitməz.
 • Hər cəfanın bir səfası var.
 • Hər çiçəyin bir ətri var.
 • Hər çərənçiyə cavab versən, boğazın yırtılar.
 • Hər çağırılan yerə getməzlər.
 • Hər hürənə daş atsan, Daş daş üstə qalmaz.
 • Hər heyvanın balası dalınca gedər, eşşəyin balası qabağınca.
 • Hər kəs ağlar, amma analar başqa cür ağlar.
 • Hər kəsi el istəsə, bülənd olar, ucalar.
 • Hər kəsə öz Vətəni əzizdir.
 • Hər quşa öz yuvası doğmadır.
 • Hər ağac öz dibinə kölgə salar.
 • Hər saatın bir hökmü var.
 • Hər parıldayan qızıl olmaz.
 • Hər için öz yeri, hər sözün öz məqamı var.
 • Hərə öz atını minib çapır.
 • Hər deyilənə inanmazlar.
 • Hər quşatan, ovçu Pirim olmaz.
 • Hər arzu yerinə yetməz.
 • Hər aydınlığın bir qaranlığı var, Hər qaranlığın da bir aydınlığı.
 • Heç kəsin çırağı axıracan yanmayıb...
 • Haray üzülən canım, İpə düzülən canım.
 • Hərzəkar ağız başa yumruq vurdurar.
 • Hayasızdan hayanı saxla.
 • Hər kəs nə eləsə, özünə elər.
 • Hər işi tutdun, insafı əldən qoyma.
 • Hələ quyruğu qapı arasında qalmayıb.
 • Heç bilmir harada bişib, deyir bir çömçə də bəri ver.
 • Hamam suyu ilə özünə dost tutur.
 • Hazırın naziri.
 • Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz.
 • Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.
 • Həcdən gələn mən, Məkkədən xəbər verən sən?
 • Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi.
 • Həmnişinin bab ilə, Görən desin habelə.
 • Harada şeytanda alınmasa oraya qadını göndərər (Rus Atalar Sözləri)
 • Heç bir sübut olmadan, yalnız ehtimala əsasən yaxşı adamları məhv etmək, öz kökünə vurmaq kimi bir şeydir. (Qırğız atalar sözləri)
Dostlarınla Paylaş

Whatsapp Plus, Instagram Plus, Youtube Plus, Mp3 Yukle, Video Yukle, HD mp4, Bedava Indir, Android Dunyasi, Futbol neticeleri, Idman xeberleri

Yuxu Yozmaları, Burc-il Yoxla, Doġum gununu hesabla, Ideal cekini hesabla, Imtahan nəticələrini hesabla, Mətni Fərqli Yaz, X - O Oyunu, Dama Oyunu, Online Sehr, Youtube Video Yuklə, Online Hesablayıcı, Mp3 Məlumatını Dəyiş, Lazımlı Programlar, Silinmiş şəkillərin geri qaytarılması

Saytda 138 nəfər
Tatli.Biz
Top.Mail.Ru MobTop.az
©Tatli.Biz 2010-2021