Atalar Sözləri və Məsəllər

Atalar Sözləri və Məsəllər


Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb

Bütün Atalar Sözləri

 • • Səs çıxarmayan və gurultu etməyənlər təhlükəlidir. (Fransız atalar sözləri)
 • • Sevən ürək, daim gəncdir. (Yunan atalar sözləri)
 • • Subaykən iki gözünü aç, evləndikdən sonra birini bağla. (Yamayka atalar sözləri)
 • • Soruşan insan 5 dəqiqə; soruşmayan ömür boyu axmaqdır (Çin atalar sözləri)
 • • Sağlığında kor fatma, öldü isə badamlı göz olur.
 • • Saqqal ağarsada, könül qaralığı ağarmaz.
 • • Sayqı sayana görədir, düzgü alana görədir.
 • • Samanı yiyən, torbasın tikər.
 • • Savaş bilməyən, atasın yerə vurar.
 • • Sağlıq istərsən, çox yemə. sayqı istərsən çox demə.
 • • Sağsağan kəkliyə baxar, öz yerişin itirər.
 • • Sağ göz görür, sol göz yumur.
 • • Sürünüb qalmaqdansa, diz üsdə yaşamaqdansa, ayaq üsdə ölmək yaxşıdır.
 • • Suyun imanın, odda gör.
 • • Sən kimin üçün ağladığını de, mən
  sənin kim olduğunu deyim
 • • Sirrini dosta demə, dostun da bir dostu var.
 • • Sən vurmadın, mən yıxmadım, bəs nə oldu?
 • • Saxsı qab yamaq (ulaş) götürməz.
 • • Səhər durdun, günü görməsəndə, olduğuna inan.
 • • Sevən adam kordu, sevilən korsaq(özün korluğa vuran).
 • • Sevgi qarnı doydurmaz.
 • • Sevmədiyin yarpız, burnunun dibində qoxur.
 • • Siçan balası, torba deşər.
 • • Siçan keçər, yol salar.
 • • Siçan kimi, bir gözü var dəlikdə.
 • • Sözü ağzında bişir, sonra çıxar.
 • • Sən saydığın say, gör fələk nə sayır.
 • • Söhbət ki var, bulağdır, kəsilməsə axacaq.
 • • Sənə vur dedilər, öldür demədilər.
 • • Sözü yaxşı anla,
  Sonra qızıb banla.
 • • Sonrakı peşimançılıq fayda verməz.
 • • Sözdən söz götürər.
 • • Su bardağı suda sınar.
 • • Söz vermək asandır, yerinə yetirmək çətin.
 • • Sözün düzünü zarafatda deyərlər.
 • • Söz sözə söykənir.
 • • Sürüdən ayrı düşən qoyunu qurd yeyər.
 • • Su bir dəfə axan yerdən bir də axar.
 • • Soruşurlar: "qardaşını tanıyırsanmı", deyir, "yoldaşlıq etməmişəm".
 • • Su axar, çuxurunu tapar.
 • • Su hər şeyi təmizləyər, üz qaralığından başqa.
 • • Söz verir, bez vermir.
 • • Siçan sığmaz ininə, qəlbir bağlar belinə.
 • • Sinəklə, sınaq olmaz.
 • • Söz var kəsər savaşı,
  Söz var kəsdirər başı
 • • Sən çomağını qaldır, suçlu suçunu bildirəcək.
 • • Sınıq qapda su qalmaz.
 • • Sözü olana dil ver, söz eşidənə qulaq ver.
 • • Susuz ağac bar verməz.
 • • Süpürgənin qiyməti az olsada, evin asdanasın kəsər.
 • • Soruşan dağları aşar,
  Soruşmayan düzdə çaşar.
 • • Siz daş qoyan yerə, mən baş qoyaram.
 • • Söz var, söz var, birini - dinləmək çətin, birini - demək çətin.
 • • Sözsüz ev olmaz,
  çalqısız toy olmaz.
 • • Söz var desən qatar, söz var deməsən yatar.
 • • Su ayağında atılan, su başında yığılar.
 • • Su görməyən, üzmək nə bilir.
 • • Susmaq dinməmək deyil,
  çabalamaq ilərləmək deyil,
  oturmaq ölmək deyil.
 • • Susmaq, tanımaq deməkdir.
 • • Səfeh susanda, ağıllı görünür.
 • • Saçarsan, biçərsən.
 • • Sağ tutur, sol vurur.
 • • Sapsız balta suya batar, saplı balta buzu qırar.
 • • Satmadan verən, sandığın almaz.
 • • Savaşanda barışığa üz saxla, varlanıbsan yoxsulluğa var saxla, gənclikdən qocalığa, güc saxla.
 • • Savaşmağa üz tap, barışmağa dil tap.
 • • Səfeyin, böyük kiçiyi olmaz.
 • • Səfeyə ağıl oyrətməkdənsə, ondan ağıl öyrən.
 • • Sel gücü, damcıdandır.
 • • Suleymanı taxtda, Nuhu gəmidə görüb
 • • Saçı borc almaq mümkün olsaydı, keçəlin nə dərdi vardı?
 • • Söz vermə, verdin - üstündə dur.
 • • Sözlə yox, işlə göstər.
 • • Sözləşmə puldan bahadır.
 • • Sözü bal təki şirin, könlü buz təki sərin.
 • • Sözün düzünü zarafata salıb deyərlər.
 • • Sözün varsa söz danış, lakin mənə mane olma.
 • • Sözünün ağası ol!
 • • Sözündə hörmət, qəlbində lənət.
 • • Sudan xeyir olsa, qurbağa əjdahaya dönər.
 • • Səbirin axırı xeyir olar.
 • • Susmaq razılıq əlamətidir.
 • • Söz gümüş olsa, sükut qızıldır.
 • • Səhvsiz insan olmaz.
 • • Sənə qeybət edən, səndəndə qeybət edər.
 • • Səni göydə axtarırdım, yerdə tapdım.
 • • Səs-küy ilə iş aşmaz.
 • • Sirkə tünd olanda, öz küpünü (qabını) çatladar.
 • • Sirrini dostuna demə, dostunun da dostu var.
 • • Soruşmaq pulnan deyil ki.
 • • Söyüş boyundan asılıb qalmır.
 • • Söhbət (söz) danışıqdan keçər.
 • • Suyu dənizdən içən, bulağ tanımaz.
 • • Sevgini və kasıblığı gizlətmək çətindir.
 • • Səbir eylə işinə, xeyir gələr başına.
 • • Səbir eylərəm, səbir daşı, çatladı ürəyimin başı.
 • • Səbir edən salamat olar.
 • • Səbir kasam dolubdur.
 • • Səbir acıdır, meyvəsi şirin.
 • • Səbir eyləyən çox yaşar.
 • • Səbir edən muradına yetişər.
 • • Səbir cənnət açarıdır.
 • • Səbir ağacı hər bağda göyərməz.
 • • Səbir eyləyən fərəc tapar.
 • • Səbir təkamülün babasıdır.
 • • Səbir ilə halva bişər ey qora səndən, bəsləsən atlas olar tut yarpağından.
 • • Səbr (səbir) ilə halva bişər, ey qora, səndən, bəsləsən atlas olar tut yarpağından.
 • • Sadəlik gözəlliyi daha da artırır, daha yüksəklərə qaldırır.
 • • Sadəlövhlük oğurluqdan pisdir.
 • • Sakit axan su dərin olar.
 • • Saqqalım yoxdur, sözüm ötmür.
 • • Saqqal ağarıb, başda ağıl yox.
 • • Sanılı pul durumsuz olar.
 • • Söz məndə, pul ingilisdə.
 • • Sevdanı pul kəsər.
 • • Sayılı gün, sayılı pul, ötər tez, bitər tez.
 • • Su çuxurda durar, pul qıtmırda.
 • • Su axar-axar, yolun tapar.
 • • Sərçə, yağış yağsa - balasını, dolu yağsa - öz başını qoruyur.
 • • Sahibinin yanında pişik də it basar.
 • • Siçan görəndə pələngə dönən pişik, pələng görəndə siçana dönər.
 • • Söz var – xalq içində, söz var – xülq içində.
 • • Sərt olma, mərd ol.
 • • Səndən hərəkət, məndən bərəkət.
 • • Soğan yeməmisən, için niyə göynəyir?
 • • Su kiçiyin söz böyüyün.
 • • Subayın malın it yeyər, canın - bit.
 • • Su yatar, düşmən yatmaz.
 • • Suda batan, ilanada sarılar.
 • • Sevgi olmasaydı, kini tanıyan olmazdı.
 • • Sevənin quluyam, sevməyənin sultanı.
 • • Sel gedər, qum qalar.
 • • Söz vermə, verdin – yerinə yetir.
 • • Söz qılıncdan kəskindir.
 • • Söz var – şəkər-şirin bal kimi, söz var ki, zəhərdən də betərdir.
 • • Söz var – gələr keçər, söz var – dələr keçər.
 • • Söz var qulaqardına salarlar (vurarlar).
 • • Söz var xəstəni sağaldar, söz var adamı yaralar.
 • • Söz böyüyün, su kiçiyin.
 • • Söz altında qalan deyil.
 • • Söz var adamı məst eylər, söz var məsti ayıldar.
 • • Söz ağızdan çıxar.
 • • Sevdanın əvvəli!
 • • Sevda arasında nırx qoymazlar.
 • • Sofi soğan yeməz, tapsa qabığını da qoymaz.
 • • Sona qalan dala qalar, dala qalan dana qovar.
 • • Solaxay bərk vurur.
 • • Soyuq dəmir döyülməz.
 • • Soyub-soyub quyruğunda bıçağı sındırdı.
 • • Soğan olsun, nağd olsun!
 • • Soğan eyib açandır.
 • • Soğan acı olsa da süfrədə öz yeri var.
 • • Sovqatın adı birdir.
 • • Sıxıla-sıxıla behiştə getməkdənsə, oynaya- oynaya cəhənnəmə get.
 • • Sıxıb suyunu çıxardarlar.
 • • Sıradan çıxan qotur olar.
 • • Sınsın o baş ki, dost yolunda gərək olmaz.
 • • Sınıq qabda su qalmaz.
 • • Sınanmamış atın dal-qabağına keçməzlər.
 • • Sınan qol sağalar, sınan qəlb sağalmaz.
 • • Sıyıq ilə yıxılan ev, aş bişir, viran olsun.
 • • Sızağanı qaşıma, çiban edərsən.
 • • Siçanın anbara girməsinə yanmıram, başqasına yol göstərməsi məni yandırır.
 • • Siçanı öldürmək pişiyə oyundur.
 • • Siçandan olan torba kəsər.
 • • Siçandan olan kəsəyən olar.
 • • Siçana araq versən, pişikdən pasport istər.
 • • Siçan sidiyinin də dəryaya xeyri var.
 • • Siçan olmamış dağarcıq dəlir.
 • • Siçan olmamış qovurğa yeyir.
 • • Siçan kimi hər deşikdən baş göstərir.
 • • Siçan kimi bir gözü deşikdədir.
 • • Siçan deşiyini satın alır.
 • • Siçan qarasından minarə tikir.
 • • Sifariş ilə həcc qəbul olmaz.
 • • Sirri sirr açar, kiri – kir.
 • • Sirr saxlamaq mərdlikdir.
 • • Sirr vermə dostuna, o da deyər dostuna.
 • • Siması boş, quşqunu boş.
 • • Sildim süpürdüm, silkindim çıxdım.
 • • Silahla oynamaq olmaz.
 • • Silah sahibinə də düşməndir.
 • • Sirkənin öz qabına zərəri var.
 • • Sirkə tünd olanda öz küpünü partladar.
 • • Sizin evdə yeyək, bizim evdə oynayaq.
 • • Sizin qazanınız var, biz vuraq öz güvəcimizi sındıraq?
 • • Sizin aranızda ala qarğa balalamaz.
 • • Siyasət nənə-bacı bilməz.
 • • Sidr-kafuru müftə görsə uzanıb ölər.
 • • Sidqnən qaradaşdan mətləb almaq olmaz.
 • • Səhrada gül bitməz, cahilə söz yetməz.
 • • Səhərin işini səhər gör.
 • • Səhər gününə qızmayan axşam gününə heç qızmaz.
 • • Səhər gedər naxıra, axşam gələr axura.
 • • Səhər yeməyini özün ye, günorta yeməyini yoldaşına, axşam yeməyini düşməninə ver.
 • • Səhvi dəyirmançı eylər, buğda aparar, un gətirər.
 • • Səxavət dövlətdən deyil, təbiətdəndir.
 • • Səfərə gedən su götürər.
 • • Səfər məhək daşıdır.
 • • Səfalət çalışqan adamın qapısından baxar.
 • • Sərçənin cib-cibindən, toyuğu qaqqıldaması yaxşıdır.
 • • Sərçənin nəğməsi yox, cib-cibi yox!
 • • Sərçəni bülbül adına satır.
 • • Sərçəyə cib-cib öyrətməzlər.
 • • Sərçədən qorxan darı əkməz.
 • • Sərçə olsun, əlimdə olsun, göydə uçan qazı neylərəm?
 • • Sərçə nədir ki, bozbaşı nə ola?
 • • Sərçə qazan deyil budunu verim, bir dəvənin nəyini verim?
 • • Sərçə qazan doldurmaz, qaz vur, qazan dolsun.
 • • Sərxoşun nə vecinə, aləmi su aparsın.
 • • Sərxoşun məktubu meyxanada oxunar.
 • • Sərxoşun dəniz topuğundandır.
 • • Sərxoşu meyxanada, mollanı məsciddə, dərvişi təkyədə tapmaq olar.
 • • Sərxoşu it də tutmaz.
 • • Sərxoşdan dəli də qorxar.
 • • Sərxoşa məktub yazma ya oxuyar, ya oxumaz.
 • • Sərxoş sərxoşu meyxanada görər.
 • • Sərxoş biri iki görər.
 • • Sərnic gətir, süd axtar.
 • • Sərv ağacı nə qədər uca olsa, əsli yoxdur, budağında bar olmaz.
 • • Səpilməyən buğda göyərməz.
 • • Sənsiz bir günümüz olmasın.
 • • Səninki səndə, mənimki məndə.
 • • Səninki nəğddir, sən apardın.
 • • Sənin üzün – dəvənin dizi.
 • • Sənin yumurtanın sarısı olmaz.
 • • Sənin ipin ilə şələ bağlamaq olmaz.
 • • Sənin vaxtın keçib, Allah övladına ağıl versin.
 • • Sənin atın mənim arpamın gücünə yorğa gedir.
 • • Səni öküz vursun!
 • • Səni mənim qəbrimə qoymayacaqlar!
 • • Səni istərəm, çox istərəm, bir gözümü yox istərəm!
 • • Səni istəyirəm, özümü səndən artıq istəyirəm.
 • • Səni nə tapan deyər: - Yaşa!
 • • Səni alar da, satar da, xəbər tutmazsan!
 • • Sənətkarın oğurluğun tutmaq olmaz.
 • • Sənətin pisi olmaz.
 • • Sənət insanın xəzinəsidir.
 • • Sənət, qolda qızıl bilərzikdir.
 • • Sənət ayrı, vərdiş ayrı.
 • • Sənə hər kim daş atsa, sən ona çörək at.
 • • Sənə, mənə nə şəriət?
 • • Sənə məndən öyüd, dənini özün üyüd.
 • • Sənə güvəndiyim dağlar, sənə də qar yağarmış?
 • • Sənə bir toy tutaram ki, əlindən it əppəyini alar!
 • • Sənə bir kəlmə söz, mənə bir illik yol.
 • • Səndən mənə yar olmaz.
 • • Səndən kor it xeyir görməyib!
 • • Səndən ehtiyacı olanı, başqasına möhtac eləmə.
 • • Sən çaldın!
 • • Sən haqq ol, haqq da səninlə olar.
 • • Sən tərpənincə qırğı Şirvanı aşar.
 • • Sən sözü at, yiyəsi özü götürər.
 • • Sən sevdanı et, quyruq heybədədir.
 • • Sən sapda durmaz baltasan.
 • • Sən saydığını say, gör fələk nə sayır.
 • • Sən razı, mən razı, nə qələt eləyir qazı?
 • • Sən öldün – borcdan qurtardın.
 • • Sən öl, mən Ağcaqabulda sənin üçün dəvə kəsim.
 • • Sən orda, yaz, mən burda, kor olsun düşmənimiz!
 • • Sən nə hayda, mən nə hayda?
 • • Sən nə bilirsən ayı harada yumurtlar?
 • • Sən mollaya gedəndə, mən molladan gəlirdim.
 • • Sən mənim bir üzümü ağart, mən sənin iki üzünü ağardım.
 • • Sən məndən can istə, mən deyim gözüm üstə!
 • • Sən meyxanaya gedirsən, mən məscidə, bəs bir- birimizi harada görək?
 • • Sən gündüz gedən yolları mən gecə ikən keçmişəm.
 • • Sən güllə atan ol, barıtını mən verrəm!
 • • Sən görən ağacları dibindən kəsiblər.
 • • Sən özünə gün axtar.
 • • Sən get aşıq-aşıq oynamağa.
 • • Sən kim, mən kim?
 • • Sən yerindən tərpənincə, dağ-daşa dilə gələr.
 • • Sən yediyini bilmirsən, mən doğradığımı bilirəm.
 • • Sən işi buraxmasan, iş səni buraxmaz.
 • • Sən içini ye, mən qabığını gəmirərəm.
 • • Sən eləsən, mən belə.
 • • Sən duza gedəndə, mən duzdan gəlirdim.
 • • Sən doğru ol, əyri bəlasını tapar.
 • • Sən dədəli, mən yetim.
 • • Sən də bir saqqal tərpət.
 • • Sən deyən olsun, qal yatsın.
 • • Sən deyən olsun, ancaq bazar pozulmasın!
 • • Süfrənin başı-ayağı olmaz.
 • • Süfrəni yuxarı başdan düzərlər aşağı başdan yığarlar.
 • • Süfrədən qalanı itə atarlar.
 • • Süfrədə əlini saxla, məclisdə – dilini.
 • • Sürüvü hürküt, sonra say.
 • • Sürüyə ki, düşdün, qapmasan da, gərək hürəsən.
 • • Sürüyə qurd gələndə, köpəyi yuxu tutar.
 • • Sürüyə qurd düşəndə, vay bir qoyunlunun halına!
 • • Sürüdən ayrılan qoyunu qurd yeyər.
 • • Sürü çobansız olmaz.
 • • Sürü sənə qurbandır, amma çəpişin biri bir tümənə.
 • • Sürü qotursuz olmaz.
 • • Sürü qoyun bizdə, satdıq yağ sizdə.
 • • Sürməni gözə çəkərlər.
 • • Sürməni Allah aparıb paxlanın gözünə çəkib.
 • • Süpürgə gəldi, qonağa cavab eylədi.
 • • Sümükləri sürmə olub.
 • • Sümüyünü it sümüyünə qatma.
 • • Süleymana qalmayan dünya heç kəsə qalmaz.
 • • Sükutla görülən iş, qışqırıqla başa gəlməz.
 • • Sükut ixtiyardadır.
 • • Sükut edən salamat olar.
 • • Südün dadını qısır əmən dana bilər.
 • • Südlünü sürüdən ayırmazlar.
 • • Südlü inək ol, vur dolu sərnici dağıt.
 • • Südlü qoyun sürüdən ayrılmaz.
 • • Südlü aş dadlı olar, bir gün sizdə, bir gün bizdə.
 • • Süddə ağzı yanan, qatığı üfləyə-üfləyə içər.
 • • Süd gölündə üzür.
 • • Südlə gələn, sümüklə çıxar.
 • • Süd igidə halaldır.
 • • Süd verən inəyi kəsməzlər.
 • • Sür get deməmişlər, gör get demişlər.
 • • Subaylıq soltanlıqdır.
 • • Subay adamın yaxasını bit yeyər çörəyini – it.
 • • Susuz aparıb, susuz gətirər.
 • • Susuz ağac meyvə verməz.
 • • Susamış it kəhrizə baxar.
 • • Sulu-sulu yudum, çamurlu-çamurlu sərdim.
 • • Sularınız axar-baxarlı olsun.
 • • Suları bir arxa getmir.
 • • Suyun şırıltısından, arvadın zırıltısından qorxmaq gərək.
 • • Suyun üstə gəmi var, hər bir işin cəmi var.
 • • Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı.
 • • Suyun əvvəli bulantı gələr.
 • • Suyun quyuda olsun.
 • • Suyu püfləyə-püfləyə içir.
 • • Suyu ver suzuyana.
 • • Susuz yerdə ördək olmaz, qaz olmaz.
 • • Suya düşsə quru çıxar.
 • • Sudan çıxmış toyuğa oxşayır.
 • • Sudan çıxmış balıq kimi çapalayır.
 • • Sudan qaymaq yığır.
 • • Sudan ayrılan balığı oddan qorxusu olmaz.
 • • Suda batmaz, odda yanmaz.
 • • Suda batan ilana da sarılar.
 • • Su çəkən də mən oldum, bərə gəzdirən də?
 • • Su hər şeyi pak eylər, üz qarasından qeyri.
 • • Su harada – dirilik orada.
 • • Su suyu tapar, su da çuxuru.
 • • Su suya qarışanda güclü olar.
 • • Su sənin dalınca gəlməsə, sən suyun dalınca get.
 • • Su səmtinə axar.
 • • Su olan yerdə abadlıq olar.
 • • Su murdarı pak eylər.
 • • Su götürməklə dəryadan su əskik olmaz.
 • • Su görməyincə ətək çəkmə.
 • • Su görəndə balıqdır, qaya görəndə – keçi.
 • • Sadağa – bəlanı rəf eylər.
 • • Sağsağan kəkliyə baxar öz yerişini itirər.
 • • Sağlığında kor Fatma, öləndə badam gözlü.
 • • Sağlıq soltanlıqdır.
 • • Sağlıq olsun, görərik!
 • • Sağlıq ən böyük nemətdir, demə babam, yoxsulam.
 • • Sağlıq böyük nemətdir, qədrini bilmək gərək.
 • • Sağlıq ən böyük varlıqdır.
 • • Sağlamlığın qədrini xəstələr bilər.
 • • Sağlam ruh sağlam bədəndə olar.
 • • Soldan vurur, sağdan biçir.
 • • Sağa da vurur, sola da!
 • • Sağ ol, var ol, gül ol, bülbül ol, qəfəsdə olma!
 • • Sağ gözün sol gözə etibarı yoxdur.
 • • Sağ yeri qarnı altındadır, onu da örkən kəsib.
 • • Sağ əlin sol ələ ehtiyacı var.
 • • Sağ əlin rənci sol ələ haramdır.
 • • Sağ əlin başımıza!
 • • Sağ əli ilə haraylayır, sol əl ilə qovur məni.
 • • Sağ əl verəni sol əl gərək bilməsin.
 • • Sağ başına saqqız yapışdırma.
 • • Sağ baş yastığa gəlməz.
 • • Saqqızını oğurlayıblar.
 • • Saqqız çeynədikcə çürüyər.
 • • Saqqız çeynəməklə qarın doymaz.
 • • Saqqalını uşaq-muşaq əlinə vermə.
 • • Saqqalıma soğan doğrayır.
 • • Saqqalın çıxmamış, kosaya rişxənd eləmə.
 • • Saqqalımı hələ ələ verməmişəm.
 • • Saqqalımı dəyirmanda ağartmışam.
 • • Saqqalım yoxdur, sözüm keçmir.
 • • Saqqalı hər dəlləyin əlinə verməzlər.
 • • Saqqalı ağarıb, ağlı ağarmayıb.
 • • Saqqalda feyz olsaydı, keçiyə Kəraməddin ağa deyərdilər.
 • • Saqqala xal düşdü – ürəyə xal düşdü.
 • • Saqqal yox ikən bığ var idi.
 • • Saqqal adama qazılığ verməz.
 • • Saqqal başa qurban olsun.
 • • Saqqal ağarıb, bel bükülüb, başda ağıl yox.
 • • Savab adamı dilli eylər.
 • • Savab gör, hər zaman yaxşılıq eylə.
 • • Savab tökülüb, yığan yoxdur.
 • • Sabun ilə üz yuyan, bir gün göyçək olar.
 • • Sabun qara palazı ağartmaz.
 • • Sabah-sabaha salma.
 • • Sabahın şirin yuxusu yolçunun yoldan eylər.
 • • Sabahın şəri axşamın xeyrindən yaxşıdır.
 • • Sabahın naharı bədənin mismarıdır.
 • • Sabahın da sabahı var.
 • • Sabaha kim ölə, kim qala.
 • • Su gələr ləyləndirər, bağçanı gülləndirər.
 • • Su gələr, axar gedər, bəndləri yıxar gedər, dünya bir pəncərədir, hər gələn baxar gedər.
 • • Su kiçiyindir, yol böyüyün.
 • • Su kimi əziz ol.
 • • Su ki, girdi qaba – oldu içməli.
 • • Su ki, başdan aşdı, istər bir qarış olsun, istər min arşın.
 • • Su yaranıb axmağa, göz yaranıb baxmağa.
 • • Su ilə odun imanı yoxdur.
 • • Su ilə, od ilə zarafat olmaz.
 • • Su dirilikdir.
 • • Su daşı quma döndərər; arvad kişini – muma.
 • • Su dayanar, düşmən dayanmaz.
 • • Su qabını su tanıyar.
 • • Su qabı suda sınar.
 • • Su başından aşıb.
 • • Su başdan bulanar.
 • • Su aşağı axıdır, su yuxarı axtarır.
 • • Su axdığı yerdən bir də axar.
 • • Su axdığı yerə tökülər.
 • • Su axar, çuxuru tapar.
 • • Su axar, dəli durub baxar.
 • • Su axar, arxa gələr.
 • • Su aydınlıqdır – cala öz bağına.
 • • Su aydınlıqdır.
 • • Söhbət üçün çənə, çaqqal üçün həna.
 • • Söhbət ilə qarıyan, qəmdən qüssədən azad olar.
 • • Söhbət darı torbasıdır, deşildi – dağılacaq.
 • • Söndü bizim çırağımız, yandı sizin çırağınız.
 • • Söyüş qəlp puldur, yiyəsinə qayıdar.
 • • Söyüddən səndəl iyi gəlməz.
 • • Söymə nökər atamı, söyməyim bəy atanı.
 • • Söyləmək məndən, dinləmək səndən.
 • • Söyləyənə baxma, söyləyəninə bax.
 • • Sözünü toylarda kəsim!
 • • Sözünü bilməyəni bayıra atarlar.
 • • Sözün balla kəsim!
 • • Sözün cavabı söz olar.
 • • Sözün öz yeri var.
 • • Sözün düzünü uşaqdan xəbər al.
 • • Sözün düzünü de, atı min çap.
 • • Sözün düzü daşdan keçər.
 • • Sözün qısası hörüyün uzunu.
 • • Sözün qısası dəyərli olar.
 • • Sözünü qədəmi yeyin olar.
 • • Sözünü bilməyən ağız başa toxmaq vurdurar.
 • • Sözün acısı zəhərdən də betərdir.
 • • Sözü xiridarı olana deyərlər.
 • • Sözü məndən qabaq gedər.
 • • Sözü məqamında de.
 • • Sözü at yerə, gedər yerini tapar.
 • • Sözü ağzında bişir, sonra de.
 • • Sözlər bir-birinə calanıb gedər.
 • • Sözlə plov bişsə, dağ qədər yağ məndən.
 • • Sözdür, danışır.
 • • Söz üçün – usta, iş üçün – xəstə.
 • • Söz çox olan yerdə yalan da çox olar.
 • • Söz üçün əlini cibinə salmır.
 • • Söz torbaya girməz.
 • • Söz tez yayılar.
 • • Söz sözü gətirər.
 • • Söz söylədiyin adamı tanı, sonra ona söz söylə.
 • • Söz – sahibinin dustağıdır, sahibi – sözün dustağı.
 • • Söz sahibi ölsə də söz qalar.
 • • Söz sandığa girməz.
 • • Söz pəhləvanı olma.
 • • Söz odur ki, haqqa varam.
 • • Söz gəzdirmə.
 • • Söz gəzdirən adamdan qorx.
 • • Söz gəldi, məqamında de gəlsin.
 • • Söz gəldi – deyərlər.
 • • Söz yaş dəridir, haraya çəksən oraya gedər.
 • • Söz deyən azdır, söz çeynəyən çox.
 • • Söz dediyin dəmirdir, döydükcə uzanar.
 • • Söz danış söz eşit.
 • • Söz danış, söz olsun.
 • • Sən deyən qarpızdır, fal-fal yeyərlər.
 • • Sən dalını daşa ver, o qədər daş yığan olar ki.
 • • Sən qoçaq oğlan ol, qaranlıq gecələr çoxdur.
 • • Sən vurmadın, mən yıxılmadım, bəs buna nə oldu?
 • • Sən vuranda su çıxar, mən vuranda – qan?
 • • Sən bir kişisən, mən bir kişi!
 • • Sən bir yeyib içmisən, mən dünyanı gəzmişəm.
 • • Sən atlı, mən piyada.
 • • Sən adını çək, mən nişan verim.
 • • Sən ağacı götür, suçlu özünü bildirər.
 • • Sən ağacı əlinə al, oğrunu it qapacaq.
 • • Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa?
 • • Sənə it saxlayanın, bir tikə artıq çörəyi gərək.
 • • Səlbəni meyvəli ağaca vurarlar.
 • • Səkkiz mıxa doqquz at bağlamazlar.
 • • Səksənində yaşayır, indi belin qurşayır.
 • • Səksən, doxsan, bir gün varsan, bir gün yox!
 • • Səkkiz gün ömürə, doqquz gün çalışmaq lazımdır.
 • • Səbəbkarın evi abad.
 • • Seçə-seçə düşdü seçməliyə.
 • • Sel yüz gündə ovanı, dərd bir gündə ovar.
 • • Seyid cəddinə arxalanar.
 • • Sevgilimə çataydım, rahat-rahat yataydım.
 • • Sevgi adamı selə verər.
 • • Sevgi adamı yandırar.
 • • Sevgi od deyil, amma oddan yamandır.
 • • Sevinc sevinc gətirər.
 • • Sevindim – quşum var, quşum var, aralığa çıxdı sərçə balası.
 • • Sevərəm məni sevəni, keçəl ola, daz ola,
  Sevmərəm məni sevməyəni, şah ola, şahbaz ola.
 • • Sevənin gözündə pərdə olar.
 • • Sevəni sevilən incidər.
 • • Sevəni sevənə ver.
 • • Sevdanı sevda ilə yuyarlar.
 • • Sev səni sevəni.
 • • Səkkiz yumurta verib, doqquz yumurta istəyir.
 • • Sədaqət qəhrəmanın zinətidir.
 • • Sacı soyuq olanın kündəsi küt gedər.
 • • Saç ürəkdən su içər.
 • • Saç səfadan uzanar dırnaq cəfadan.
 • • Sahibsiz mal yetimdir.
 • • Sahibsiz ev xarabdır.
 • • Sahibsiz qoyunu qurd yeyər.
 • • Sahibindən qabaq bostana girmə.
 • • Saxsıya verə-verə, çıxar misin bahası.
 • • Saxla samanı, gələr zamanı.
 • • Saxla gönü, gələr günü.
 • • Saf armud sapdan düşməz.
 • • Satınalma qulunam!
 • • Sarsaqlar olmasaydı, yaltaqlar acından ölərdi.
 • • Sarsaq yaşamaq ömrə yamaqdır.
 • • Sarı yağla yağlayır, sarımsaqla dağlayır.
 • • Sarı yağdan tük çəkir.
 • • Sarı it çaqqalın dayısıdır.
 • • Sarbanla qonaq olanın darvazası gen gərək.
 • • Sarala-sarala yaşamaqdansa, mərd-mərdanə
 • • Sar çalağanın dayısıdır.
 • • Sapın ucunu tapandan sonra iş yaxşı gedər.
 • • Sapdan asılıb.
 • • Sap üzülən yerdən qırılar.
 • • Sancmayanı sancmazlar.
 • • Sandıq tulasıdır.
 • • Samanın tüstüsü göz çıxardar.
 • • Saman qala-qala qızıla dönər, qızıl qala-qala samana dönər.
 • • Saman yeyən eşşək torbasını özü daşıyar.
 • • Saman altından su yeridir.
 • • Sallaqxana köməyi arsız olar.
 • • Salyan arabası kimi cırıldayır.
 • • Salatçının səsi mollaya toy-bayramdır.
 • • Salam-əlek, sağsağan, isti çörək, göy soğan!
 • • Salam verdim, borclu çıxdım.
 • • Salam var baş kəsdirər, söyüş var ənam alar.
 • • Salavata işləyir.
 • • Salavat gücə bağlıdır.
 • • Sakit olan salamat olar.
 • • Sakit başın ağrısı olmaz.
 • • Saymaz it adam qapar.
 • • Saymadığın deşikdən tülkü çıxar.
 • • Sayılan gün tez keçər.
 • • Say, yerinə qoz qoy.
 • • Sazlı ev – sözlü ev.
 • • Sazına bülbül qonar.
 • • Saz şadlıq gətirər.
 • • Saz olan yerdə sözü saza verərlər.
 • • Sadəlik də abadlığın bir növüdür.
 • • Sadə yaşasan – yüz yaşaya bilərsən.
 • • Susadım su istədim, suyun da yandırdı məni.
 • • Sular hərəkətlidir, Torpaq bərəkətlidir.
 • • Suda boğulan saman çöpündən yapışar.
 • • Sınan gəmiyə nə külək.
 • • Samanlıqda iynə axtarır.
 • • Söhbət ki var, bulaqdır, kəsilməsə axacaq.
 • • Söyləyən olma, dinləyən ol.
 • • Söyləyəndən dinləyən arif gərək.
 • • Söz çeynəyən çox, söz deyən az.
 • • Söz həyatın bəzəyidir.
 • • Sözü sözdən alarlar.
 • • Sözünü bilməyənə aşağı başda da yer yoxdur.
 • • Sözün yaxşısı baldan şirin olar.
 • • Sözün yalanı olmaz, yanlışı olar.
 • • Sözün zahiri zərif, batini lətif olmalıdır.
 • • Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər.
 • • Sözün doğrusun de, min atını çap.
 • • Sözün də qanadı var.
 • • Sözün damarı olar, çəkdikcə uzanar.
 • • Sözün başı axırından bilinər.
 • • Sözü yaxşı anla, Sonra qızıb banla.
 • • Sözü at, yiyəsi götürər.
 • • Sözü asta, ürəyi tasvasda.
 • • Sözü ağzında bişir, sonra çıxart.
 • • Söz sözü çəkər, arşın bezi.
 • • Söz sözün dayağıdır.
 • • Söz odur ki, haqqa vara.
 • • Sözü məqamında deyərlər.
 • • Sözlə plov olmaz, yağ ilə düyü gərək.
 • • Söz götürənin, yer oturanındır.
 • • Söz ki var, dəmirdir, vurduqca uzanar.
 • • Söz insanın vuran əlidir.
 • • Söz doğar.
 • • Sözdən söz çıxar.
 • • Sözdən söz götürür.
 • • Söz danışıqdan keçər.
 • • Söz qılıncdan kəsərlidir.
 • • Söz verər, bez verməz.
 • • Söz vaxtına çəkər.
 • • Söz var el içində, söz var ev içində.
 • • Söz bir olsa, dağ oynayar yerindən.
 • • Sözü söz kəsər.
 • • Su bir yerdə qalanda iylənər.
 • • Siçandan törəyən kəsəyən olar.
 • • Sirkə nə qədər tünd olsa, öz qabını sındırar.
 • • Səhər gedər naxıra, axşam gələr axıra.
 • • Sənin ipinlə quyuya girmək olmaz.
 • • Sənə vur dedilər, öldür ki, demədilər.
 • • Sən vurmadın, mən yıxmadım, bəs buna nə oldu?
 • • Sən ağa, mən ağa, inəkləri kim sağa.
 • • Saman sənin deyil, samanlıq ki, sənindir.
 • • Sözün ilə işin bir olsun.
 • • Səhər gününə qızınmayan, axşam gününə qızınmaz.
 • • Sənət insan üçün xəzinədir.
 • • Savadsız adam kor kimidir.
 • • Sonrakı peşmançılıq fayda verməz.
 • • Sirrini demə dostuna, dostunun da bir dostu var.
 • • Sirr açandan el qaçar.
 • • Sidq ilə dost olan ürəkdən də bir gərək.
 • • Səni bəsləyən əli dişləmə. (Alman atalar sözləri)
 • • Sülh zamanında bir yumurta, döyüş zamanında bir öküzdən daha yaxşıdır. (Alman atalar sözləri)
 • • Sirr saxlayana bəla, sirr saxlamayana dəva yox. (Özbək atalar sözləri)
 • • Səbir və əmək hər şeyi silər. (Rus Atalar Sözləri)
 • • Sürətli gedən maşın yana yuvarlanar. (Yapon atalar sözləri)
 • • Səmimiyyət ən yaxşı siyasətdir. (Yapon atalar sözləri)
 • • Səbrini basa bilməyəndən müdrik olmaz. (Yapon atalar sözləri)
Dostlarınla Paylaş

Saytda 28 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2023