Qurani Kərim - Səsli(Azərbaycanca)

Qurani Kərim - Səsli(Azərbaycanca)


Müqəddəs Qurani Kərim kitabının Azərbaycanca tərcüməsini səsli dinləyə bilərsiniz

Səsləndirən: Rasim Balayev

 

Bir dəfəyə yüklə – 114 surə – ZIP


 


1. Fatihə (‘Kitabı açan’) surəsi


 


2. Bəqərə (‘İnək’) surəsi


 


3. Ali İmran (‘İmranın ailəsi’) surəsi


 


4. Nisa (‘Qadınlar’) surəsi


 


5. Maidə (‘Süfrə’) surəsi


 


6. Ənam (‘Mal-qara’) surəsi


 


7. Əraf (‘Sədd’) surəsi


 


8. Ənfal (‘Qənimətlər’) surəsi


 


9. Tovbə (‘Tövbə’) surəsi


 


10. Yunus (‘Yunus’) surəsi


 


11. Hud (‘Hud’) surəsi


 


12. Yusuf (‘Yusuf’) surəsi


 


13. Rad (‘Göy gurultusu’) surəsi


 


14. İbrahim (‘İbrahim’) surəsi


 


15. Hicr (‘Hicr’) surəsi


 


16. Nəhl (‘Bal arısı’) surəsi


 


17. İsra (‘Gecə səyahəti’) surəsi


 


18. Kəhf (‘Mağara’) surəsi


 


19. Məryəm (‘Məryəm’) surəsi


 


20. Ta ha (‘Ta ha’) surəsi


 


21. Ənbiya (‘Peyğəmbərlər’) surəsi


 


22. Həcc (‘Həcc’) surəsi


 


23. Muminun (‘Möminlər’) surəsi


 


24. Nur (‘Nur’) surəsi


 


25. Furqan (‘Haqqı batildən ayıran’) surəsi


 


26. Şuəra (‘Şairlər’) surəsi


 


27. Nəml (‘Qarışqalar’) surəsi


 


28. Qasas (‘Əhvalat’) surəsi


 


29. Ənkəbut (‘Hörümçək’) surəsi


 


30. Rum (‘Rumlular’) surəsi


 


31. Loğman (‘Loğman’) surəsi


 


32. Səcdə (‘Səcdə’) surəsi


 


33. Əhzab (‘Müttəfiqlər’) surəsi


 


34. Səba (‘Səba’) surəsi


 


35. Fatir (‘Yaradan’) surəsi


 


36. Ya sin (‘Ya sin’) surəsi


 


37. Saffat (‘Səf-səf duranlar’) surəsi


 


38. Sad (‘Sad’) surəsi


 


39. Zumər (‘Zümrələr’) surəsi


 


40. Ğafir (‘Bağışlayan’) surəsi


 


41. Fussilət (‘Müfəssəl izah edilmiş’) surəsi


 


42. Şura (‘Şura’) surəsi


 


43. Zuxruf (‘Zinət’) surəsi


 


44. əd-Duxan (‘Tüstü’) surəsi


 


45. Casiyə(‘Diz çökənlər’) surəsi


 


46. Əhqaf (‘Qumsal təpələr’) surəsi


 


47. Muhəmməd (‘Muhəmməd’) surəsi


 


48. Fəth (‘Zəfər’) surəsi


 


49. Hucurat (‘Otaqlar’) surəsi


 


50. Qaf (‘Qaf’) surəsi


 


51. Zəriyət (‘Toz-torpağı səpələyənlər’) surəsi


 


52. Tur (‘Dağ’) surəsi


 


53. Nəcm (‘Ulduz’) surəsi


 


54. Qamər (‘Ay’) surəsi


 


55. Rahmən (‘Mərhəmətli’) surəsi


 


56. Vaqiə (‘Vaqiə’) surəsi


 


57. Hədid (‘Dəmir’) surəsi


 


58. Mucadilə (‘Mübahisə edən qadın’) surəsi


 


59. Həşr (‘Toplanma’) surəsi


 


60. Mumtəhənə (‘İmtahana çəkilən qadın’) surəsi


 


61. Saff (‘Səf’) surəsi


 


62. Cumuə (‘Cümə’) surəsi


 


63. Munafiqun (‘Münafiqlər’) surəsi


 


64. Təğabun (‘Qarşılıqlı aldanma’) surəsi


 


65. Talaq (‘Boşanma’) surəsi


 


66. Təhrim (‘Qadağan’) surəsi


 


67. Mulk (‘Mülk’) surəsi


 


68. Qaləm (‘Qələm’) surəsi


 


69. Haqqə (‘Haqq olan’) surəsi


 


70. Məaric (‘Dərəcələr’) surəsi


 


71. Nuh (‘Nuh’) surəsi


 


72. Cinn (‘Cinlər’) surəsi


 


73. Muzzəmmil (‘Bürünmüş’) surəsi


 


74. Muddəssir (‘Örtünmüş’) surəsi


 


75. Qiyamə (‘Qiyamət’) surəsi


 


76. İnsan (‘İnsan’) surəsi


 


77. Mursəlat (‘Göndərilənlər’) surəsi


 


78. Nəbə (‘Xəbər’) surəsi


 


79. Naziat (‘Can alanlar’) surəsi


 


80. Əbəsə (‘Qaşqabağını tökdü’) surəsi


 


81. Təkvir (‘Sarınma’) surəsi


 


82. İnfitar (‘Parçalanma’) surəsi


 


83. Mutaffifin (‘Çəkidə və ölçüdə aldadanlar’) surəsi


 


84. İnşiqaq (‘Yarılma’) surəsi


 


85. Buruc (‘Bürclər’) surəsi


 


86. Tariq (‘Gecə yolçusu’) surəsi


 


87. Əla (‘Ən Uca’) surəsi


 


88. Ğaşiyə (‘Bürüyən’) surəsi


 


89. Fəcr (‘Dan yeri’) surəsi


 


90. Bələd (‘Şəhər’) surəsi


 


91. Şəms (‘Günəş’) surəsi


 


92. Leyl (‘Gecə’) surəsi


 


93. əd-Duha (‘Səhər’) surəsi


 


94. Şərh (‘Açma’) surəsi


 


95. Tin (‘Əncir’) surəsi


 


96. Ələq (‘Laxtalanmış qan’) surəsi


 


97. Qədr (‘Qədr gecəsi’) surəsi


 


98. Beyyinə (‘Açıq-aydın dəlil’) surəsi


 


99. Zəlzələ (‘Zəlzələ’) surəsi


 


100. Adiyat (‘Çapanlar’) surəsi


 


101. Qariə (‘Qorxuya salan’) surəsi


 


102. Təkasur (‘Çoxluğa hərislik’) surəsi


 


103. Əsr (‘Axşam çağı’) surəsi


 


104. Huməzə (‘Tənə edən’) surəsi


 


105. Fil (‘Fil’) surəsi


 


106. Qureyş (‘Qureyş’) surəsi


 


107. Maun (‘Xırda-xuruş’) surəsi


 


108. Kovsər (‘Bolluq’) surəsi


 


109. Kafirun (‘Kafirlər’) surəsi


 


110. Nəsr (‘Kömək’) surəsi


 


111. Məsəd (‘Xurma lifi’) surəsi


 


112. İxlas (‘Səmimi etiqad’) surəsi


 


113. Fələq (‘Sübh’) surəsi


 


114. Nas (‘İnsanlar’) surəsi


Dostlarınla Paylaş

Saytda 73 nəfər
Top.Mail.Ru
©Tatli.Biz 2010-2024