Atalar Sözləri və Məsəllər

Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb
 • Nəfs solundadır, ağıl sağında, hər birisi öz yasağındadı.
 • Nə qədər uzaq olsa, yol yaxşıdır,
  Nə qədər yaman olsa, el yaxşıdır.
 • Namərd gəlib mərd olmaz yüz ətəklə yüz yalvar.
 • Namus gedər dönməz geri, yoxdur onun bəlli yeri.
 • Namus insanın qan bahasıdır.
 • Nə yavuz ol, asıl. nə yavaş ol, basıl.
 • nə itirən deyər: - Hayıf!
 • Nə ver, nə də dalınca get.
 • Nə ver, nə al.
 • Nə vaxt tülkü olsan, çarığımı çeynərsən.
 • Nə varlıya borclu ol, nə yoxsuldan alacaqlı.
 • Nə biçinini biçirəm, nə də ayranını içirəm.
 • Nə belə vəslin olaydı, nə elə hicranın.
 • Nə baxırsan taxtına, sən baxgilən baxtına.
 • Nə balanı istəyirəm, nə də balasını.
 • Nə bağım var, nə də çaqqalla davam.
 • Nə at var, nə meydan.
 • Nə altda undur, nə üstə kəpək.
 • Nə alacağı var, nə verəcəyi.
 • Nə alandır, nə satan.
 • Nə ağız yandıran aşdır, nə baş sındıran daş.
 • Nə ağacı tovla, nə də it hürsün.
 • Necə gəlmisən, elə də get.
 • Neyləyirəm gözəlliyi, gözəl baxtım olaydı.
 • Neyləyirəm qızıl teşti, içində qan qusacağam.
 • Neyləyirəm qızıl taxtı, bir qızıl baxtım olaydı.
 • Naşı oğru özünü samanlığa vurar.
 • Naşı ovçu dağı adlayar, ov vura bilməz.
 • Naşı bilməz xara nədir, bez nədir?
 • Nahaq iş ayaq tutmaz.
 • Nahaq qan yerdə qalmaz.
 • Nahaq qan batmaz.
 • Nacins qarpızın tumu çox olar.
 • Nacins ağac düyünlü olar.
 • Naxırçının faydası havayı eşşəyə minməkdir.
 • Naxırçı qızından xanım olmaz.
 • Naxırçı qızının qeyrəti naxır gələndə tutar.
 • Naxırçı qızını verdi (köçürtdü), torba dağarcığı da üstəlik.
 • Naxırçı qızı naxırçı çörəyi istər
 • Naxırçı qızı arpa çörəyi arzular.
 • Naxırda malın yox, növbədə başın yarılır.
 • Naxıra gedirəm – çoban olmaz, axura gedirəm – saman.
 • Naxır yeri ilə gedib ala dananı axtarır.
 • Naxır itib, ala dananı qovur.
 • Naxçıvanın duzu, qızı, qarpızı.
 • Naümid şeytandır.
 • Nar üstündən turp yeməzlər.
 • Nar ağacı – istək ağacı.
 • Napakı hamam təmizləməz.
 • Nanəcibə salam verərsən, deyər: - Qorxdu məndən!
 • Namusu itə atdılar, it yemədi.
 • Namı-nişanı qalmayıb.
 • Namərdin çörəyi dizinin üstə olar.
 • Namərdin plovundan mərdin qaşıq aşı.
 • Namərdin gözü dar olar.
 • Namərdin adı olmaz.
 • Namərdi bir gördün, bir də görsən namərdsən.
 • Namərdə tuş olanın ciyəri qana dönər.
 • Namərdə möhtac olma.
 • Namərd körpüsündən rahat keçincə, razıyam apara o sellər məni.
 • Namə yazmaq asandır, yetirmək çətin.
 • Namə vüsalın yarısıdır.
 • Namazı əkib, orucluğa gedir.
 • Namazdan əvvəl boğazdır.
 • Namaza meyli olanın qulağı azanda olar.
 • Namaz qıla-qıla yıxdın evimi, indi başlamısan həccə getməyə.
 • Nakəsə borclu olma.
 • Nadanın düşməni özüdür.
 • Nadanı kötək düzəldər, qozbeli qəbir.
 • Nadan əlindən su içmə ab-həyat olsa da.
 • Nağdı əldən vermə.
 • Nağd al-verdən ətir iyi gələr.
 • Naqqalar olmasaydı, dünya laləzara dönərdi.
 • Naqqa balın tasa yerləşməz.
 • Nabələdə gün də buluddur.
 • Nabələd!
 • Nuh - Nəbidən qalıb.
 • Nuh deyər, peyğəmbər deməz.
 • Nur gözdə olar.
 • Nökərsən, niyə bekarsan, aç qapını, ört qapını.
 • Nökər nədir, bekar nədir?
 • Növbə yetimə çatanda qaşığın dəstəsi sınar.
 • Növbə yetimə çatanda ya hərifin pulu qurtarar, ya çırağın yağı.
 • Növbə bizə gələndə çırağın yağı qurtarar.
 • Noxudların hesabına baxanda görünür heç bayram olmayacaq.
 • Novruzgülü ilə bənövşə bir-birini görməzlər.
 • Novruzdan sonra qırx gün kötük yanar.
 • Nakəslə comərdin xərci birdir.
 • Nisyə çaxır içən iki dəfə keflənər.
 • Nisyə – girməz kisəyə.
 • Nisyə vermərəm, dalınca da getmərəm.
 • Niyyətin hara – mənzilin ora.
 • Niyə elə yerdə yatıram ki, altıma su çıxsın?
 • Nəxunəkçi sahibi-səliqə olar.
 • Nəhəng dəryada olar.
 • Nəcib atları nəcib kişilər mindi getdi.
 • Nəcabət ata-ana ilə ölçülməz.
 • Nəcabət adamın zatında olar.
 • Nəfəsi gedir gəlir yalandır.
 • Nəfəsi isti yerdən çıxır.
 • Nəfəs – nəfəsdir, bədnəfəsin adı bədnamdır.
 • Nəfəs haqdandır.
 • Nərin dizi bağlı gərək.
 • Nərdivana ilk pillədən çıxarlar.
 • Nər yükünü nər çəkər.
 • Nənəsinə naməhrəmdir.
 • Nənə yarım dənə ilə də keçinər.
 • Nələr gəldi, nələr keçdi fələkdən?
 • Nəzir seyidə düşər, fitrə yoxsula.
 • Nəvə övladdan şirindir.
 • Nəvə müamilədir.
 • Nəbzi mənim əlimdədir.
 • Nə şilləmsən, nə şapalağım.
 • Nə şaşqın ol basıl, nə daşqın ol asıl.
 • Nə şeytanı gör, nə bismillah de.
 • Nə coraba yamaqdır, nə tumana bağ.
 • Nə hə, nə yox.
 • Nə çəkərsə öküz çəkər, araba yolu ilə gedər.
 • Nə ucu var, nə bucağı.
 • Nə tüfəngə çaxmaqdır, nə dünbəyə toxmaq.
 • Nə turşirin, nə doşab.
 • Nə tökərsən aşına, o çıxar qaşığına.
 • Nə şiş yansın, nə kabab.
 • Nə tiyanda barama var, nə cəhrədə ipək.
 • Nə soyuğa tabım var, nə pulum var kürk alım.
 • Nə səs var, nə səmir.
 • Nə sərvətə bel bağla, nə fələyə güvən gəz.
 • Nə sən gəl, nə ilin axır çərşənbəsi.
 • Nə sən dedin, nə mən eşitdim.
 • Nə salam, nə kalam.
 • Nə ölüyə hay verir, nə diriyə pay.
 • Nə ölən kimi ölür, nə qalan kimi qalır.
 • Nə özündədir, nə sözündə.
 • Nə özü yeyir, nə özgəyə verir, iylətdirir, itə verir.
 • Nə özü işləyir, nə işləyəni qoyur işləsin.
 • Nə o yanlıqdır, nə bu yanlıq.
 • Nə sal ilədir, nə mal ilədir, gülüm, ululuq kamal ilədir.
 • Nə günahı var, nə savabı.
 • Nə görmüşəm, nə eşitmişəm.
 • Nə görməli günlərim varmış!
 • Nə gələnə üz göstər, nə gedəni qovan ol.
 • Nə gecəm gecədir, nə gündüzüm gündüz.
 • Nə yoxsuldan alacağım olsun, nə varlıya verəcəyim.
 • Nə yoğurdum, nə yapdım, hazırca kökə tapdım.
 • Nə yer qəbul eləyir, nə göy.
 • Nə yeyilir, nə atılır.
 • Nə yaraşıb arığa, gedib girə qoruğa?
 • Nə yazılıb, o da olacaq.
 • Nə işim var, nə macalım.
 • Nə işim var naqabilə söz deyəm?
 • Nə işim var bayırda, çaqqal məni çığırda.
 • Nə itirib, nə axtarırsan?
 • Nə it yiyəsidir, nə gön yiyəsi.
 • Nə istisi var, nə soyuğu.
 • Nə istərsən bacından, bacın ölür acından.
 • Nə ins var, nə cins.
 • Nə ilə ölçərsən, onunla da ölçülərsən.
 • Nə izi var, nə tozu.
 • Nə iyi var, nə səsi.
 • Nə dərin suya gir, nə Xıdır Nəbini çağır.
 • Nə dəlini işlət, nə də dəli üçün işlə.
 • Nə dəvəni görmüşəm, nə də ləpirini.
 • Nə arabada, nə dünbədə.
 • Nə əkərsən, onu da biçərsən.
 • Nə dost kimi dostdur, nə düşmən kimi düşmən.
 • Nə doğrarsan aşına, o çıxar qaşığına.
 • Nə qədər qoca olsa min cavana dəyər.
 • Nə qoyuna gedir, nə də qapıda hürür.
 • Nə qanır, nə də qandırır.
 • Nə qaldırsa üzünə, o görünər gözünə.
 • Niyyətin hara, mənzilin ora.
 • Nə doğrarsan qabına, o çıxar qaşığına.
 • Neylərəm qızıl taxtı, bir qızıl baxtım olsun.
 • Nə dil bilsin, nə dodaq.
 • Namərdə tuş gələnin işi düyünə düşər.
 • Namərd gəlib mərd olmaz. Boyunca qızıl qala.
 • Namərdin plovundan, mərdin qaşıq aşı.
 • Namərdin otağından, mərdin ağac kölgəsi.
 • Namərdi bir gördüm, bir də görsəm namərdəm.
 • Namərdə yaxa vermə, mərdə arxa ol.
 • Namərddın keç, mərddə dur.
 • Nə qanır, nə qandırır.
 • Nadiri taxtda görüb, Süleymanı qundaqda.
 • Nəğdi qoyub, nisyə dalınca düşmə.
 • Nə qoyuna gedər, nə qapıda hürər.
 • Nə əkərsən, onu biçərsən.
 • Nə görsün, nə də hürsün.
 • Nə yada sirrini ver, nə namərdə bel bağla.
 • Nə eşitsin, nə də qanı qaralsın.
 • Nə göz görsün, nə ürək bulansın.
 • Nisyə verən baqqal, bir ilə olar çaqqal.
 • Nökər kimi işlə, ağa kimi dişlə.
 • Niyyətin hara, mənzilin də ora.
 • Namərdin plovundan, mərdin qatıq aşı.
 • Nə doğrarsan aşına, o çıxır qaşığına.
 • Namərddən keç, mərddə dur.
 • Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına.
 • Namərdin çörəyi, dizi üstə olar.
 • Nə acı ol ki atılasan, nə şirin ol ki utulasan.
 • Nə ağız yandıran aşdır, nə baş sındıran daşdı.
 • Nə iman var şeytan apara, nə mal var divan apara.
 • Nə oyanın unudu, nə buyanın dəni.
 • Nə ölüyə hay verən, nə diriyə pay verəndi.
 • Nəqədər uca olsada dağ, bizə bir yol tapılacaq.
 • Nə qədər az yüksəkdən uçsan, düşdüyün zaman o qədər az inciyərsən. (Tibet atalar sözləri)
Dostlarınla Paylaş

Whatsapp Plus, Instagram Plus, Youtube Plus, Mp3 Yukle, Video Yukle, HD mp4, Bedava Indir, Android Dunyasi, Futbol neticeleri, Idman xeberleri

Bedava indir, Bedava, Porno Bedava, indir Bedava, hot porno indir, sexy video indir, bedava porno indir, porna indir., video indir, türbanli porno, porno video, ucretsiz porno, Porno izle, tamil sex tube, www.you tüp, seks partisi porno, BASE64, URL-RFC1738, URL, CONVERT, DECHEX, MD5, CRC32, HEBREV, CRYPT, STR ROT13, STR REV, HEX, SHA1

Saytda 182 nəfər
Tatli.Biz
Top.Mail.Ru MobTop.az
©Tatli.Biz 2010-2021