Atalar Sözləri və Məsəllər

Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb
 • Qorxu məntiqdən daha qüvvətlidir. (Yunan atalar sözləri)
 • Qadın vardır igid doğurur,
  Oymağı dövlət edər,
  Qadın vardır it doğurur,
  Məmləkətə dərd edər. (Türk atalar sözü)
 • Qoyun can dərdində,
  Qəssab ət dərdində. (Türk atalar sözü)
 • Qənaət edilmiş qəpik qazanılmış qəpikdir. (İngilis atalar sözləri)
 • Qarşıdan gələn bir bəladan qorunmaq asandır lakin arxandan atılan oxdan qoruna bilməzsən (Çin atalar sözləri)
 • Qadına inanan, özünü aldadar. İnanmayan da qadını aldadar. (Çin atalar sözləri)
 • Qurduğumuz ən böyük həbsxana içimizdədir. (Çin atalar sözləri)
 • Qızarmış ördəyin ağzına gələcəyini gözləyən çox gözləyər. (Çin atalar sözləri)
 • Qonşu qonşuya baxar,
  Canını oda yaxar.
 • Qalan işə qar yağar.
 • Qazıya yalqız gedən razı gələr.
 • Qonşunu iki inəkli istə, özün bir inəkli olasan.
 • Qeyrəti olan torpağı qızıla döndərər.
 • Qazı da bilir, quzu da
 • Qəlb də ayna kimidir, sındısa – yapışdırmaqla düzəlməz.
 • Qazanı başqanın, qayğısı başqa dır.
 • Qanuna əyən eldi, qanunu əyən başçı.
 • Qaşa baxma, gözə bax, ağızdan çıxan sözə bax.
 • Qazanda olmasa, çömçədən küsmə.
 • Qayğı insanı qocaldar, güvənc anı ucaldar.
 • Qazı balası, bilirəm deyər, bəy balası, alıram deyər.
 • Qanı qanla yumazlar.
 • Qoyunu qoyun, keçini keçi ayağından asarlar.
 • Qılınc yarası sağalar, söz yarası sağalmaz.
 • Qadınsız evdə hörümçəklər tor qurar.
 • Qızını döyməyən, dizini döyər.
 • Qonşu qonşuya baxar, özünü oda yaxar.
 • Qırağına bax, bezini al, anasına bax, qızını al.
 • Qonşu muncuğunu götürən onu ancaq korda taxar.
 • Qadın alsan balta al, ayaqların çalda al.
 • Qadın, erkəyin əşi, evin günəşi.
 • Qadına göz yaşı sudu.
 • Qadının fəndi, ərkəyi yendi.
 • Qazan qaynar, ağıl oynar.
 • Qış olmasa yaz olmaz, qar olmasa bar olmaz.
 • Qızıl döyəcəyi gümüşdən olur.
 • Qonşu dövlətli olsa, kor qız ərə gedər.
 • Qaçanı qovma, düşəni vurma.
 • Qanmaz arvad ev pozar, yarım xoca din pozar.
 • Qəfəsdə qalan quşun kefin, uçan quşdan sor.
 • Qəribin əzanın, kimsə dinləməz.
 • Qışın yorğanı, yayın ayranı.
 • Qorxaqla qorxaq, qoxmadan görüşür.
 • Qoşa qılınc, qına sığmaz.
 • Qorx qorxmazdan, utan – utanmazdan.
 • Qocadan demək,
  Cavandan əmək.
 • Quzusuna qıymayan kabab yeyə bilməz.
 • Qara kişmişi cibə tökərlər,
  ağ kişmişi atarlar çölə.
 • Qadın kişini vəzir də edər, rəzil də
 • Qara kişmişı cibə tökərlər, ağ ayranı itə.
 • Qurd qoyunu gözdən qoymaz, könül düşünməkdən doymaz.
 • Quş qanatla, ər atla.
 • Qılıqlı min ev yeyər, qılıqsız bir evi də yeyə bilməz.
 • Qorxaq qaçar hay gəlməmiş,
  Çırmanar keçməyə çay gəlməmiş.
 • Qaydanı pozan peşiman olar.
 • Qaz vur, qazan doldur.
 • Qurdun qonaqlığına get, köpəyi də yanınca apar.
 • Qorxursansa pişikdən,
  Niyə çıxırsan deşikdən.
 • Quş var ətin yeyərlər, quş var yedirdərlər.
 • Qazıdan qardaş olmaz.
 • Qanı qan ilə yumazlar, qanı su ilə yuyarlar.
 • Qovmaqda ərlikdi, qaçmaqda ərlik.
 • Quduzğan it özünü qapar, olmasada kölgəsini.
 • Qulağı açan dil olur, dilsiz qulağ kar olur.
 • Qurd qının atsada, qılığın atmaz.
 • Qursağı gen olanın, çörəyi dar olar.
 • Qulağın birin kar tut.
 • Qurdu qurd ilə ovlamazlar.
 • Quş - dimdiyindən, adam isə dilindən ovlanar.
 • Qədər olmasa, qadir olmaz.
 • Qırx gündə doyular cəmaldan, qırx ildə doyulmaz kamaldan.
 • Qıtlıq olsa buğda al; arvad ölsə qızın al.
 • Qələmin dili iki olsada, yazısı birdir.
 • Qışda ağlayar, yazın gülən.
 • Qışı qarlı, yazı barlı.
 • Qışın işi, yazın yemişi bol olur.
 • Qızıl palçıqdada parıldar.
 • Qoca qurd yolun şaşmaz.
 • Qonaq az oturur, çox görür.
 • Qonaq ilə qonaqçı, eşşək ilə eşşəkçi dil tapar.
 • Qonşu payıynan doyan, öz çörəyin, irgənə irgənə yeyər.
 • Qonşu payıynan qarın doymaz, çüçə qızından arvad olmaz.
 • Qonşunun dul arvadı, qonşunun gözünə qız görünər.
 • Qonşunun payına uman qarnı dolu yatar, ac oyanar.
 • Qonşunun toyuğu, qonşuya qaz görünər.
 • Qonşuya salan, yersiz qalar.
 • Qonuşmaq işi, kişinin işi.
 • Qorunmayan ziyan görər.
 • Qorxana qoç, qorxmaza quş görünür.
 • Qotur keçi, sürər sürünü, bəlaya salar.
 • Qoyun güdən, qurdu görər.
 • Qoyunun tozu qurd gözünə sürmədi.
 • Qoz arıyan, ayı yuvasına girməz.
 • Qoz beli qəbir düzəldər.
 • Qoz ola, badam ola, özü də bir adam ola.
 • Qulağa xoş gələn insan, gözədə gözəl görünər.
 • Quranın yazısı bir, sözü birdi, yoran minbirdi.
 • Qurbətə qız vermə, itər gedər, dənizə daş atma, batar gedər.
 • Qurd balasın bəsləsəndə, it olmaz.
 • Qurd öz aclığını, itə bildirməz.
 • Qurda sordular: nədən boynun böylə yoğundu, qurd demiş: öz işimi özüm görmüşəm.
 • Qurdla qoyun tutmaz, qılıncla oyun.
 • Qurdun gücü boynundadır.
 • Qurdun kim olduğun, qoyundan soruş.
 • Qurdun qeyrəti gedsə, keçiyə "aba" diyər.
 • Quru süfrəyə, xoca dua oxumaz.
 • Quş qanadsız olmaz, türk - atsız.
 • Quyunun, dibin görməyincə, ölçə bilməzsən.
 • Quyuya düşən daşın səsi, qonşuda eşitilməz.
 • Qaraçı köç edəndə varlı olduğunu bilər.
 • Qürbətdə xan olunca, Vətənində dilən, gəz.
 • Qoçun buynuzu qoça ağırliq eləməz.
 • Qız evlərdə tanınar, ipək dəzgahda.
 • Qız da oğlan da övladdır, hər ikisi bir-birindən şirin.
 • Qocanın biliyi, cavanın biləngi.
 • Qoca evin sütunudur.
 • Qoca qurd kahasından çıxmaz.
 • Qoca başqa, qocaman başqa.
 • Qurunun oduna yaş da yanır.
 • Quyuya su tökməklə quyu sulu olmaz.
 • Qulağının dibini görəndə...
 • Qoyunu qurda tapşırıb.
 • Qarğa cəmdək üstə yığılar.
 • Qabaqca danışma!
 • Qabağa gedirsən bic qardaş, dala qalırsan gic qardaş.
 • Qorxu adama yalan dedirdər.
 • Quşqun olub quyruq altına keçincə, yüyən ol başa keç.
 • Quş var ətin yeyərlər, quş var ət yedirdərlər.
 • Qurddan qorxan qoyun saxlamaz.
 • Qurbansız bayram olmaz.
 • Qoç igid qurddan çəkinməz.
 • Qoç döyüşünə qoç dözər.
 • Qoçdan qoç törər
 • Qorxursansa pişikdən, Niyə çıxırsan deşikdən.
 • Qorunan baş salamat olar.
 • Qorxu başa bəladır.
 • Qorxu adama yalan söylədər.
 • Qorxan öküz cütə getməz.
 • Qorxan gözə çöp düşər.
 • Qorxaq öz kölgəsindən də qorxar.
 • Qorxaq hər şeyi dörd görər.
 • Qorxaq nə zərər eylər, nə mənfəət.
 • Qorxaq gündə yüz yol ölər, igid ömründə bir yol.
 • Qorxaq qaçar hay gəlməmiş, Çırmanar keçməyə çay gəlməmiş.
 • Qılıqlı min evi yeyər, qılıqsız bir evi də yeyə bilməz.
 • Qaçanı qovmazlar.
 • Qapan it dişin göstərməz.
 • Quyu var, suyu yox.
 • Qırqovul kimi başını kola soxub, elə bilir görünmür.
 • Qurddur, qoyun dərisinə girib.
 • Qonşunun toyuğu, qonşunun gözünə qaz görünər.
 • Qonağa get deməzlər, altından palazı çəkərlər.
 • Qonaq bu il burdadır, gələn il də sərasər.
 • Qorğaya öyrənən çərəzsiz qalmaz.
 • Qəlb odur ki, qəlbindəkin deməyə...
 • Qarın səndən aşağıdır.
 • Qarın qardaşdan irəlidir.
 • Qarın başa bəladır.
 • Qarnı tox olan, qayğısız olar.
 • Qarğanı qırğı bilir.
 • Qarğa özün quş bilir, xaşıl özünü aş.
 • Qaraçı bir ələk verib, elə bil evə dirək verib.
 • Qapıdan qovursan, bacadan gəlir.
 • Qanana da can qurban, qanmayana da, dad yarımçıq əlindən.
 • Qanı qan ilə yumazlar.
 • Qanmaza qoşulanı qanmaz çağırarlar.
 • Qamış ola, gomuş ola, görməmiş ola...
 • Qayınananın gücü qızına çatar.
 • Qaydanı pozan peşman olar.
 • Qazancını it yeyər, yaxasını bit.
 • Qazan qarası gedər, üz qarası getməz.
 • Qabaq dinən bilsə ki, sonra dinən nə deyəcək, heç dinməz.
 • Qüvvə hər şeyi, ağıl qüvvəni sındırar.
 • Qələm yazanı qılınc poza bilməz.
 • Qələmin ucu, qılıncın gücü.
 • Qələm əyri yonulsa da düz yazar.
 • Qələm qılıncdan itidir.
 • Qafil yaşamaqdan ölmək yaxşıdır.
 • Qurdun qonağlığına get, köpəyi də yanınca apar.
 • Qaçırılan fürsət ələ düşməz.
 • Qarğa, qarğa, məndə qoz var.
 • Qonşu payı dolu gələr, dolu gedər.
 • Qonşunun haqqı axirət haqqıdır.
 • Qonşunu iki inəkli istə ki, özün bir inəkli olasan.
 • Qonşum sağ olsun, ocağından od verməsin.
 • Qonşu muncuğunu götürən, onu ancaq gorda taxar.
 • Qonşu qonşu olsa kor qız ərə gedər.
 • Qonşu iti qonşuya hürməz.
 • Qonşu qonşunun itini bayatı çağıra-çağıra tapar.
 • Qonşu qonşuya baxar, Canını oda yaxar.
 • Qoyun quzusunun ayağını basmaz.
 • Qürbətdən vətənə qayıdanda sevinmək olmasaydı, qürbət səfəri haram olardı.
 • Qara bulutu yel açar, urun belə il açar: rüşvət - düyün açar.
 • Qara qazan, könül versən ağarar.
 • Qara doğmuşa, qarqa oğluna, sabın neyləsin, çoğan neyləsin.
 • Qara günü gözləyən qara günə qalar.
 • Qara quşa ox, öz yələyindən dəyər.
 • Qulluqçudan borc eləmə, ya toyda istər, ya yasda.
 • Qıx çörək, borc olmaz.
 • Qocadan demək, cavandan əmək.
 • Qazıya salam verdim, rüşvət deyil deyə almadı.
 • Qonşu paxıl olmasa, bağ çəpəri neylər?!
 • Qardaş qardaş yaranıb, cibləri ayrı.
 • Qardaş olaq, tən bölək.
 • Qardaş da dost olsa yaxşıdır.
 • Qardaş qardaşın pis gününü istəsə də, ölümünü istəməz.
 • Qardaş qardaşı bıçaqladı, sonra dönüb qucaqladı.
 • Qan qardaş olsada, mal qardaş deyil.
 • Qardaş qardaşın yoxluğun istər, ölümün yox.
 • Qızım, sənə deyirəm, gəlinim, sən eşit!
 • Qayınana bir çiçək, hər sözü bir gerçək.
 • Qayınana ilə baldız bir doğublar.
 • Qayınana pambıq olsa belə, yerindən qalxsa gəlinin başını əzər.
 • Qayınana, məgər gəlin olmamısan?
 • Quyu qazdım qum çıxdı, gəlin aldım dul çıxdı.
 • Qana qan, cana can, duza duz, düzə düz demişlər.
 • Qapılan qapanındı, tapılan tapanın.
 • Qaçmaq məndən, qovmaq səndən.
 • Qanmaz qonaq ev sahibini ağırlar.
 • Qanuna əyən el olur, qanunu əyən nə olur.
 • Qapı halqasız, dəniz dalğasız olmaz.
 • Qapını girmədən döy, girdin bağla.
 • Qara baxan göz, qamaşar.
 • Qara bibər qaradır, dirhəmlə satılır, qar, ağ appağdır, kürəklə atılır.
 • Qəm bağlayan yolları, gülüşlər açar.
 • Qəriblik cənnət olsa, yenə vətən yaxşıdır.
 • Qəriblik ağıl artırar.
 • Qərib dərdin tək ağlar.
 • Qərib dostu olmayandır.
 • Qərib quşa yuvanı Allah yetirər.
 • Qərib, kor olur.
 • Qərib ölkədə kefə dolan, doğma yurdunda qüssədən ölər.
 • Qəm səni yeyər, sən qəmi yeyincə.
 • Qadına bəzəkdir paltar, ağacındır bəzəyi yapraq.
 • Qanmaza hörmət edərsən, deyər: - "Məndən qorxur".
 • Qocaya hörmət elə, sən də qocalacaqsan.
 • Qeyrətsizdə iman arama.
 • Qeyrətlinin ürəyi qaynar, qeyrətsizin ürəyi oynar.
 • Qeyrətsizin dilin al, dilin verdi gözün al.
 • Quru böhtandan, bəylər qəzəbindən – özünü qoru.
 • Qartal yuvasın gəzər, at sürüsün.
 • Quru torba ilə tutulmaz at.
 • Qocadan demək gələr, igiddən görmək.
 • Qəbir qazan bir olar basdıran min.
 • Qazan deyir "dibim qızıldır",
  çömçə deyir "orda oldum, elə bir şey görmədim".
 • Qonaq bərəkət gətirər.
 • Qanmazla yoldaş olma, səni də qanmaz eylər.
 • Qürbət görməyən adam vətən qədri bilməz.
 • Quruyan ağac əyilməz, çürüyən dəri geyilməz.
 • Quru qaşıq, ağız yırtar.
 • Qocaya eşşək gərək, cavana arvad.
 • Qarğa qartal olmaq istədi vurdi qanadı sındı.
 • Qürbətdə keçən ömür – ömür sayılmaz.
 • Qürbət cənnət olsa, yenə vətən yaxşıdır.
 • Qürbət yerdən vətən olmaz.
 • Qüvvət birlikdədir.
 • Qüvvə hər şeyi sındırar, ağıl – qüvvəni.
 • Quşa qızıl qəfəs zindandır.
 • Qurunun oduna yaş da yanar.
 • Qurdu evdə saxlamaqla, ev heyvanı olmaz.
 • Qurda qoyun tapşırmaq olmaz.
 • Qurd ürəyi yeyib!
 • Qulağı doldurublar.
 • Qulağı cingildəyir.
 • Qulaq günahkarıyam.
 • Qulaq gündə təzə söz eşitməsə kar olar.
 • Qulaq ardına salıb.
 • Quyruğundan ilişib.
 • Qudurasan, ay qurbağa, gəlib bizi vurmağa!
 • Qocalmasan qoca qədri bilməzsən.
 • Qocalıq soruşmaz – gələr.
 • Qocalıq gəldi getməzdir, cavanlıq getdi gəlməzdir.
 • Qocalar uşaq təbiətli olar.
 • Qocaya gedən quyruq yeyər, cavana gedən yumruq.
 • Qohumun kimdir?
 • Qohumun pisinə də, yaxşısına da qurban olum.
 • Qohum qohumun ətini yesə, sümüyün çölə atmaz.
 • Qohum gəlməyə-gəlməyə yad olar, yad gələ- gələ qohum olar.
 • Qorxu olmayan yerdə nizam-intizam olmaz Qorxursan pişikdən, niyə çıxırsan deşikdən?
 • Qonşu pisdir – köç qurtar, dişin ağrıyır çək qurtar.
 • Qonşu qonşu olsa, kor qız ərə gedər.
 • Qonşu aşı (payı) dadlı olar.
 • Qonaqsız ev uğursuz olar.
 • Qonaqsız ev – susuz dəyirman.
 • Qonaqsan – xoş gəlmisən, niyə əliboş gəlmisən?
 • Qonaqlıq yaxşı şeydir, bir gün bizdə, bir gün sizdə.
 • Qonağın ruzisi özündən qabaq gələr.
 • Qonağı olmayan evlər yıxılsa yaxşıdır.
 • Qonağa "get" deməzlər, palazı altından çəkərlər.
 • Qonaq süfrənin yaraşığıdır, uşaq – evin.
 • Qonaq sevənin süfrəsi boş qalmaz.
 • Qonaq, dur altını süpürüm.
 • Qonaq qonağı istəməz, ev yiyəsi – heç birini.
 • Qonaq bir gün olar.
 • Qozbeli qəbir düzəldər.
 • Qoz, qabığından çıxdı, qabığını bəyənmədi.
 • Qoduq böyüyər – eşşək olar.
 • Qızınmadıq istisindən, kor olduq tüstüsündən.
 • Qızın oldu, qırmızı donunu çıxart.
 • Qızın isməti – atanın dövləti.
 • Qır-saqqız olub yapışıb yaxama.
 • Qılıncının dalı da kəsir, qabağı da.
 • Qılınc gücü ilə müsəlman olub.
 • Qılınc kəsməyəni çörək kəsər.
 • Qılınc yarası sağalar, dil yarası sağalmaz.
 • Qızıl taxtım olunca, qızıl bəxtim olsun.
 • Qızıl palçıqda da parıldar.
 • Qızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı, bir ayrılıq, bir ölüm, heç biri olmayaydı.
 • Qızıl arvadın, qılınc ərindir.
 • Qızı saldın beşiyə, cehizini çək eşiyə.
 • Qızı öz xoşuna qoysan ya mütrübə gedər, ya zurnaçıya.
 • Qızı otaqlıya yox, papaqlıya ver.
 • Qızı vermirsən, özünə oğul qazanmısan.
 • Qızdır, qızıldır, oğlan nə çoxdur, Qızı anası öyrədər.
 • Qızdı – nazdı, min tümən azdı.
 • Qız ürəyi – çiçək ləçəyi.
 • Qız uşağı evin yaraşığıdır.
 • Qız sevəndə tez sevər, vay o günə dul sevə!
 • Qız özgə çırağını yandırar.
 • Qız özgə əmanətidir.
 • Qız nəvəsi şirin olar.
 • Qız güldür, oğlan bülbül.
 • Qız gözəl gərək, oğlan – igid.
 • Qız gedəridir, oğlan ürək başıdır.
 • Qız köçəri quşdur.
 • Qız evlərdə tanınar, ipək – dəzgahda.
 • Qız evindən oğul bucağı yaxşıdır.
 • Qız evində toydur, oğlan evinin xəbəri yox.
 • Qız evin qonağıdır, vaxt gələr, gedər.
 • Qız evi – naz evi.
 • Qız dediyin ağacdakı almadır, kim salar, o da aparar!
 • Qız qundaqda, cehizi sandıqda.
 • Qız qızıldır, qədrini bilsin gərək.
 • Qız – qızıl alma, qızı gözdən salma.
 • Qız qapısı – şah qapısı, mini gələr, biri razı gedər.
 • Qız qaldıqca qızıla dönər.
 • Qız badamdır, balası – badam içi.
 • qız qapısı elçi gözlər.
 • Qız anası elçi gözlər.
 • Qız anadan öyüd alar.
 • Qız anadan olanda gözünü açar, deyər: Bu bizim ev deyil!
 • Qız alanın ya bir çuval qızılı, ya bir çuval yalanı gərək
 • Qız alan göz ilə baxmasın, qulağı ilə eşitsin.
 • Qız alan alana kimi, qız verən ölənə kimi.
 • Qismətdən artıq yemək olmaz.
 • Qismət olan qaşığa çıxar.
 • Qismət göydən zənbil ilə enməz.
 • Qisas qiyamətə qalmaz.
 • Qiymətli yük yüngül olar.
 • Qiymətdən düşmək istəmirsənsə, heç kəsin qiymətdən düşməsinə çalışma.
 • Qiyamət o gün qopar, biri yeyər, biri baxar.
 • Qəribin boynu uzun olar, dili qısa.
 • Qəribi baxışından tanıyarlar.
 • Qəribə bir salam min tüməndən yaxşıdır.
 • Qız anadan öyrənər paltar biçməyi.
 • Qarlı dağdan aşsaq yel bizə neylər?
 • Qəpiyə güllə atır.
 • Qənaət tükənməz bir dövlətdir.
 • Qəmiş qoyma!
 • Qəm yanına!
 • Qəm, hara gedirsən?
 • Qəm insanı əridər.
 • Qəm dağı yerindən qopardar.
 • Qələbə sevinc gətirər.
 • Qələbə birlikdədir.
 • Qəlb bir şüşədir, sındırsan – yamamaq olmaz.
 • Qədir-qiymət bilən deyil.
 • Qədəmi yüngüldür.
 • Qəbiristandan ölü qayıtmaz.
 • Qəbahət çox vaxt öldürəndə yox, öləndə olur.
 • Qaşınmayan yeri qaşıma, qan çıxar.
 • Qaşınmayan yerdən qan çıxardır.
 • Qaşıyıram qanım çıxır, qaşımıram, canım çıxır.
 • Qaşıqla yığdığını çömçə ilə dağıtdı.
 • Qaşıqla verir, çömçə ilə başıma vurur.
 • Qaşıq-qaşıq yığır, çömçə ilə paylayır.
 • Qaşqabağından zəhrimar tökülür.
 • Qaşqabağı yer süpürür.
 • Qaş ilə göz arasında işini görür.
 • Qaş düzəltdiyi yerdə vurdu gözün çıxartdı.
 • Qaçmaq da hünərdir, qovmaq da.
 • Qaçanı qovmazlar, yıxılanı vurmazlar.
 • Qaçan yıxılmağa baxmaz.
 • Qaçan da allahı çağırar, qovan da.
 • Qarnı toxun qayğısı olmaz.
 • Qarnı toxdur, gözü ac.
 • Qarın tox olanda çox şey yada düşər.
 • Qarın doyuranı göz tanıyar.
 • Qarı düşmən dost olmaz, yedirtsən yağı, balı!
 • Qardaşlar savaşdı, əbləhlər inandı.
 • Qardaşın kiçiyi olunca, donuzun böyüyü ol.
 • Qardaşıq, cibimiz ayrı.
 • Qardaşa baxarlar, bacısını alarlar.
 • Qarğanın qonaqlıq yeri peyinlikdir.
 • Qarğadan gözəl quş istədilər balasını göstərdi.
 • Qarğa, məndə qoz var.
 • Qaranı yumaqla ağarmaz.
 • Qaraya sabın, dəliyə öyüd neyləsin?
 • Qara xəbər tez yayılar.
 • Qara səni basınca, sən qaranı bas.
 • Qara günün ömrü az olar.
 • Qara günün ağ günü də var.
 • Qara gün qaralıb qalmaz.
 • Qara gözlərinə aşiq olub.
 • Qara eşşəyin boynuna yüyən vurmaqla, ya dalına yəhər qoymaqla qatır olmaz.
 • Qara eşşək, ağ palan?
 • Qara qızın dərdi var.
 • Qara qızın bəxti olsaydı, anadan ağ doğulardı.
 • Qara qız bəzənincə, toy əldən gedər.
 • Qara bulud yağış yağdırar.
 • Qapını gen qoy, dəvəsini allahdan istə!
 • Qapını gen qoy, dəvə özü gələr.
 • Qapını döyməsən açmazlar.
 • Qapıya gələni qovmazlar.
 • Qanun zora tabedir.
 • Qanmazın başmağın cütləyəndə deyər: - Qorxdu məndən!
 • Qanmaza nə demək?
 • Qanının arasına girdi.
 • Qanı qaradır.
 • Qanacaqlı adam həm qanar, həm qandırar.
 • Qanana işarə, qanmayana kötək.
 • Qanan düşmən qanmaz dostdan yaxşıdır.
 • Qana qan deyiblər.
 • Qan yol verməz.
 • Qan-qan deyir,
 • Qamış bizim yerdə bitir, zurnanı özgə çalır.
 • Qalxdığın yerə bir də oturma, hər söhbətə atılma.
 • Qayınanan səni istəyir.
 • Qaynayan qazan qapaq saxlamaz.
 • Qayınanalı gəlinin dilinin altında fənd gərək.
 • Qaya uçmasa, dərə-təpə dolmaz.
 • Qaya dağa arxalanar.
 • Qazancını itir, malını itir, duz – çörəyi itirmə.
 • Qazancım ata-anamın, öyrəndiyim özümün.
 • Qazanc qudurub mayanı yeyib.
 • Qazanmağa nə var, iş onu xərcləməkdədir.
 • Qazanmaq çətin, xərcləmək asan.
 • Qazanına görə qaynat aşını.
 • Qazanı özündən, qazananı özündən.
 • Qazanan kim, yeyən kim?
 • Qazan olsun, dolu olsun, yeyən tapılar.
 • Qazan oddan qızar, insan – sözdən.
 • Qazan dedi: - Qızmışam!
 • Qazan dibi yalayanın adaxlısı göyçək olar.
 • Qazan qapaqsız olmaz, igid – papaqsız.
 • Qazan qarası gedər, üz qarası yox.
 • Qabiliyyətin məktəbi yoxdur.
 • Qaba suyu tutduğu qədər tökərlər Qabaqda gedirəm, deyirlər: - Bicdir; dalda qalıram, deyirlər: - Gicdir.
 • Qaba söz qaba hərəkətdən pisdir.
 • Qab sirkəyə görədir.
 • Qab-qaşıq qonaqlığıdır.
 • Qədəh içində, dərədə boğulanlardan çox daha çox insan boğulmuşdur. (Alman atalar sözləri)
 • Qorxaq olduğunu bilməyən hər kəs cəsurdur. (Alman atalar sözləri)
 • Qarğalarla dostluq edən göyərçinin tükləri ağ qalar, amma ürəyi qaralar. (Alman atalar sözləri)
 • Qurd qurdu qoruyar. (Özbək atalar sözləri)
 • Qızıl yerdə qalmaz, yaxşılıq yolda. (Özbək atalar sözləri)
 • Qazdan donuza yoldaş olmaz (Rus Atalar Sözləri)
 • Qar yoxsa izdə yoxdur (Rus Atalar Sözləri)
 • Qadınlarda və sərxoşlarda gözyaşı ucuzdur (Rus Atalar Sözləri)
 • Qarşılıqı mehribançılıq nə qədər çox olsa, o qədər məhəbbət artar. (Qırğız atalar sözləri)
 • Qadınlar gülə bildikləri zaman gülərlər, istədikləri zaman ağlarlar. (Venesuela atalar sözləri)
 • Qala divarlarının ardında cəsur olmaq asandır. (Uels atalar sözləri)
 • Qadının gözəlliyi uşaq əlindəki silah kimidir - həm onun özü, həm də ətrafdakılar üçün təhlükəlidir. (Ərəb atalar sözü)
 • Qış günəşinə, qadın gülüşünə inam olmaz. (Bolqar atalar sözləri)
Dostlarınla Paylaş

Whatsapp Plus, Instagram Plus, Youtube Plus, Mp3 Yukle, Video Yukle, HD mp4, Bedava Indir, Android Dunyasi, Futbol neticeleri, Idman xeberleri

Whatsapp+, Instagram+, Youtube+, mahni indir, pulsuz oyunlar, lazimli programlar, android dunyasi, pulsuz yuklemeler, romantik sekiller, qizlarin sirri, qadin dunyasi

Saytda 112 nəfər
Tatli.Biz
Top.Mail.Ru MobTop.az
©Tatli.Biz 2010-2021