Atalar Sözləri və Məsəllər


Atalar Sözləri və Məsəllər
Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb
 • Varlı bacı yaxında, yoxsul bacı uzaqda olmasın.
 • Varlı olan bir ayda, yoxsul qalır on ayda.
 • Varlı umduğun yiyər, yoxsul olduğun.
 • Varlığın sonu ilə, yoxluğun önü birdir.
 • Varlının əlin pıçaq kəsəndə, yoxsul köynəyin kəsər.
 • Varlının torpağından çay keçər, yoxsulunkundan yol.
 • Vətən daşı olmayandan, olmaz vətəndaşı.
 • Vətən elin evidi.
 • Vətənin tüstüsüdə şirindi.
 • Varlılın eşəyyinədə, ağıllı diyərlər.
 • Varlının iti yatmaz.
 • Varlıya saxsı gərəksə, yoxsul kasasın qırar.
 • Verdiyin bir yumurta, onuda yırta yırta.
 • Verən əli kimsə, kəsməz.
 • Verən gərək olaki alan da ala!.
 • Verirəm diyə quluna, çıxarıb qoyar yoluna.
 • Verirsən doyur, vurursan duyur.
 • Verməzin aşı qazandan çıxmaz.
 • Vaxt qızıldan bahadır.
 • Vaxt gözləmir (yubanmaq olmaz).
 • Vaxt insanı hər dərddən sağaldır.
 • Vaxtın qiyməti yoxdur.
 • Varlı olmaqdansa, xoşbəxt olmaq yaxşıdır.
 • Varlığa nə darlığ?!
 • Varlının da kasıba işi düşər.
 • Vərdiş - ikinci xasiyyətdir.
 • Vurağan inək buynuzsuz qalır.
 • Vurağan qoçun qaşqaşı həmişə qanlı-xoralı olur.
 • Vurağan öküzə Allah buynuz verməz.
 • Vətənin bir qışı qürbətin yüz baharından yaxşıdır.
 • Vardır pulun – hamı qulun, yoxdur pulun açıqdır yolun.
 • Vardır pulun, yetən qulun.
  Yoxdur pulun, dardır yolun.
 • Vətəni yadına düşən qərib ağlamasın, neyləsin?
 • Varlılığa tələsən, yoxsulluğa tez düşər.
 • Varı olan taxar,
  Varı olmayan baxar.
 • Verən ərin əli açıq, görən ərin yolu açıq.
 • Vaxtı itirsən hədər, görərsən böyük zərər.
 • Vaxtı boş olanın sözü çox olar.
 • Vaxtdan gileylənmə, vaxtın gedər.
 • Vaxt insana hər şeyi öyrədər.
 • Vaxt ikən oxu, aşıq, el gələr, tünlük olar.
 • Vaxt qızıldır, bir dəqiqəsini də boş qoymaq olmaz.
 • Vaxt qənimətdir.
 • Vaxt vaxtı gözləyər.
 • Vaxt atlı, biz piyada.
 • Varını verənin kisəsi boş qalar.
 • Varsa əgər hünərin, hara getsən var yerin.
 • Varlının çörəyi kasıbın çənəsini yorar.
 • Varlının xoruzu da yumurtlayar.
 • Varlının torpağından çay keçər, kasıbınkından yol.
 • Varlının malı, kasıbın övladı.
 • Varlının könlü oluncaya qədər kasıbın canı çıxar.
 • Varlının iti harın olar.
 • Varlının əlini bıçaq kəsəndə yoxsul köynəyini parçalar.
 • Varlının eşşəyi də yeyin gedər.
 • Varlının varı gedər, muzdurun canı.
 • Varlının arvadı öləndə yorğan döşəyi təzələnər,
  kasıbın arvadı öləndə yorğan-döşəksiz qalar.
 • Varlıya toxun keç, yoxsuldan qorun, keç.
 • Varlığın sonu ilə yoxluğun sonu birdir.
 • Varlığa güvənməzlər.
 • Varlı umduğunu yeyər, kasıb – olduğunu.
 • Varlı olub qəm-qüssə ilə yaşamaqdansa,
  kasıb olub şad-xürrəm yaşamaq yaxşıdır.
 • Varlı kisəsini döyər, kasıb dizini.
 • Varlı yoxsullaşanda əlli il dəstgahını pozmaz.
 • Varlı varından pay versə, varsız da varlı olar.
 • Varlı arabasını dağdan aşırar,
  yoxsul düz yerdə yolunu çaşar.
 • Varını itirən az şey itirər, namusunu itirən çox şey.
 • Varını verən utanmaz.
 • Vardan-yoxdan çıxıb.
 • Vara var deyərlər, yoxa yox.
 • Var günün dostu çox olar.
 • Var evi – kərəm evi, yox evi – vərəm evi.
 • Var var üstündən gələr.
 • Var axar, yox baxar.
 • Var adama oyun öyrədər.
 • Vay ölənin halına.
 • Vay ondadır ki, varlı evinə yoxsul girə.
 • Vay o sürüsünün halına ki, canavardan çobanın təyin edələr.
 • Vay o gündən ki, çörəkçi çəkmə tikə, çəkməçi çörək yapa.
 • Vay o gündən ki, varlı adam yoxsulun əlinə düşsün.
 • Vay o gündən ki, adamın öz iti özünü qapa.
 • Vay o kişinin halına ki, yeməyə, içməyə, saxlaya arvadının sonraki ərinə.
 • Vay bu başdan, vay o başdan.
 • verib min köşək.
 • Vuruşun kor vuruşuna oxşamır.
 • Vurur daşa, çıxır başa.
 • Vuraram ölər, "kiş" deyərəm, getməz.
 • Vuran öküzə Allah buynuz verməz.
 • Vuran igid dayısına baxmaz.
 • Vuran elin dirəyidir.
 • Vuran əlin var olsun!
 • Vura bilməyən, daşın böyüyündən yapışar.
 • Vur deyənlə vuran şərikdir.
 • Vur dedim, öldür demədim ki?
 • Vur babam, dövran sənindir.
 • Vücudu bir qəpiyə dəyməz.
 • Vücudu dönüb kimyaya.
 • Vicdanla işləyən gözükölgəli olmaz.
 • Vicdan bazarda satılmaz.
 • Vətənə məhəbbət iman əsəridir.
 • Vətən mülkü doğmadır, özgə diyar – ögey.
 • Vətən elin evidir.
 • Vətən viranə də olsa, cənnətdir.
 • Vəsmə bol olanda qaşa da çəkərlər, gözə də.
 • Vəsiyyət yüngüllükdür.
 • Vələ gedən öküzün olsun, işə getməyən oğlun olmasın.
 • Vəzndə yüngül, qiymətdə ağır.
 • Vəzifə daimi deyil.
 • Vəziri qarğa olanın ağzı zibillikdə olar.
 • Vədəsi bitmiş nökərin əcəli yetən ağası gərək.
 • Vədə xilaf olma.
 • Verməz doqquzu, yeyər toppuzu, verər otuzu.
 • Vermədi Məbud, neyləsin Mahmud?
 • Vermə nisyə, girməz kisəyə.
 • Verirlər – al , döyürlər – qaç.
 • Verim əli hamı əldən ucadır.
 • Verim vara baxmaz.
 • Verilən aşı yeyərlər.
 • Verib yaman olunca, verməyib yaman ol.
 • Verərsən pendir, eylərəm kəndir, verərsən aş, eylərəm baş.
 • Verərsən ətdən-mətdən, işlərəm bərkdən- bərkdən, verərsən şordan-mordan, işlərəm ordan-burdan.
 • Verərsən adındır, yeyərsən dadındır – dala qoyulanı it yeyər.
 • Verəndə yaxşısan, verməyəndə pis.
 • Verəndə elə verər, alanda belə alar.
 • Verəndə imam olur, alanda Şümür.
 • Verən əli hər kəs öpər.
 • Verən əli də var, vuran əli də.
 • Verən əl ac qalmaz.
 • Verən əl alan əlin üstündə olar.
 • Verdin – doydur, vurdun – yıx.
 • Verdiyin sənindir, vermədiyin özgənin.
 • Verdiyin iki şahı, zərbaf çıxmayacaq ki!
 • Verdiyin əl ilə al!
 • Verdiyi anda bax, gördüyü işə.
 • Verdiyi abbasıya bax, etdiyi tələbə.
 • Ver abbasını, ye halvasını.
 • Vaxtsız qonaq öz kisəsindən yeyər.
 • Vaxtsız banlayan xoruzun başını kəsərlər.
 • Vaxtsız açılan gül tez solar.
 • Vaxtını itirən bəxtini itirər.
 • Vaxtında görülməmiş iş həmişə görülməmiş qalar.
 • Vaxtında atılan tüfəngin səsi vaxtsız atılan topun səsindən üstündür.
 • Vətən həsrəti çəkdim, gözlərimə qan gəldi.
 • Vətənə gəldim, imana gəldim.
 • Vətəndən ayrı ayrı düşsəm, viran ollam, talannam.
 • Vur deyənlə, vuran yarıdır.
 • Vur qırxı, gedər qorxu.
 • Vuraram ölər, kiş deyərəm getməz.
 • Vuran igid dayısına gəyişməz.
 • Vura bilməyən, daşın böyüyünü götürər.
 • Və'z oxumaq asan işdir, əməl eləyən gərək.
 • Vəfalı dost yad olmaz, görməsə yüz il səni.
 • Vicdan ləkəsi silinməz
 • Vətən elin evi, dayağıdır.
 • Vaxtın qiyməti puldan bahadır.
 • Varlığa tələsən, yoxsulluğa tez düşər.
 • Varlı olub qəm-qüssə ilə yaşamaqdansa, kasıb olub şad-xürrəm yaşamaq yaxşıdır.
 • Vəl gərək gözəl döyə, gözəldən buğda çıxa.
 • Verərsən ətdən-mətdən, işlərəm bərkdən-bərkdən, verərsən şordan-mordan, işlərəm ordan-burdan.
 • Varlının arvadı öləndə yorğan döşəyi təzələnər, kasıbın arvadı öləndə yorğan-döşəksiz qalar.
 • Vardan - yoxdan çıxıb.
 • Varı olan taxar, varı olmayan baxar.
 • Varlı arabasını dağdan aşırar, yoxsul düz yerdə yolunu çaşar.
 • Vətənin adını batırmaq – onu satmaq deməkdir.
 • Vaxtını itirən baxtını itirər.
 • Vaxtında görülməyən iş həmişə yarımçıq qalar.
 • Varlıq istərsən əgər, dünyada yoxluğu qoyma,
  Bütün olmağa həvəs etmə, sınıxlığı qoyma
 • Varlılar, su içir, bilginlər buz yalır.
 • Varlının min əsgiyi var, yoxsulun bir toxluğu var.
 • Vədlər məmləkətində insan aclıqdan ölər. (Danimarka atalar sözləri)
 • Var-dövlət tükənər, elm tükənməz. (Özbək atalar sözləri)
Dostlarınla Paylaş
Whatsapp Facebook Telegram Twitter Viber
Logo

İstədiyiniz Atalar Sözlərini tapa bilərsiniz. Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri hərflərə görə qruplaşdırılıb


atalar sözləri, məsəllər, inşa, kitablar, dərsliklər, fənn, bədii, bayatı, abdulla, meseller, atalar sozleri, molla, edebiyyat, layla, meqaleler, melumatlar, haqqinda, abbas sehet, qoşma, şeir, Atalar Sözləri və Məsəllər

Saytda 67 nəfər
xml | xml2 | html | ror | wiki
MobTop.az
admin@tatli.biz
©Tatli.Biz Company 2010-2021