Atalar Sözləri və Məsəllər

Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb
 • Tənbəllik çox zaman səbirlə qarışdırılır. (Fransız atalar sözləri)
 • Təmiz bir vicdan qədər yumşaq yastıq yoxdur. (Fransız atalar sözləri)
 • Təzə bardağın suyu sərin olar. (Türk atalar sözü)
 • Təhsil, hər zaman sahibini arxasından təqib edən bir sərvətdir (Çin atalar sözləri)
 • Toyun əvvəlində getmə, axırına da qalma.
 • Torpaq deyər: "Öldür məni,dirildim səni!"
 • Tənbəl deyər: "Bu gün oynaram, sabah oxuyaram."
  Çalışqan deyər: "Bu gün oxuyaram, sabah oynaram."
 • Torpaqda itki olmaz,
  Kötüksüz bitki olmaz.
 • Tamarzıdan al, dadanmışa ver.
 • Tələsən tərsə düşər.
 • Torpaq becərənin, iş bacaranındır.
 • Toyuq ölür, bir cəngə tükdür.
  Dəvə ölür, dərisi iki ulağa yükdür.
 • Türk - türkü vurar, arada 'tat' aparar.
 • Tələsən ayaq büdrər.
 • Tələsən təndirə düşər.
 • Tutduğun qoyur, qaçanı qovur.
 • Tutuqlu qılınc, baş kəsməz.
 • Tündə bəslənər, danda səslənər.
 • Tüstüsüz od yandırır, sağı sola calıyır.
 • Tülkünün gəzib gəldiyi yer, kürkçü tükanıdır.
 • Toxdalı gəl iş olsun, əyri otur düz olsun (əyri otur düz danış).
 • Taxıl atsan siçan ölməz, sümük atsan - it.
 • Tarlada izin, süfrədə üzün olsun.
 • Tarlayı düz al, qarını qız al.
 • Tək qanatlı quş, uçamaz.
 • Təmiz su axar, kirlisi qoxar.
 • Tik çıxsın, dilə gəlsin.
 • Tikən acısı gedərmiş, dil acısı qalarmış.
 • Tikməsən çıxmaz, diləməzsən gəlməz.
 • Tin diləni, dil deyər, göz sezəni, qol edər.
 • Topal ilə gəzən, axsamaq öyrənir.
 • Topraq diyər: tərlə mənə, zər töküm sənə.
 • Tülkü yatağın bilir.
 • Türk demə tək de. fars demə tərs de.
 • Türk dili, bağa bənzər.
 • Türkə bir səlam ver, yeməyi özü verər.
 • Türkəm, qaçanı qovmaram, qovandan qaçmaram.
 • Tüstüsüz od olar, odsuz tüstü yox.
 • Türkün gücü türkə çatar.
 • Tənbəl həmişə "xəstəyəm" deyər.
 • Tərləməmiş heç nə qazanmaq olmaz.
 • Tez gələn şöhrət baş gicəlləndirər.
 • Tazıya tut deyir, dovşana qaç.
 • Təzə ağa, təzə ağacan.
 • Toxun acdan xəbəri olmaz.
 • Toz bucağım, öz bucağım.
 • Taxta qaşıq ağız yırtar.
 • Taledən qaçmaq olmaz.
 • Tanrı verəni, qurd yeməz.
 • Taylı tayın tapmasa, günü ah-vayla keçər.
 • Tez ayrılan, az göz yaşı tökər.
 • Tez duran, tez evlənən peşman olmaz.
 • Tez qızan, tez soyuyar.
 • Tez yatan və tez duran insanda – can sağlığı, dövlət və ağıl olar.
 • Təbiət boşluğu sevmir.
 • Təcrübə müdrikliyin anasıdır.
 • Təkamül həyatın anasıdır.
 • Tələ yeminə baxarsan, tilova düşərsən.
 • Təmiz ad hər şeydən üstündür.
 • Təmiz adama zaval yoxdur.
 • Təmiz ad var-dövlətdən yaxşıdır
 • Təmiz adı itirmək asandır, nəinki onu qoru­maq.
 • Təmiz əlin yuyunmağa ehtiyacı yoxdur.
 • Tabutun özgə çiynində görməyən, ölümünə inanmaz.
 • Tamahkarlıq, baş yarar.
 • Tapılan dilək, tikilən dirək, biri çatılır, biri yapılır.
 • Tək səbir yaxşıdır, cüt səbir xoşdur.
 • Tora düşən səbir eyləməsə özünü fələkətə salar.
 • Tək gəldi səbir eylə, cüt gəldi xeyirdir.
 • Tərləməmiş pul qazanmağ olmaz.
 • Təzə ay çıxanda, köhnə ayı doğrayıb ulduz qayırarlar.
 • Təzə bəydən köhnə bəyə bir xələt.
 • Tanrım, böyüklərdən ululuğu, qocalardan hörməti, cocuqlardan utancı qoparma.
 • Tələsən gecəyə düşər.
 • Tələsən bir yerinə iki verər.
 • Tələsən evə yetişməz.
 • Tələsən, tələyə düşər.
 • Tələsən yolda qalar.
 • Tas ki girdi başa, bil ki hamam vaxtıdır.
 • Tökülmüş süd, göz suyuyla yığılmaz.
 • Tutar qatıq, tutmaz ayran.
 • Taxtadan maşa, səfehdən paşa olmaz.
 • Tülkü ölümü, aslan ağlatmaz.
 • Tülkü ətə gələr, dovşan ota.
 • Tökmə su ilə, dəyirman dönməz.
 • Toyuq ölsə bir tükdü, dəvə ölsə dərisi bir yükdü.
 • Toyuq həm toyda kəsilir, həm yasda.
 • Toyda qız bəyənməzlər.
 • Toy oynaqsız, ev qonaqsız olmaz.
 • Təzə evə köçəndə, əsgi evdən kül götür.
 • Taxıl, kəpəksiz olmaz.
 • Tat olsun türk olsun, söz gərək onqat (doğru) olsun.
 • Tutmusan ucundan, gedirsən ucuzluğuna.
 • Tutmadı bostan, olmadı qarpız.
 • Tutu quşu danışar, amma insan olmaz.
 • Tutivarı əzbərləyəndir.
 • Tutu, çiyələyi birdən dəyib.
 • Tutdu göv, tutmadı – kələm başı!
 • Tutdu qatıq, tutmadı ayran!
 • Tut ağacı əkən ipək dərər.
 • Turş alçadır – görənin ağzı sulanar, yeyənin dişi qamaşar.
 • Turp əkdim, şəlqəm çıxdı.
 • Tumanı cırıq kəndxuda, istəyir bizi qorxuda.
 • Tulanın quyruğunu kəsməklə köpək olmaz.
 • Tula itdən murdardır.
 • Traktora qulluq elə, atı yadından çıxartma.
 • Tövbəsin sındıran kişi deyil
 • Tövbəsini sındıran məl№undur.
 • Tövbəsi tövləyəcəndir.
 • Topuğundan vursan yıxılmaz.
 • Topuğuna su çıxmır.
 • Toxum at, toxum götür.
 • Tox toyuğu ilə, ac soyuğu ilə.
 • Tox nə bilir, ac nə çəkir?
 • Tox gedər, ac qayıdar.
 • Tox it ac bəydən yaxşıdır.
 • Tox ikən yeyən, dişi ilə özünə qəbir qazıyar.
 • Tox evin ac pişiyidir.
 • Tox elə bilər ki, heç acmaz,
 • Torpağın sirrini əli torpaqda olandan sor.
 • Torpağın qarası üz ağardar.
 • Torpağı sanı yaşayasan!
 • Torpağı bir yerdən götürülüb.
 • Torpaqnan oynayan ac qalmaz.
 • Torpaq ovuclayan – qızıl ovuclar.
 • Torpaq kimi bərəkətli ol ki, hamının sevimlisi olasan.
 • Torpaq deyər: - Sən mənə tər ver mən sənə zər verim!
 • Torpaq deyər: - Öldür məni, dirildim səni!
 • Torpaq deyər: - Döy məni, doyurum səni!
 • Torpaq qızıl quşdur əldən buraxdın – uçar gedər.
 • Torbada pişik var.
 • Topal ilə gəzən axsamaq öyrənər.
 • Topal eşşəklə karvana qoşulma.
 • Toyuğun cəriməsi bir yumurtadır.
 • Toyuğun başı kəsiləndə də gözü eşənəkdə olar.
 • Toyuq banlamasının düşər-düşməzi var.
 • Toyuq ki, yumurta üstə oturdu, ona bıçaq yoxdur.
 • Toyuq yumurtasına görə qaqqıldar.
 • Toyuq qaz yerişi yerisə, öz yerişini də itirər.
 • Toyuq bir içər, bir göyə baxar.
 • Toyuq bir yumurtlasa xəbəri yüz evə çatar, camış doğsa – səsi çıxmaz.
 • Toyuq anasından süd görməyib.
 • Tövləyə buraxmırlar ki, quşqun oğrayar.
 • Toysuz ev tapılar, vaysız ev tapılmaz.
 • Toyunda xəlbir ilə su daşıyım!
 • Toyunda oynayım!
 • Toyun yaraşığı oynamaqdır.
 • Toyumda oynamasan, yasımda ağlamasan, daha nəyimə lazımsan?
 • Toydan sonra xınanı tazıya yaxarlar.
 • Toyda oynamaz, vayda ağlamaz.
 • Toya toy deyiblər, yasa – yas.
 • Toya getməsən eyb etməz, yasa getmək vacibdir.
 • Toya getmə, yasa get.
 • Toy tulasıdır, arada gəzir.
 • Toy gününü qoyub vay gününü oynayır.
 • Toy da olsa toyuğun vayıdır, vay da olsa toyuğun vayıdır.
 • Toy borcu ilə ev almaq olmaz.
 • Toy bəzəyi – gəlindir.
 • Toy-bayram bizim küçədə də olar.
 • Tozdan-torpaqdan dərman tapılmış.
 • Toz ayrı – duman ayrı.
 • Tovus quşunu tükünə görə kəsərlər.
 • Tövbə – toxluqdan, qovqa – aclıqdan.
 • Tiflisin üstü bostan, abad olsun Gürcüstan.
 • Ticarətin əsası – insaf, sonrası da insafdır.
 • Ticarət dostluq körpüsüdür.
 • Ticarət al-verdədir.
 • Tısbağaya – balası, hər kəsə öz balası.
 • Tikmək güc aparır, yıxmaq asandır.
 • Tikili don gen olar.
 • Tikəni qaytarmazlar.
 • Tikəsi tarıya çatmır.
 • Tikə tikəyə borcdur.
 • Tikə ilə dost olan, illər ilə küsülü qalar.
 • Tikə dostu olma.
 • Tikan əkən, gül dərməz.
 • Tikan (iynə) üstəyəm.
 • Teşti damdan düşüb.
 • Tərlan sar yerin verməz.
 • Tərlan oylağında sar ola bilməz.
 • Tərlan yerində çəçələ-çərkəz əyləşib.
 • Tərək halva xörəkdən sonra.
 • Tərəzi gözü kimi iki tərəyə əyilmə.
 • Tərə yeyən də yaza çıxar, tərə yeməyən də.
 • Təpəsini gün yandırdı, ayağını çarıq dağıtdı.
 • Təpəsini gün yandırdı.
 • Təpəri var, hünəri yox.
 • Təpik döyüşündə oynar, təpik altında ölər.
 • Təpik atma, qısır qalarsan.
 • Tənbəldən cəmiyyətə xeyir olmaz.
 • Tənbəllikdən müsəlman olub.
 • Tənbələ həftənin hər günü cümədir.
 • Tənbələ iş buyur, o sənə ağıl öyrətsin.
 • Tanrı verən dövləti, bəndə ala bilməz.
 • Tavus hər yana baxar fərəhlənər, ayaqlarına baxanda qüssələnər).
 • Tavus bəzənər qaqqıldar, əyilib ayaqlarına baxanda sustalar, oturar.
 • Tava dəlik, tas dəlik, boş da qoyduq üstəlik.
 • Tava dəlik – yağ tutmaz, taxta çürük – mıx tutmaz.
 • Ta yeməsən bilməzsən.
 • Tənbəl deyər: - Ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın!
 • Tənbəl dağda qar gördü, yorğanına büründü.
 • Tənbəl arvad suyu dağıdar, deyər: - Aydınlıqdır!
 • Tənbəl yatağan olar.
 • Tənbəl badam istər, sındırmağının zəhmətindən qaçar.
 • Təmizlik sağlamlığın rəhnidir.
 • Təmiz hava girməyən evə həkim girər.
 • Təkrar biliyin anasıdır.
 • Tələsik işə şeytan qarışar.
 • Tələsənin kündəsi küt gedər.
 • Tələsənə mənzil alınmaz.
 • Təklik allaha yaraşar.
 • Təkləməsən – döyməzsən.
 • Təki çalan olsun, oynayan tapılar.
 • Təkərin başı ayağı yoxdur.
 • Təkədən pendir tutmaq olmaz.
 • Təkə sürüyə böyük olmazdı, qoyunlar qoyun olsaydı.
 • Tək xoruzdur, əlli yerdə hini var.
 • Tək otur, təknə qaşı.
 • Tək gəzən dananı qurd yeyər.
 • Tək əl ilə düyün düyünlənməz.
 • Tək duran təknəsilə qalar.
 • Tək daşdan divar olmaz.
 • Tək qoyundan sürü olmaz.
 • Tək atdım, cüt vurdum.
 • Tək ağacdan bağ olmaz.
 • Təzəcə çıxıb təndirdən, minnəti yox pendirdən.
 • Təzək yığan əllər, ipək gördü dolaşdı.
 • Təzə çıxan daylaqlar çuluna görə oynaqlar.
 • Təzə süpürgə təmiz süpürər.
 • Təzə süpürgə gələndə, köhnə süpürgəni dama atarlar.
 • Təzə kuzə suyu sərin saxlar.
 • Təzə gəldi bazardan, köhnə düşdü nəzərdən.
 • Təzə evə köçəndə, köhnə evin ocağından kül götürərlər.
 • Təzə bardaq, təzə su.
 • Təqsirim olsa, boynum tükdən nazikdir.
 • Təqsiri bağışlamaq qüdrətin bəzəyidir.
 • Təqsir taledə deyil, insanın özündədir.
 • Təqsir öldürəndə yox, öləndə olar.
 • Təqsir oldu lələdə, saqqalı verdi ələ.
 • Təqdir-qəza qüvvəti bazu ilə dönməz,
 • Təqdir ilə yazılan tədbir ilə pozulmaz.
 • Təbil döysən eşitməz.
 • Tez tündləşən, tez də yumşalar.
 • Tez-tez getmə, dodaq büzərlər.
 • Tez parıldayan tez də sönər.
 • Tez ələ gələn tez də ayağa düşər.
 • Tez duran, tez evlənən peşiman olmaz.
 • Tez qaçan, tez yorular.
 • Tez bitər, tez yetər.
 • Taxça mənə qaldı Şeydalı, boxça mənə qaldı Şeydalı,
 • Taxçadakı qarnımda, boxçadakı əynimdə.
 • Taxtanı rəndə hamarlar, bəndəni – bəndə.
 • Taxtına nə baxırsan, baxına bax.
 • Taxt mənimdir, özüm bilərəm, altında yataram, üstündə yataram, özüm bilərəm.
 • Taxt yaratmaq olar, bəxt yaratmaq olmaz.
 • Tatos kovxa, Matos kovxa on beş evə otuz kovxa!
 • Tarixi-nadiri əzbər bilir.
 • Tarlasında darısı yox damında qarı.
 • Tarlada izi olmayanın, süfrədə üzü olmaz.
 • Tar çalan simi gözlər.
 • Tapanda ye, tapmayanda ac qal.
 • Tapılan tapanın olsa, qoyun çobanın olar.
 • Tanımadığın adamı evinə buraxma.
 • Tanrısın tanımayandan nə umursan?
 • Tanrısız yerdə otur, həkimsiz yerdə durma.
 • Tanrının təndirini bəndə poza bilməz.
 • Tanrının sabahı qurtarmaz.
 • Tanrıya tabaq aparıb.
 • Tanrıdan gəlməsə, bəndədən nə gələr.
 • Tanrı eşşəyi tanıyıb, buynuz verməyib.
 • Tanrı dadına çatsın!
 • Tanrı qoruyanı qurd yeməz.
 • Tanrı vuran ağacın səsi çıxmaz.
 • Tanrı verib Zeyniyə, dişləri yox çeynəyə.
 • Tanrı verən dövlətin zavalı olmaz.
 • Tanrı bir yandan bağlasa, bir yandan açar.
 • Tanrı bilir günahkar kimdir.
 • Tanrı böyük – altı gen.
 • Tamahkarın gözünü torpaq doldurar.
 • Tamahkarın gözü kor olar.
 • Tamahkarı yalançı aldadır.
 • Tamahkarlıq başa bəladır.
 • Tamahkar öz nəfsinin quludur.
 • Tamahkar olma!
 • Tamah yüzdür – doxsan doqquzu mollada, biri camaatda, ona da molla deyər: - Şərikəm!
 • Tamarzıdan al, dadanana ver.
 • Taleyi yar olanın yar sarar yarasını.
 • Tale insanla oynayır.
 • Tayını bil, tuşunu tanı.
 • Taylı tayını tapmasa günü ah-vayla keçər.
 • Tay-tuşuna bab elə, görən desin ha belə!
 • Tazısız ova gedən evə dovşansız qayıdar.
 • Tazının topal olduğu dovşanın qulağına yetişib.
 • Tazının yiyəsi varsa, dovşanın da yaradanı var).
 • Tazının ağası varsa, dovşanın da tanrısı var.
 • Tox deyər: - Acmaram!
 • Tula itdən də murdar.
 • Tor atan balıq tutar, nə böyüyü, nə kiçiyi.
 • Toyunda qəlbirlə su daşıyım.
 • Toyun əvvəlinə getmə, axırına da qalma.
 • Toydan sonra nağara, xoş gəldin, bayram ağa.
 • Toyun axırında zurna belə səslənər.
 • Tez duranla tez evlənən uduzmaz.
 • Təkədə qoç hünəri olmaz.
 • Tülkünün meydanda nə işi var ki, dərisinə qiymət qoyalar.
 • Tutub ucundan, gedir ucuzluğuna.
 • Tikan olub ayağa batınca, gül ol yaxaya sancıl.
 • Tazıya deyir tut, dovşana deyir qaç.
 • Torpaq deyər: "Öldür məni, dirildim səni!"
 • Tənbəllik azar artırar, işləmək canı saf eylər.
 • Tənbələ iş buyur, o sənə nağıl danışsın.
 • Tənbəl deyər: ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın.
 • Tənbəl deyər: "Bu gün oynaram, sabah oxuyaram". Çalışqan deyər: "Bu gün oxuyaram, sabah oynaram".
 • Tək əldən səs çıxmaz.
 • Təhsil azadlığa aparar. (Alman atalar sözləri)
 • Tanrı qarışqanı yox etmək istəyincə, ona qanad taxar. (Alman atalar sözləri)
 • Təhsilsiz insan, cilasız aynaya bənzər. (Alman atalar sözləri)
 • Tək gözlü olmaq kor olmaqdan yaxşıdır. (Alman atalar sözləri)
 • Təvazökarlıq bəzəkdir, lakin onsuz daha müvəffəqiyyətli olunar. (Alman atalar sözləri)
 • Toyuq xoruz ola bilməz, qadın isə - kişi (Rus Atalar Sözləri)
 • Torbada nə varsa, şorbada da o vardır. (Bolqar atalar sözləri)
Dostlarınla Paylaş

Whatsapp Plus, Instagram Plus, Youtube Plus, Mp3 Yukle, Video Yukle, HD mp4, Bedava Indir, Android Dunyasi, Futbol neticeleri, Idman xeberleri

Mp3 Axtar, Video Axtar, Şəkil Axtar, Android Dunyası, Lazımlı Linklər, Ekskluziv Programlar, Maraqlı Bolmələr, Mobil Filmlər, Geniş Kitabxana, Dini Məqalələr, Qadın Dunyası, Burclərin Sirri

Saytda 154 nəfər
Tatli.Biz
Top.Mail.Ru MobTop.az
©Tatli.Biz 2010-2021