Atalar Sözləri və Məsəllər

Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb
 • Kötü olur duran kötü yanında, ki yaş dahi yanar quru yanında. (Türk atalar sözü)
 • Korlar ölkəsində tək gözlü adam kraldır. (İngilis atalar sözləri)
 • Kiçik qazanclar sərvət gətirər. (Yamayka atalar sözləri)
 • Küncə qısılanda dovşan da sizi dişləyər. (Çin atalar sözləri)
 • Küncə sıxışınca dovşan belə dişləyər (Çin atalar sözləri)
 • Kimsə boğulma ehtimalından ötəri yemək yeməyi buraxmaz (Çin atalar sözləri)
 • Kişinin ağılından keçəni öyrənmək istəsən, söylədiklərini dinlə (Çin atalar sözləri)
 • Keçmiş və gələcək yoxdur; yalnız və yalnız bir sonsuz indi var. (Çin atalar sözləri)
 • Külək yoxsa dalğa da yoxdur (Çin atalar sözləri)
 • Kor at, gecədə otlar. (kor atlar, gecədə otlar).
 • Kor deyir ki öz gözümlə görmüşəm.
 • Kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan
 • Kar eşiddiyin, kor tutduğun buraxmaz.
 • Keçəl baxar güzgüyə, aybın qoyar özgüyə.
 • Kiçikdən xəta,
  Böyükdən əta.
 • Kor nə istər, iki göz, biri əyri, biri düz.
 • Kasıb çıxarını bilsə, geydiyi atlas olar.
 • Kölgədə bitən ağacın kölgəsi olmaz.
 • Köhnə bazara təzə nırx qoymaq olmaz.
 • Kar könlündəkini anlayar.
 • Könül sevən gözəl olar.
 • Kişi ayaqdansa, başdan böyüsün.
 • Kişi doslarından azar.
 • Kosa geddi saqqal gətirməyə, bığında qoydu gəldi.
 • Kişinin bir özü, birdə sözü.
 • Kor atı minib, şahlıq iddiası var.
 • Kor balta sümük qırar.
 • Kor dedi: görürəm, kar dedi eşidirəm, çolaq dedi: durun qaçaq.
 • Kor gözünə, var sürmə çəkənlər.
 • Kor koru tapar, su çoxuru.
 • Kor koru, görməz.
 • Köhnə eşşək, təzə palan. (köhnə eşşək, yeni çul).
 • Köksüz ot yelə gedər.
 • Köhnəyə e'tibar olsaydı, bit bazarına, nur yağardı.
 • Kədəri bölüşəndə azalır, sevinci bölüşəndə – artır.
 • Kinli adam xoşbəxt ola bilməz.
 • Kora nə lazimdir? İki göz.
 • Korun gözü görməz, könlü duyar.
 • Korun gözündən qıl çəkməzlər.
 • Kosanın qocaldığı bilinməz.
 • Kölgədə yatanın, kölgəsi olmaz.
 • Kölgəli yayın, qarlı qışı var.
 • Kölgəlik nə olduğun, gündən gələndən soruş.
 • Könül gördüyündən su içər.
 • Könlü ayaz, başı daz.
 • Könül sevən gözəlin, nə ağı nə qarası.
 • Könül könüldən su içər.
 • Könül yaylasın yaylar.
 • Körpü, çaydan oyanadır.
 • Küldən ot qalxar, oddan kül.
 • Küpə, küpə küp diyər.
 • Küpün zoru deşikdən çıxar.
 • Kürədən çıxdın, korluğa düşdün.
 • Küşən dəniz, qalın qalıq: coşan dərya, bulqan hava.
 • Keçini Allah vursa, çobanın çubuğu dəyər.
 • Kar ağzına baxar, kor səsinə.
 • Keçəl qız daraq bəyənməz.
 • Keçinin də saqqalı var.
 • Kəsilsə çörək, yapışdır görək.
 • Kişi var yaşlandıqca aşılanır, kişidə var aşlandıqca yaşlanır.
 • Kişinin dili başqa, özü başqa.
 • Kişidə səbir olmalıdır.
 • Kasıb pul tapdı, qoymağa yer tapmadı.
 • Küsülü qardaş, gəl yükü çataq, küsümüz küsülülükdə.
 • Köhnə getdi, sən təzədən danış.
 • Köhnə tap təzəsində, yaman tap yaxşısında.
 • Küzə gündə sınmaz, günündə sınar.
 • Karvan keçər yol qalar, eşşək ölər çul qalar.
 • Karvan ötər, izi qalar.
 • Keflinin kağızı, meyxanada oxunur.
 • Kəkliyin dimdiyi qan, dili qan dimdiyi qan, ağa dinsə söz olmaz, nökər dindiyi qan.
 • Kiri kir açar, sirri sir açar.
 • Kəl ölür, sırma saçlı olur,
  Kor ölür, badam gözlü olur.
 • Kəsilən əkmək, yenidən bitməz.
 • Kim gizləsə dərdini, axır yıxar dərd onu.
 • Karvansız yol quruyar, ağ saqqalsız el quruyar.
 • Kişiyə hörmət, artırar minnət.
 • Kiçiklərə hörmət elə, böyüklərdən hörmət qazan.
 • Kişidə qeyrət olsa, torpağı qızıla döndərər.
 • Kasıb cavan mərd olar.
 • Kasıblıq eyib deyil, oğurluq eyibdir.
 • Kitab bilik mənbəyidir.
 • Kəfil ölər, kəfənsiz qalar.
 • Keçmişinə güllə atan, gələcəyin topuna düşər.
 • Keçmiş çox uzaq olar, gələcək yaxın.
 • Keçiyə araq versən, qurdun evin axtarar.
 • Küçələri ölçür.
 • Küçük hürə-hürə köpək olar.
 • Küsənin payını yeyərlər.
 • Küsənə pay düşməz.
 • Kürkünə birə düşüb.
 • Kürkü əvvəl il özün gey, ikinci il ver düşməninə.
 • Kürən toyuq hindən bayıra çıxmaz.
 • Kürən adamla, kürən ata yaxın düşmə.
 • Kürən adam xətakar olar.
 • Kürəkən imam kimi gələr, sonra yezidə dönər.
 • Kürəyə düşməyən dəmir yumşalmaz.
 • Kürd kürdü tanımasa, məkri məkrəni tanıyar.
 • Kürd kürdü dəyirmanda axtarar.
 • Küpün günahı nədir ki, içinə çaxır tökülür.
 • Küpü sındıran da bir , suyu gətirən də bir.
 • Küp yanında küpçələr.
 • Kündəsi küt düşüb.
 • Külün altında göz olar.
 • Külü ocaqdan götürərlər.
 • Külü küllükdən götür, külü təpəyəcən olsun.
 • Küləş tez yanar, tez də kül olar.
 • Küləkli gündə xırman sovurmazlar.
 • Küləkli gündə pambıq atır.
 • Küləkdə yatanın cin atı olar.
 • Külək kimi hərdən bir yana əsmə.
 • Külək əsər, gül bükülər, könül yanar, can sökülər, gecə gündüz yaş tökülər, gözlərimin qarasından.
 • Külahın sat xirac eylə, tüfeyli olma namərdə, cahanda kəllə sağ olsun, külah əskik deyil mərdə.
 • Kül başına gözəl fərə, beçə də səni bəyənmir.
 • Kuzəçi sınıq qabda su içər.
 • Köçün yaraşığı dananın soncuqlamasıdır.
 • Köçün dönməsi axsaq itə xoş gələr.
 • Köçdən azan qarıya bu da azdır.
 • Köç köçər, it hürər, ikisi də mənzilə birgə yetər.
 • Köç qayıdanda axsaq keçi qabağa düşər.
 • Köhlən at yeriyəndə toz qopar.
 • Köhnə hamam, köhnə tas.
 • Köhnə un çuvalıdır, vurduqca toz qopar.
 • Köhnə təqvim pula getməz.
 • Köhnə pambıq bez olmaz, dul arvaddan qız olmaz.
 • Köhnə paltar yamağından bəllidir.
 • Köhnə palan, içi zər-zivər.
 • Köhnə kəndə təzə nırx qoyma.
 • Köhnə kəndə təzə darğa gəlib.
 • Köhnə düşmən dost olmaz.
 • Köhnə dərdi təzələmə.
 • Köhnə qurd yolunu azmaz.
 • Köhnə adət başında qalıb.
 • Kötək yeyənin kisəsindən gedər.
 • Kötək aradakına çox dəyər.
 • Körpüdən keçəndə yan-yana deyiblər.
 • Körpü qaldı çayın o tayında.
 • Körpə südsüz böyüməz, pambıq – susuz.
 • Köpəksiz sürüyə qurd dadanar.
 • Köpək taya dibində yatar, elə bilər öz hünəridir.
 • Köpək qocalanda, qurda gülünc olar.
 • Köpəyin iyə düşəni tuladan bərk qaçar.
 • Köpəyin qarnı tox olsa, gecə ulduza hürməz.
 • Köpəyə ümid olduq, özümüz də hürmədik.
 • Köpəyə səlbə dəyən kimi dəydi.
 • Könülsüz hürən köpək, sürüyə qurd gətirər.
 • Könülsüz tula ilə ova çıxmazlar.
 • Könülsüz namazı Allah qəbul eləməz.
 • Könülsüz köpəyin sürüyə xeyri olmaz.
 • Könülsüz (pulsuz) bazara gedən, gördüyünü almamış qayıdar.
 • Könülxoşluğu maldan əfzəldir.
 • Könül umduğu yerdən küsər.
 • Könül sevən göyçək olar.
 • Könül sevən ağanın nə ağı, nə qarası!
 • Könül nə mey istər, nə meyxanə, könül dost istər, mey bəhanə.
 • Könül gözdən su içər.
 • Könül quşu uçar, bir budaqdan o birinə qonar.
 • Könül qocalmaz.
 • Könül bir uşağa bənzər, nə verərsən istər.
 • Könül bir böyük saraydır, tikilməsi çətin, yıxılması asan.
 • Könül arzunun mənbəyidir.
 • Könlü yemiş istəyən dolanar tağ başına.
 • Könlü bədöy at istəyən vaxtında alar.
 • Könlü balıq istəyən quyruğunu suya vurar.
 • Köndələn çəpərə söykənmək olmaz.
 • Kömürçünün evinə girən üzü qara çıxar.
 • Kömürçünün qaralmaqdan nə arı?
 • Köməyi igidə – sözlə, zəifə – əllə et.
 • Kölgəsini qılınclayır.
 • Kölgəsindən qorxur!
 • Köynək olanın kölgəsi olmaz.
 • Kölgədə bitən ağacın meyvəsi olmaz.
 • Köynək dondan irəlidir.
 • Kövək kolunun kölgəsi olmaz.
 • Kotan nə bilir qayış nə çəkir?
 • Kosanı gün batandan sonra aldatmaq olar.
 • Kosaya rişxənd edənin, top qara saqqalı gərək.
 • Kosa getdi saqqal gətirməyə, bığı da qoydu gəldi.
 • Kosa kəndə girməmiş gəraylısını başladı.
 • Korun nə borcu ki, şam bahalanıb!
 • Korun istədiyi bir göz, iki göz olsa – nə söz!
 • Korun ağacı özündən qabaq gedər.
 • Koru kor yanında həyan üçün qoyarlar.
 • Koru dar yerdə qısnamazlar.
 • Koroğlunu tutmağa bir keçəl Həmzə gərək.
 • Koroğlu üçəcən deyib.
 • Koroğlu deyib:
 • Korlar şəhərində ayna satmazlar.
 • Kora gecə-gündüz birdir.
 • Kor tutduğundan kəsər.
 • Kor olsun o iki göz ki, dostunu, düşmənini tanımır.
 • Kor nə istər?
 • Kor leyləyin yuvasını Allah tikər.
 • Kor gözündən qorxar, keçəl başından.
 • Kor gözün sahibinə nə faydası!
 • Kor gözdən əski asır.
 • Kor koru tapar, su çuxuru.
 • Kor kora kor deməsə, bağrı çatlar.
 • Kor kora deyər:
 • Kor-kor, gör-gör!
 • Kor kimdir?
 • Kor it kölgəsindən qorxar.
 • Kor ilə çörək yeyəndə insafı arada gör.
 • Kor əsasını bir itirər.
 • Kor əlifə bəy deməyib.
 • Kor qurdun ruzisini yetirən özü yetirər.
 • Kor burada, ya Bağdadda.
 • Kor bulaqdan su gəlməz.
 • Kor atı minən şahlıq iddiası edər.
 • Kor at gecə də otlar.
 • Kolxoz ambarı el süfrəsidir.
 • Kovxası gülüm olanın başına külüm olar.
 • Kovxanın bacısı oğlusan?
 • Kovxa ilə hesaba oturan borclu olar.
 • Kovxa atlanar, öz kəndini çapar.
 • Kişisi olmayan evin ruzisi olmaz.
 • Kişinin cibi iki olsa, arvad almaq fikrinə düşər.
 • Kişini cavan saxlar, yaxşı arvad, yaxşı at.
 • Kişinin hörməti öz əlindədir.
 • Kişinin sözü ilə işi bir olar.
 • Kişinin malı göz qabağında.
 • Keçəlin adı – Zülfəli!
 • Keçəli papağının yanından tanımaq olar.
 • Keçəli gün Zülfəli çağırarlar.
 • Keçəli gün çıxmamış gör.
 • Keçələ kosa qənim olsun.
 • Keçələ baxma, bəxtinə bax.
 • Keçəl çarə bilsə, öz başına eylər.
 • Keçəl Həsən, Həsən keçəl, nə fərqi?
 • Keçəl halva yeyər, puluna minnət.
 • Keçəl suya getməz.
 • Keçəl yaradı, öz başını daradı.
 • Keçəl qızı saçlı dəyə ağlama.
 • Keçəl qız bəzənincə toy əldən getdi.
 • Keçəl qız çeşmənin gözündən su içər.
 • Keçəl qız bacısının saçı ilə öyünər.
 • Keçəl var – zığıdı keçəl, keçəl var – noxudu keçəl.
 • Keçəl başını yudu da, daradı da.
 • Keçəl başından qorxar, kor gözlərindən.
 • Keçəl başa taxta daraq?
 • Keçəl baxar güzgüyə – adın qoyar özgəyə.
 • Keçdi gül, uçdu bülbül, istər ağla, istər gül.
 • Keyf sənin, kənd kovxanın.
 • Keyf qılığa baxmaz.
 • Kaş mal zərəri olsun, insan zərəri olmasın.
 • Kasıbın toyunda gecə qısa olar.
 • Kasıbın sacı axırda qızar, Kasıbın sözü, yorğunun gözü.
 • Kasıbın pulu cəhənnəmdə olar.
 • Kasıbın günü – itin günü.
 • Kasıbın gözü tox olar.
 • Kasıbın halını kasıbdan sor.
 • Kasıbın dürməyi yavan olsa, dili yağlıdır.
 • Kasıbın dörd düşməni var – it, bit, yasavul, molla.
 • Kasıbın dövləti saqqalda olar.
 • Kasıbın bir oğlu oldu, o da boynu əyri.
 • Kasıbın ağzı aşa dəyəndə başı daşa dəyər.
 • Kasıbı dəvə üstündə böv vurar.
 • Kasıba qul ol, varlıya oğul olma
  (Kasıba oğul olunca, dövlətliyə qul ol).
 • Kasıba bazarın tulası da hürər.
 • Kasıb xərcini bilsə, məxmər geyər.
 • Kasıb çıraq yandırar, dövlətlinin pulunu sayar.
 • Kasıb ölüsünə yas saxlamaz.
 • Kasıb öləndə molla xəstə olar.
 • Kasıb geyəndə soruşarlar: Haradandır?
  Varlı geyəndə deyərlər: Mübarəkdir!
 • Kasıb, itinin adını gümüş qoyar.
 • Kasıb bacını varlı qardaş istəməz.
 • Kasanı mənim başımda sındırır.
 • Kasa sındı, ya cingildədi.
 • Karın qulağına taxta tıxadılar, dedi: - Bu taqqıltı
 • Kar üçün iki dəfə azan verilməz.
 • Kar özünə sərf eləyəni eşidər.
 • Kar könlündəkini anlar.
 • Kar iki dəfə gülər.
 • Kar eşitməz, yaraşdırar, kor görməz, quraşdırar.
 • Kar eşitdiyini, kor tutduğunu buraxmaz.
 • Kar dedi: - Səs gəlir!
 • Kankanın vəsiyyəti – qızıl öküzdür.
 • Kamil ovçu boşuna güllə atmaz.
 • Kamil insan kəlamından bəlli olar.
 • Kamil bağban çəkər bağın səfasını.
 • Kamil adam az danışar.
 • Kamal ata kürki deyil ki, irs ilə övlada keçə.
 • Kababı köz öldürər, igidi söz.
 • Kabab qanlı, igid canlı.
 • Köşəyi satan, eşşək ala bilməz.
 • Kişinin alnı açıq gərək.
 • Kişi fəhlədir, arvad – bənna.
 • Kişi, sözü üzə deyər.
 • Kişi seldir, arvad göl.
 • Kişi sevdiyinin nazını çəkər.
 • Kişi öz tayı ilə gəzər.
 • Kişi öz sözünün ağası olar.
 • Kişi kişidən qorxmaz, amma utanar.
 • Kişi qızı olma, kişi arvadı ol!
 • Kişi bilmədiyini ayağı altına yığsa, başı ərşə dəyər.
 • Kiçiyin kiçik yeri var, böyüyün - böyük.
 • Kiçiyin kiçik dərdi var, böyüyün – böyük.
 • Kiçik daş da baş yarar.
 • Kiçik açar böyük qıfılı açar.
 • Kiçiyi böyüyün üzünə qalxızmazlar.
 • Kitabın köhnəsi, libasın təzəsi.
 • Kitabı satıb, gəncəfə alıb.
 • Kitab verənin bir əlini kəsərlər, qaytaranın iki əlini.
 • Kirpik gözün çəpəridir.
 • Kirayənişin olduğu bəs deyil, toyuq-cücə də saxlayır.
 • Kiri kir açar, sirri – sir.
 • Kimsənin nəsibin kimsə yeməz.
 • Kimsənin tikəsi kimsənin qarnında qalmaz.
 • Kimsənin ahı kimsəyə qalmaz.
 • Kimsə namərdə möhtac olmasın.
 • Kimsə kimsənin qismətini yeməz.
 • Kiminin sacı olar, kiminin ələyi.
 • Kiminin başında tac, kimi ac-yalavac.
 • Kimini qaldırır, kimini endirir.
 • Kiminə qat-qat, kiminə – ac yat.
 • Kimin arabasında gedirsən, onun mahnısını oxu.
 • Kimi gülür, kimi ağlayır, hərənin bir dərdi var.
 • Kimi əkər, kimi biçər, kimi qazanar, kimi yeyər.
 • Kimə yaxşılıq elədin, özünü ondan qoru.
 • Kim güclüdür – haqq onundur.
 • Kim eşşək olar, biz ona palan olarıq.
 • Kilid dost üçündür.
 • Kəfgir qazanın dibini deşib.
 • Kəfəni var idi, goru da olsun?
 • Kəfən havayı olanda adam özünü öldürməz.
 • Kəsilsin o iki əl ki, bir başı saxlamaz.
 • Kəsilən başın zülfü üçün ağlamazlar.
 • Kəsik baş bitməz, bitsə də yiyəsinə xeyir verməz.
 • Kəsənin üzün tikən ağardar.
 • Kəsək oturub daş üçün ağlayır.
 • Kasad bazarın gəliri olmaz.
 • Kəs barmağını çıx bazara, əlac tapan çox olar.
 • Kərə yeyən də çıxar yaza, tərə yeyən də.
 • Kərə yağından qıl çəkir.
 • Kərbalayi Kazım, sənə demək nə lazım?
 • Kəpək altında unları var.
 • Kənkanın vəsiyyəti qızıl öküzdür.
 • Kəndi köpəksiz gördü, əli ağacsız girdi.
 • Kəndə təzə dəllək gəlib, kəkili yandan qoyur.
 • Kəndə molla gəlib, kim ölür, ölsün.
 • Kənd nədir, qənd nədir!
 • Kənd köpəksiz olmaz.
 • Kənd kovxasız olmaz.
 • Kənd girovun naxırdan tutarlar.
 • Kənd kalafasından bilinər.
 • Kənd aşırı it hürməz.
 • Kənardan baxana hər şey asan görünər.
 • Kənardan baxan yaxşı görər.
 • Kəllə-paça suyu üçün Hövsana gedir.
 • Kəllə-paça, qoyma qaça.
 • Kələ kələlər neylədi ki, kərtənkələlər neyləsin?
 • Kəl qoşub cüt sürməyən çörək qədrini bilməz.
 • Kəkliyin dimdiyi qan, dili qan, dimdiyi qan, ağa dinsə söz olmaz, nökərin dindiyi - qan.
 • Kəklik qaqqıldamasa qaraquş onu tapmaz.
 • Kəklik başını soxar kola, quyruğundan xəbəri olmaz.
 • Kəbinim halal, canım azad.
 • Keçmişi unutma, gələcəyin müəllimidir.
 • Keçmişin qazancı bu günün rahatlığıdır.
 • Keçmişin arabası ilə uzaq gedə bilməzsən.
 • Keçinin şeytanla qohumluğu var.
 • Keçinin başı gicişəndə, buynuzunu çobanın çomağına sürtər.
 • Keçini dəvə adına satır.
 • Keçinin qoturu sərçeşmədən su içər.
 • Keçilər yer əkə bilsəydilər, öküzlər işsiz qalardı.
 • Keçiyə qurd dəyməsə gedib Həccə çıxar.
 • Keçiyə bir sürü qoyundan, bir keçi yaxşıdır.
 • Keçidə saqqal var, amma şeyx deyil.
 • Keçib gəlib Arazı, bəyənməyir Gülnazı.
 • Keçi şərab içsə, dəvəyə meydan oxuyar.
 • Keçi can hayında, qəssab piy axtarır.
 • Keçi suyu bulandırdı.
 • Keçi suyu bağıra-bağıra keçər.
 • Keçi öləndə quyruğunu dik tutar.
 • Keçi öldü, qoturu qurtardı.
 • Keçi keçim olsun, oturduğum yer samanlıq.
 • Keçi kasıbın inəyidir.
 • Keçənə güzəşt deyiblər.
 • Keçən günə gün çatmaz, calasan günü günə.
 • Keçən gün ömürdəndir.
 • Keçən keçib, sən gələcəkdən danış.
 • Keçən keçib, gələn günün xeyir olsun.
 • Keçən keçdi, vay gələcək dərdidir!
 • Keçən (köçən) yurdun qədrini, düşən yurdda bilərlər.
 • Keçən zaman qayıtmaz.
 • Keçəlin hindi başı, eşşəyə mindi başı, o tayda dava düşdü, bu tayda sındı başı.
 • Keçəlin tükdən acığı gələr.
 • Keçəlin papağı düşənəcəndir.
 • Keçəlin dırnağı olsa, öz başını qaşıyar.
 • Keçəlin dərdi-başı, bir qazan ayran aşı.
 • Keçəlin qazandığı başının ziftinə (qartmağına) gedər.
 • Köçən yurdun qədrini, düşən yurdda bilərlər.
 • Kiçikdən xəta, Böyükdən əta.
 • Kötük üstündə çox budaqlar doğranıb.
 • Köpəyin qarnı tox gərək.
 • Könülsüz işin axırı olmaz.
 • Kim əkdi, kim becərdi, kim dedi bağ mənimdir.
 • Keçənə güzəşt deyərlər.
 • Kişinin sözü bir olar.
 • Kələk ilə gələn, külək ilə gedər.
 • Keçmə namərd körpüsündən qoy aparsın sel səni,
  Yatma tülkü daldasında qoy yesin aslan səni.
 • Külək kimi hərdən bir tərəfə əsmə.
 • Köhnə kəndə təzə nırx qoyur.
 • Kamil bağban çəkər bağın səfasın.
 • Köpək araba kölgəsində yatar, elə bilər öz kölgəsidir.
 • Kor tutduğun buraxmaz.
 • Kor kor, gör gör.
 • Kişiüzlü arvaddan, arvadüzlü kişidən həzər.
 • Kişinin özünə baxma, sözünə bax.
 • Kişini tez qocaldar axşamdan yatan arvad.
 • Kişi tüpürdüyünü yalamaz.
 • Kişi sözü üzə deyər.
 • Kiminin əvvəli, kiminin axırı.
 • Keçi can hayında, qəssab piy hayında.
 • Kifirə sabun, dəliyə öyüd neyləyər.
 • Kiçik oğrular asılar, böyük oğrular sərbəst buraxılar. (Alman atalar sözləri)
 • Kar bir ərlə, kor bir qadın xoşbəxt bir cütdür. (Danimarka atalar sözləri)
 • Kor toyuğa hər şey darıdır. (Özbək atalar sözləri)
 • Kim çox səbəb söyləyirsə, o çox yalan danışır (Rus Atalar Sözləri)
 • Keşişdən at, duldan qız alma (Rus Atalar Sözləri)
 • Kimin harası ağrıyırsa o barədə danışar (Rus Atalar Sözləri)
 • Köhnə dost iki yeni dostdan yaxşıdır (Rus Atalar Sözləri)
 • Kor dilənçi də heç olmasa çiçəklərin ətrini duyur. (Yapon atalar sözləri)
 • Kitablar ruhun qidasıdır. (Yapon atalar sözləri)
 • Kim nə etsə özünə edər. (Bolqar atalar sözləri)
Dostlarınla Paylaş

Whatsapp Plus, Instagram Plus, Youtube Plus, Mp3 Yukle, Video Yukle, HD mp4, Bedava Indir, Android Dunyasi, Futbol neticeleri, Idman xeberleri

Whatsapp plus yukle, Instagram Plus yukle, Youtube Plus yukle, mahni yukle, mp3 yukle, azeri klipler, turk klipleri, sekiller, pulsuz mesaj, pulsuz internet, mp4 videolar, kitabxana, online, online tercume, Qarışıq Məqalələr, Şeirlər, Cinsəllik (+18), Hekayələr, Nusrət Kəsəmənli, Qəmli Notlar, Evlilik Mərasimi

Saytda 194 nəfər
Tatli.Biz
Top.Mail.Ru MobTop.az
©Tatli.Biz 2010-2021