Atalar Sözləri və Məsəllər

Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb
 • Aslanlar öz hekayələrini özləri yazmırsa ovçuların nağıllarına inanmaq məcburiyyətindəyik. (Fransız atalar sözləri)
 • Allah insanı cəzalandırmaq istəyəndə, əvvəl ağlını alır. (Yunan atalar sözləri)
 • Ağa köz kimidir, yandıra bilməzsə qaralayar. (Yunan atalar sözləri)
 • Acmayan insan, çörəyin nə olduğunu bilməz. (Yunan atalar sözləri)
 • Ay görmüşün ulduza nə minnəti. (İraq-Kərkük atalar sözləri)
 • Alışmış qudurmuşdan betərdi. (İraq-Kərkük atalar sözləri)
 • Alçaq yerdə yatma, sellər alar, yüksək yerdə yatma, yellər alar. (İraq-Kərkük atalar sözləri)
 • Ağacdan maşa olmaz, çingənədən paşa. (İraq-Kərkük atalar sözləri)
 • Adam sözdən, uşaq gözdən. (İraq-Kərkük atalar sözləri)
 • Ağlarsa anam ağlar, başqası yalan ağlar. (Türk atalar sözü)
 • Ağlamayan uşağa süd verməzlər. (İngilis atalar sözləri)
 • Ax axça quru gün üçündür (İngilis atalar sözləri)
 • Atasız uşaq tavansız ev kimidir. (Afrika atalar sözü)
 • Ağılsız o adamdır ki, ayın özünə yox, onu göstərən barmağa baxır. (Çin atalar sözləri)
 • Ağac nə qədər yüksək olursa olsun, yarpaqları yenə də yerə tökülər. (Çin atalar sözləri)
 • Atın qiymətin yəhərinə görə biçmə. (Çin atalar sözləri)
 • Az toyuq az yumurta, çox toyuq çox yumurta (Çin atalar sözləri)
 • Ağıllı bir adam tək öz təcrübələrindən, çox ağıllı bir adam başqalarının da təcrübələrindən faydalanar. (Çin atalar sözləri)
 • Ağıllı adam dəlini danlamaz. (Çin atalar sözləri)
 • Ağıla gəl(məy)ən başa gələr.
 • Atlar işlər, ər öyünər
 • Ağaya ağ olan boynuna kəfən salar
 • Ağa dedi vur, sən yıx, sürü
 • Abdal nə bilir ki, heyva kaldır?!
 • Ac doğuz, darıdan çıxmaz.
 • Ağ gün adamı ağardır, qara gün qaraldır.
 • Abdal oynayanda qar yağar.
 • Anası gəzən ağacı qızı budaq-budaq gəzər.
 • Asta vur,
  Rasta vur.
 • Anası gəzən ağacı, balası budaq-budaq gəzər.
 • Anasına bax, qızını al,
  Qırağına bax, bezini al.
 • Aşığın molladan, mollanın da sazdan zəhləsi gedər.
 • Ay doğar gədiyindən,
  Utan, bir dediyindən.
 • Abad yerin bülbülü,
  xarabanın bayquşu.
 • Abbasını bəyənməyən beş şahı çıxardar.
 • Asta gedən yorulmaz.
 • Acıqla iş görən zərər çəkər.
 • Araba qoş, çarxa dur,
  Mərd igidə arxa dur.
 • Adamın tamarzısı,
  Hər kəsin öz arzusu.
 • Ayağı nərdivana bir-bir qoyarlar.
 • Alət işlər, əl öyünər, Qılınc işlər, qol öyünər.
 • Avara qonaq ev yiyəsini də avara qoyar.
 • Aydan arı, sudan duru.
 • Atan soğan, anan sarımsaq, sən hardan oldun belə gülməşəkər?
 • Ağlı olan qışın qeydinə yayda qalar.
 • Analı quzu,
  Xınalı quzu.
 • Ağzına bax, tikə kəs.
 • Alət işlər, əl öyünər,
  Qılınc işlər, qol öyünər.
 • Adam aşını-işini bilməlidir.
 • Ağıl başda olar, yaşda olmaz.
 • At ölər nalı qalar,
  İgid ölər namı qalar.
 • Ay fələk, batmanı elədin çərək.
 • Acın imanı olmaz, toxun gümanı.
 • Adam yanıla-yanıla öyrənər.
 • Asta gedən usta gedər.
 • Aşıq gördüyünü çağırar.
 • Ağılsız başın əziyyətini ayaq çəkər.
 • Az danış, düz danış.
 • Atlı çapar, tayını tapar.
 • Alaq otu tez yetişər.
 • Atıcı atar, tayını tapar.
 • Abrını alıb, dirilik suyu versələr, ağıllı adam onu almaz, çünki zillətlə yaşamaqdansa, izzətlə ölmək yaxşıdır.
 • Abal (abdal) dərviş, pulla bitər hər iş.
 • Ac, əlinə, düşəni yiyər; tox ağzına gələni deyər.
 • Ağlamaqla, gözdən yaş qurtulmaz.
 • Ac əsnər, aşıq gərinər.
 • Ac it, dəyənəkdən qorxmaz.
 • Ac qonağa, bir çörək, naz balışdan yeğdir(yaxşıdır).
 • Axmağın ağası olunca, ağıllının, nökəri ol.
 • Ağılı evdə qoyub gedərik, axmağın qulluğuna yetərik.
 • Açıq qapıdan min bir bəla gələr deyiblər, bağlı qapının min bir bəla içində.
 • Axar çay murdarlıq götürməz.
 • Arvadın nə olduğun subaydan sor,
  arvadın necə olduğun evlidən.
 • Ananın səbri tükənməz olur.
 • Ana səbri böyükdür.
 • Ala qarğa suya düşsədə, qaz olmaz.
 • Ata mindin özünü unutma,
  atdan düşdün - atını.
  (atdasan - özünü, atdan endin atını - unutma).
 • Abırlı abırından qorxar, abırsız nədən qorxar?
  (Abırlı abırından çəkinər, abırsız nədən çəkinər?)
 • Ata dost kimi bax, düşmən kimi min.
 • Ata - yəhəri, dilənçiyə - torba ağırlıq edməz.
 • Ata minər, atasın danar, atdan enər, atın danar. (ata mindi, atasını, atdan endi, atını tanımadı). (ata mindi, atasın tanımadı. atdan düşdü, atın tanımadı).
 • Ac eşiyə, lüt içəri qaçar.
 • Ac gəzməkdənsə, tox ölmək yaxşıdır.
 • Ac, qılıncı çapar.
 • Acındırsan arsız, acıqdırsan hırsız (oğru) olur.
 • Acının dadın bilməyən, şirinlikdə dad bilməz.
 • Acıqlı dilənçinin, torbası boş qalar.
 • Aclığın əlin toxluğa sığın, ac qalmasan.
 • Ağrısız baş, qəbirdə olur.
 • Ağzı yağlı, dili bağlı.
 • Alçaq yerdə, təpəcik özün dağ sanır.
 • Alma, dibindən uzağa düşməz.
 • Alqış, iki əldən (çıxar).
 • Arvadın koru, ərin karı.
 • Arxadan gələn düşman, üzə gəlincə dost olar.
 • Arxlar axar, çay olar.
 • Arxadan kəsir, ətəyə yamır.
 • Arxadır yurdumuza, eşq olsun ordumuza.
 • Aslan dişinə, kişi işinə güvənər.
 • Aşı pişirən yağdır, gəlinin üzü ağdır.
 • Aşırıb doymadı, yaladı nə doyar.
 • Ata ana acı alma yesə, oğul qızın dişi qamar (qamaşır).
 • Ata göylü balada, bala göylü havada.
 • Ata güc, adama ağıl (gərək).
 • Ata qabağdan, itə daldan yanaş.
 • Atadan altı olunca, anadan iki ol.
 • Atlı ilə yayaq, savaşa qıldılar ayaq).
 • Atsan nişana dəyər oxun doğrusu, bir mənzilə yetməz yükün əyrisi.
 • Axan arx, axmadan durmaz.
 • Axan suya dayanma, hər deyənə inanma.
 • Acgözlük heyvanı kökəldər, kişini çökərdər.
 • Ac nə yeməz, tox nə deməz.
 • Ac oldun çobana qoşul, yoruldun karvana.
 • Ac qudurğan olar, tox oynağan.
 • Ac qurdlar, ağız ağıza yatarlar. (biri birinə yem olmaq qorxusundan).
 • Ac toyuq özün taxıl bazarında görər.
 • Ac yediyin bilməz, tox dediyin bilməz.
 • Ac, acınan yatsa, dilənçi doğar.
 • Aca qazan asdırsan, yeyəcək qalmaz, lütə odun yaxdırsan, yanacaq qalmaz.
 • Acar, qılıncı çapar.
 • Acgöz, yalançı toruna düşər.
 • Acı işlətmə, toxu tərpətmə.
 • Acıda yesən şirin danış.
 • Acığan çalar, quduran qalxar.
 • Acın imanı olmaz, toxun amanı, qanmazın dərmanı.
 • Adam var 'ər' dəyişir, adamda var 'əl' dəyişir.
 • Adam var yaşır yeyir, adamda var yeyir yaşır.
 • Ağ dediyin alqışdır, qara dediyin qarğışdır.
 • Ağac başına yel dəyir, gözəllərə söz gəlir.
 • Adamın vayı, xocanın payı.
 • Adı başqa, dadı başqa.
 • Ağacın kökü yerdələr. adamın gözü yerdədir.
 • Ağanın bir gözü korsa, nökərin ikisi kordu.
 • Ağaran baş, ağlayan göz, gizlənilməz.
 • Ağası qul olanın, qulu quduran olur.
 • Ağdı qızıl bayraq, doğdu qara topraq.
 • Ağı dağa gəlməz, başa gəlir.
 • Ağıl ağıldan üstün olur, söz sözdən ötgün olur.
 • Ağıl başdan çıxır, çörək daşdan.
 • Ağıl ulusdan çıxar, dərman kol-kos dan.
 • Ağıl üçün, yol birdir.
 • Ağıl, ağıldan keçər, söz danışıqdan ötər.
 • Ağac qurur, devran dönür.
 • Ağacı qurt yeyər, insanı dərd.
 • Açılan solar, ağlayan gülər. (açıl sol, ağla gül).
 • Adam olmaq asta- asta, heyvan olmaq bir anda.
 • Adamı başdan tanı, ağacı yaşdan.
 • Adət qanun deyil, qanun kimi zorludur.
 • Ağac tutan ağac vurandan artıq.
 • Ağacı ortasından tut, iki başdan vur.
 • Ağacın barı gərək, iyidin yarı gərək.
 • Ağacın uzun olsun, qolun dinc.
 • Ağacın qurdu, öz dibindədir.
 • Ağıllı bildiyin söyləməz, dəli söylədiyin bilməz.
 • Ağıllı "bizi" tapınca, dəli bacadan düşər.
 • Ağıllı işinə baxar, dəli dişinə.
 • Ağıllıdan, səfeh olmağın, qədir qiymətin öyrən.
 • Ağını çəkdin, balını çək.
 • Ağır basar, yüngül (yeyni) qalxar.
 • Ağır daş, batman döyər.
 • Ağır daşı, nə yel alır, nə sel.
 • Ağır gedən, yol alar, yeyin gedən, yolda qalar.
 • Ağır qazan, gec qaynar.
 • Ağırlıq qızıl qala, yüngüllük başa bəla.
 • Ağız bəzəyi sözdür, üz bəzəyi, gözdür.
 • Ağız deyir, sol göz görür, sağ göz qıyır.
 • Ağızdan çıxan söz, yanılmaz (qayıtmaz).
 • Ağlaya - ağlaya quyu qaz, gülə - gülə suyun iç.
 • Ağlı olan ərinməz, güclü olan sürünməz.
 • Ağlı qısanın, dili uzun olar.
 • Ağlın ilə gör, ürəklə eşit.
 • Ala it çaqqalın dayısıdır.
 • Alan satandan, satan alandan umar.
 • Alanda hopur, verəndə qopur.
 • Alanın gözü olsa, satan acından ölər.
 • Alanın gözü satanın əlində olar.
 • Alçaq eşşəyi, yükləməyə navar ki.
 • Alçaq görüb daşlanma, yüksək görüb, alçalma.
 • Aldığın verməyən, axtardığın tapmaz.
 • Alıb vermək, görüş qaydası, gedib gəlmək, elçi qaydası.
 • Alimin biliyindən, yalançının dilindən yapışarlar.
 • Alıcının ömrü az olar.
 • Alım birlə (ilə) borc ödənməz.
 • Alış oğlu, verişdi.
 • Alimin sözündən de, iyidin özündən.
 • Ananın aşı, ağzının dadı, təndirin başı, yedin yat.
 • Anbar siçanı, ac qalmaz.
 • Anqıran eşşək, öz tayın tapar.
 • Aranın dağı var olsun, qarlıda olar, qarsızda. iyidin başı sağ olsun, varlıda olar, varsızda.
 • Anlamazla yeyib - içiplər, danışmayıblar.
 • Arada yeyir, qırağda gəzir.
 • Arıdan arı, gündən duru.
 • Arının ağına (zəhərinə, ağrısına) dözüb, balını süz.
 • Arıq ata, qamçı düşman, yırtıq dama, damcı düşman.
 • Arıq ata, qamçıda ağır (gəlir).
 • Arpa yeyən, ipək geyən.
 • Arpa pişər, işiniz düşər.
 • Arsıza üz verdik, ocağına köz verdik.
 • Arvad malı, sapı mandalı.
 • Arvad elə bir şeydir ki: alanda peşman, almayanda.
 • Arşınla bez ölçülər, çuvalla qoz.
 • Artıq aş, qabında dursun, artıq söz, içində dursun.
 • Artıq mal, göz çıxarmaz.
 • Arvad alsan, ürəkdən, qonşu alsan dirəkdən.
 • Arvad boşuna yalanlamasa, düz danışan çıxar.
 • Arvad ilə at, iyidin bəxtinə bax.
 • Arvad kimi düşman yox: gülər bildirməz. köpək kimi dost olmaz: ölər bildirməz.
 • Ağlayıb, gizlində gülən.
 • Arvad öz ixtiyarına olsa, çillə çağı keçi qırxar.
 • Arvadı sırdaş edən, dəllal aramaz.
 • Aşın dadı duzdadır, duzun dadı ölçüdə.
 • At aylığın, dəvə illiyin düşünür.
 • At minənindir, ev qonanındır, don geyənindir.
 • Aş, hamıdan baş.
 • Aşığın sazın al, gəlinin nazın al.
 • Aşın az çoxun qazan bilməz, qab bilər. yolun az çoxun ər bilməz, at bilər.
 • Aşıran bilməz, doğrayan bilər.
 • Aşq ağladar, dərd söylədər. qanmaza çörək versən, çomaq görsədər.
 • Aşq girdi başa, ağıl çıxdı qaça.
 • Aşqa - aşqa, bir məndən başqa.
 • Aşqın gözü kor, qulağı kar (olur).
 • At arıq, yollar uzaq.
 • At görəndə axsar, su görəndə susar.
 • At bəslənirkən, qız istənirkən.
 • At olmasa, yol olmaz, dil olmasa, el olmaz.
 • Atalar sözü bazarda satılmaz.
 • Atalar sözü elin gözü.
 • Atalar sözü, ağlın gözü.
 • Atalar sözü, söz bəzəyi, saqqal qoysan, üz bəzəyi.
 • Atalı söz, ağıla göz.
 • Atan balası olma, adam balası ol.
 • Atası acı alma yesə, oğlanın dişi qamar.
 • Atda qarın, itdə burun.
 • Atdan düş, addan yox.
 • Atdan düşüb, yəhərdən düşmür. (atdan düşüb, yəhərin buraxmır).
 • Atdığın vurar, tutduğun qoparar.
 • Atı olmayan, arpa nə gəzər. atı olmayan, ayaqla gəzər.
 • Atı, yoluyla tanı, eli diliynən tanı.
 • Atılan ox daşdan qayıtmaz, daş ilə qayıdar.
 • Atılan ox daşdan qayıtmaz, elçisiz, el gurtaramaz.
 • Atın ayaqına bax, itin quyruğuna.
 • Atın gücü yerişi, mərdin ərliyi işi (sayılır, hesaba gəlir).
 • Atın qarnı itin burnu vardı.
 • Atın sirrin gözündən, mərdin sirrin sözündən.
 • Atına acıyan, yəhərin arxalar (daşıyar).
 • Atışsan, söz çıxar, tutuşsan göz çıxar.
 • Atla qadın, tumarsız qalmaz.
 • Axşamın sirrin, dan bilir.
 • Ayı vurulmadan dərisi satılmaz. Söz deyilmədən igid başı alınmaz.
 • Axmaq elçi, iki xalqı pozar.
 • Axmaq susanda, ağıllı görünər.
 • Axsaq yügürgən ölür.
 • Axşam döz, yarın göz (gör).
 • Axşam örtəni, dan bilir (bəlirir).
 • Axtaranda tapılmaz, gərəkməzsə (boş yerdə) guruldar.
 • Ay doğuşundan, ər yerişindən bəllənir.
 • Ay ışığın aləmə salır, şəm ışığın dibinə.
 • Ay qəmin bir kərə, el qəmin min kərə düşün.
 • Ay qoca ivrən, köçən kimdi, köçürən kim.
 • Ay yayana (piyadaya) gülən atlı.
 • Ayağ yalın, qanqal qalın.
 • Ayağın yerdə süzür, xəyalın göydə üzür.
 • Ayağnı isti tut, başını sərin, yeməyinə fikir ver, düşünmə dərin.
 • Ayaq ayaq nərdivənə çıxarlar.
 • Ayaq bir olsada, min kərə atılar.
 • Ayaq birdir, atdıqı min.
 • Ayaq qabın dar olsa, dünyanın genliyindən, sənə nə asar (fayda).
 • Ayaq üsdə, qırxı çıxıb.
 • Ayaq yeriməzsə, iz düşməz.
 • Ayaqdaki bit, atdan düşürər, başdaki bit baş itirər.
 • Ayaqdan çıxan toz, baş üsdə qonar.
 • Ayaqla gələn qonağı, atla yola salarlar.
 • Ayda ışığın gündən alır. (ay ışığın, gündən alır).
 • Ayı biləyinə, insan ürəyinə güvənir.
 • Ayı ilə meymun, bir birinə uyğun.
 • Ayı yuvasında, qoz axtarma.
 • Az yeyir küsür, çox yeyir qusur.
 • Az - çox yanına gedər.
  Ac - tox yanına gedər.
 • Ayrılıq çatar, gizli sevgini bəllədər. dərdli gözü gizlətmə, yaşı axır bəllədər.
 • Az danışmaq, az yemək, insanı eylər mələk, çox danışmaq, çox yemək, insanı eylər hələk.
 • Az getdi uz getdi, iynə yarım yol getdi, dərə təpə düz getdi.
 • Az olsun uz olsun. (- uz: uyğun, münasib).
 • Az tamah, çox azar gətirər.
 • Az ver, çox yalvar, çox ver yalvarma.
 • Az verib gəzdirmə, çox verib azdırma.
 • Az yırğanan, ac qalar.
 • Adamdır adam, olmasa puluda, heyvandır heyvan, ətləs olsa çuluda.
 • Adam gərək imama da ağlasın, yezidə də.
 • Adam gözləməklə səbirli olur.
 • Adam hamıya xoş ola bilməz.
 • Adam istəsə dağı dağ üstə qoyar.
 • Adam yanıla-yanıla adam olur.
 • Adam işi böyüdər, iş adamı böyütməz.
 • Adam işini-gücünü bilməlidir.
 • Adam məcburiyyət qarşısında olanda hər şeyə dözər.
 • Adam olana bir söz yetər.
 • Adam öz tay-tuşuyla gəzər.
 • Adam öz tayını-tuşunu tapmasa, günü ah-vayla keçər.
 • Adam özgə cibinin pulunu saymaz.
 • Adam özün tərifləməz.
 • Adam özünə bir çörək ağacı tapmalıdır.
 • Adam pulu qazanar, pul adamı qazanmaz.
 • Adam pulu tapar, pul adamı tapmaz.
 • Adam tayını-tuşunu bilməlidir.
 • Adam var ki, bir şirinin xatirinə min acı udur.
 • Adam təhlükəli işə baş qoşanda gərək hərtərəfli (tam) hazırlıqlı olsun.
 • Adama yaxşılıq yoxdur!
 • Adamda insaf, mürüvvət gərək!
 • Adamı alverdə tanıyarlar.
 • Adamı bədbəxtlik tutanda dəvə üstündə böv vurar.
 • Adamın ayağının altından yer qaçır.
 • Adamın fərsizi məqam gözlər.
 • Adamın gözü, yerin qulağı var.
 • Adamın qədrini adam bilər.
 • Adamın sözü doğru olanda qılınc kimi daşdan keçər.
 • Adamın qorxusundan doğrunu demək olmur, Allahın qorxusundan yalanı.
 • Adamın adı çıxınca, canı çıxsa yaxşıdır.
 • Adam var ki, bir çörəklə min iti dolandırar, adam var ki, min çörəklə bir iti dolandıra bilməz.
 • Aca nə halal, nə haram?
 • Acdan ummaq olmaz.
 • Ac bayıra qaçar, yalavac evə girər.
 • Ac qal, topal qal, kör qal, fəqət torpaqsız qalma.
 • Ac qarına yatmaq it əzabıdır.
 • Ac qazanar, tox yeyər.
 • Ac qılınca çapar.
 • Ac qurd aslanı basar.
 • Ac özünü oda vurar.
 • Ac toxun üzünə baxmaqla doymaz.
 • Ac toyuq yatar, yuxusunda darı görər.
 • Ac yatım, salamat yatım.
 • Acı dilin yarası qılınc yarasından pis olur.
 • Acı sözü bir batman bal ilə yemək olmaz.
 • Acı suala şirin cavab gözləmə.
 • Acığı gələn su içər.
 • Acığın dövlətə zərəri var.
 • Acılıqdan yemək olmur, şirinlikdən atmaq olmur.
 • Acın evində nə od olar, nə ocaq.
 • Acın gözü çörək tikəsində olar.
 • Acın qarnı doyar, gözü doymaz.
 • Acın qulağı kar olar.
 • Acından günorta durur, bığını yağla burur.
 • Acından qarnına daş bağlayıb.
 • Acını dadmayan şirinin qədrini bilməz.
 • Acmış qudurmuşdan betərdir.
 • Açar qıfıldan güclüdür.
 • Açıq ağız ac qalmaz.
 • Açıq qaba it dəyər.
 • Açıq qapını döyməzlər.
 • Açıq süfrə təklif istəməz.
 • Açılma səhər, banlama xoruz!
 • Açma hər pərdəni, arxasında min sirr var.
 • Acmış eşşək atdan yeyin gedər.
 • Aclıqda darı çörəyi halvadan şirin olur.
 • Aclıq ilə toxluğun arası bir parça çörəkdir.
 • Aclıq zarafat deyil.
 • Aclıq ayıya darayı oxudar.
 • Acla əcəli yetən birdir.
 • Acizi vurmazlar.
 • Ad mənim oldu, yar özgənin.
 • Adam adamın rəhmanı, adam adamın şeytanı.
 • Adam ac olanda pendir-çörək də ləzizdir.
 • Adam ağır zəhmətlə alim olur.
 • Adam bilmir, hansı saz ilə oynasın.
 • Adam bilmir: harda tapıb, harda itirəcək.
 • Adam bir dəfə ölər.
 • Adam bu günün işini sabaha qoymaz.
 • Adam dilindən bəlaya düşər.
 • Ac qarına söhbət tutmaz.
 • Ac qalmaq borclu olmaqdan yaxşıdır.
 • Ac ayı oynamaz.
 • Aclıq susuzluğla qardaşdır.
 • Aclıq, adama oyun öyrədər.
 • Aclıq nə etdirməz, toxluq nə dedirtməz.
  (Varlıq nə dedirtməz, aclıq nə yedirtməz.)
 • Ac aman bilməz.
 • Abır harda, bərəkət orda.
 • Abırını yeyib, həyasını da belinə bağlayıb.
 • Abır istəsən çox demə, Sağlıq istəsən çox yemə.
 • Abad kənd tüstüsündən bəlli olar.
 • Abanın qədri yağışda məlum olar.
 • Abdal at mindi, özünü bəy saydı.
 • Abbasıdan bez sahı çıxardır.
 • Atalar sözü - söz yaraşığı.
 • Ağıl çox - pul yox, ağıl yox - pul çox.
 • Ağız yağlanar, mala baxsan, könül dincələr, pul qazansan.
 • Adın nədir ? Dərviş. Pul ilə olur hər iş.
  Pulun var giriş, pulun yox sürüş.
 • Anadan olmayan qardaş sayılmaz.
 • Allah qardaşı qardaş yaradıb, kisələrini ayrı.
 • Atın yaman - sat,
  Qardaşın yaman - qaç,
  arvadın yaman - at.
 • Ata evində ügey ana, ər evində qayınana.
 • Atana hörmət elə, oğlun sənə hörmət edər.
 • Adamı qeyrət işlədər, dəyirmanı - su.
 • Aşırı qeyrət, axırı zillət.
 • At - ər altında, ər - qeyrət altında.
 • At verməyin nə, "yavaş get" deməyin nə?
 • At gücünü karvanda gör, mərd gücünü meydanda.
 • Abad məclis aşığından bəllidir
 • Atan soğan, anan sarımsaq; Sən hardan oldun gülməşəkər?
 • Ata olmayan - ata, ana olmayan - ana qədrini bilməz.
 • Atı atın yanına bağlasan rəngini dəyişməsə də xasiyyətini dəyişər.
 • Azqın olsan asarlar, yavaş olsan basarlar.
 • Ay var ili gözlər, il var ayı gözlər.
 • Ay görününcə, ulduza minnət qalmaz.
 • Ağzı büzük bəy olsa, doğru çıxar söz ondan.
 • Ac elə bilər ki, heç doymaz.
 • Aparanda: - El aparar, yel aparar, sel aparar.
 • Adımı qız qoymuşam, dul kişiyə getmərəm (bayatı).
 • Adamlığı adamdan istə, xoş ətri qızılgüldən!
 • Adamların qorxusundan doğrunu demək olmur, allahın qorxusundan yalanı.
 • Adamın hüsnünə baxma, ağlına bax.
 • Adamın ürəyindəkini bilmək olmaz.
 • Adamın ölümü – mollanın bayramı.
 • Adamın öz yavan çörəyi özgənin plovundan yaxşıdır.
 • Adamın malı gözünün qabağında gərək.
 • Adamın əvvəli olunca, axırı olsa yaxşıdır.
 • Adamın dostu dar gündə bəlli olar.
 • Adamın dinməzindən qorx.
 • Adamın dili ilə ürəyi bir olsun gərək.
 • Adamın axır günü xoş olsun.
 • Adamın ayağından çəkən çox olar.
 • Adamın adı pisliyə çıxınca canı çıxsa yaxşıdır.
 • Adamı sözündən tutarlar, heyvanı buynuzundan.
 • Adamı işi ilə tanıyarlar.
 • Adamı dindir, sonra qiymətini ver.
 • Adamı adam eləyən paradır, parasız adamın üzü qaradır.
 • Adama sözü bir dəfə deyərlər.
 • Adama adamlıq lazımdır.
 • Adam hər işıq gələn yerə pambıq tıxmaz.
 • Adam hər düşməndən bir ağıl öyrənər.
 • Adam sözünü adama deyər.
 • Adam soruşub öyrənməklə alim olar.
 • Adam paltar ilə tanınmaz.
 • Adam odur, "Dur get"i "Buyur, əyləş"dən tez başa düşsün.
 • Adam gərək özü öz həkimi olsun.
 • Adam gərək arxasız olmasın.
 • Adam gedər, adı qalar.
 • Adam yıxıldığı yerdən qalxar.
 • Adam yanıla-yanıla adam olar.
 • Adam qocalanda ikinci dəfə uşaq olur.
 • Adam qabağına çıxartmalı deyil.
 • Adam var ki, rəhmət aparar,
  Adam var ki, lənət aparar.
 • Adam var ki, yemək üçün yaşayır, adam var yaşamaq üçün yeyir.
 • Adam var ki, adamların naxşıdır,
  Adam var ki, heyvan ondan yaxşıdır,
  Adam var ki, dindirərsən "can" deyər,
  Adam var ki, dindirməsən yaxşıdır.
 • Adam başından böyük danışmaz.
 • Adam adamdır, olmasa da pulu, heyvan heyvandır, atlas olsa da çulu.
 • Adın tut, qulağın bur.
 • Adı dillər əzbəridir.
 • Adı qulağına bitişib.
 • Adı var, özü yox.
 • Ad adamı bəzəməz, adam adı bəzəyər.
 • Ağrımaz baş qəbirdə olar.
 • Ağlınla gör, qəlbinlə eşit.
 • Ağlamaq fayda verməz.
 • Ağıllının ağzı qəlbində olur, axmağın qəlbi ağzında.
 • Ağıllıya işarə, dəliyə kötək.
 • Ağıllı fikirləşincə dəli çayı keçdi.
 • Ağıllı uşaq bələkdə özünü göstərər.
 • Ağıllı olub dərd çəkincə, dəli ol dərdini çəksinlər.
 • Ağıllı kişi qışın qeydinə yayda qalar.
 • Ağıllı düşməndən qorxma, dəli dostdan qorx.
 • Ağıllı dostunu hər zaman xatırlar, ağılsız isə işi düşəndə.
 • Ağıllı bir dəfə aldanar.
 • Ağıllı bildiyini söyləməz, dəli söylədiyini bilməz.
 • Ağıllı bizi tapmaz, dəli bacadan düşər.
 • Ağıla paxıllıq olmaz.
 • Ağıl gücdən üstündür.
 • Ağıl yaşda deyil, başdadır.
 • Ağıl insana sərmayədir.
 • Ağıl başın böyüklüyündə deyil.
 • Ağıl bazarda satılmaz.
 • Ağıl ağıldan üstündür.
 • Ağız deyəni qulaq eşitmir.
 • Ağzını xeyirliyə aç!
 • Ağzını qoyub Allah yoluna.
 • Ağzına su alıb.
 • Ağzına söz atıblar.
 • Ağacı meyvəsindən tanıyarlar.
 • Ağacı qurd içindən yeyər.
 • Ağac tutan baş yarandan çoxdur.
 • Ağac öz kökü üstə bitər.
 • Ağac kölgəsiz olmaz, insan sevgisiz.
 • Ağac yaş ikən əyilər.
 • Ağac kökündən su içər.
 • Ağ gün qara günü yaddan çıxardar.
 • Ağ gün (adamı) ağardar, qara gün qaraldar.
 • Ağ köpək, qara köpək, ikisi də köpəkdir.
 • Ağ divara hansı rəngi yaxsan, tutar.
 • Avazın yaxşı gəlir oxuduğun Quran olsa?
 • Ac toyuq yuxusunda darı görər.
 • Ac deyər: - Doymaram!
 • Ac qurd balasını yeyər.
 • Açaram sandığı, tökərəm pambığı.
 • Ah yerdə qalmaz.
 • Axşamın işini sabaha qoyma.
 • Axmaq özünə düşməndir, özgəyə necə dost ola bilər?
 • Axmaq axmağı tapar.
 • Axırda gülən yaxşı gülər.
 • Ata-ana tərbiyə etməyəni həyat tərbiyə edər.
 • Ata-ananın qoca vaxtında oğul əlindən tutar.
 • Atdan düşən yenə atlanar.
 • Atası ölən yetim qalmaz, anası ölən yetim olar.
 • Atana necə baxarsan, övladın da sənə elə baxar.
 • Atalar nə əkiblər, oğullar onu biçiblər.
 • Atadan qalan mal yanan şama bənzər, əriyib qurtarar.
 • Ata olmaq asandır, atalıq öyrənmək çətin.
 • Ata oğlunun pisliyini istəməz.
 • Ata malından mal olmaz, özün qazanmaq gərək.
 • Ata malına göz tikən malsız qalar.
 • Ata malı tez tükənər.
 • Astarı üzündən baha.
 • Asta atın təpiyi bərk dəyər.
 • Aslanlar yurdunda tülkülər gəzir.
 • Aslanın qorxusu qarışqadan olar.
 • Aslan öləndə də aslandır.
 • Arxasını yerə vermir.
 • Artıq tikə diş qırar.
 • Artıq tamah daş yarar, daş qayıdar baş yarar.
 • Arzunun sonu yoxdur.
 • Arzu geniş, ömür qısa.
 • Arzu quyudur, doldurmaq olmaz.
 • Arzu arzudan doğar.
 • Arvad üzlü kişidən, kişi üzlü arvaddan əlhəzər.
 • Arvadsız ev, susuz dəyirman.
 • Arvadın isməti – ərin izzəti.
 • Arvadın biri əla, ikisi bəla
 • Arvadın axır hiyləsi ağlamaqdır.
 • Arvadı bəd olanın saqqalı tez ağarar.
 • Arvadı əri saxlar, pendiri dəri.
 • Arvad şeytana papış tikər.
 • Arvad, sən içəridən, mən bayırdan, yaxşıca ev tikərik.
 • Arvad papaq deyil ki, başdan-başa qoyula.
 • Arvad malı alçaq qapıdır, bir girəndə alnına dəyər, bir çıxanda.
 • Arvad yıxan evi fələk də yıxa bilməz.
 • Arvad iki olanda ev süpürülməmiş qalar.
 • Arvad qohumu şirin olar.
 • Arvad var, ev yığar, arvad var, ev yıxar.
 • Arvad ilə at igidin bəxtinə.
 • Arvad almamış övlad arzusu eləmə.
 • Aralarından tük keçmir.
 • Arsız qocalmaz.
 • Anlayana bircə milçək də sazdır, anlamayana zurna-qaval da azdır.
 • Anlayana bir söz bir kitabdır.
 • Anlayan bir qıldan da anlar.
 • Anası namaz üstündə imiş.
 • Ananın canı övladdadır.
 • Ananın keçdiyi körpüdən qızı da keçər.
 • Ananın ərköyün oğlu hambal olar.
 • Anam elə çox bilir ki, kündəni xırda tökür, atam elə çox bilir ki, ikisini birdən ötürür.
 • Ana haqqı – tanrı haqqı.
 • Ana ürəyi – dağ çiçəyi.
 • Ana tökəni bala yığar.
 • Ana olanda kişi anası ol.
 • Ana evin dirəyidir.
 • Aman deyəni öldürməzlər.
 • Altmışında zurna çalmaq öyrənən axirətdə çalar.
 • Altmışında at minmək öyrənən qiyamət meydanında çapar.
 • Alnına nə yazılıb, onu görəcək.
 • Alma öz ağacından uzağa düşməz.
 • Allahın yarası da var, çarəsi da.
 • Allahın işini bilmək olmaz.
 • Allaha inanmayan bəndəyə də inanmaz.
 • Allaha da özünü plov yeyən tanıtdır.
 • Allah heç kimi arxasız qoymasın.
 • Allah tənbəli sevməz.
 • Allah sağ əli sol ələ möhtac eləməsin.
 • Allah kora necə baxsa, kor da Allaha elə baxar.
 • Allah kimə pay verməyi yaxşı bilir.
 • Allah insana bir ağız, iki qulaq veribdir, bu da bir söyləmək, iki eşitmək üçündür.
 • Allah dərdi çəkənə verər.
 • Allah dəvəyə qanad versəydi, uçurmadığı dam- daş qalmazdı.
 • Allah verməyəndə bəndə neyləsin?
 • Allah verib, Allah da aparıb.
 • Allah verəndə yox yerdən verər.
 • Allah var, rəhmi də var.
 • Allah bir kəsə qəzəb eləmək istəsə əvvəlcə onun ağlını başından alar.
 • Allah bir yandan bağlasa, bir yandan açar.
 • Allah bilən yaxşıdır, məsləhət onundur.
 • Allah bacadan tökməz, gərək özün çalışasan.
 • Allah adamın ömründən kəsib bəxtinə calasın.
 • Allah ağıl paylayanda harada idin?
 • Allah ağzından eşitsin!
 • Alacağını yadında saxladığın kimi verəcəyini də yadında saxla.
 • Alanda yaxşıdır, verəndə pis?
 • Alan olmasa, satan da olmaz.
 • Ayının boğazına su çıxanda balasını ayağının altına alar.
 • Ayı meşədən küsüb, meşənin xəbəri yox.
 • Ayaqqabı dar olanda dünya başa zindan olar.
 • Ayaq üstə ölmək diz üstə yaşamaqdan yaxşıdır.
 • Ayaq islanmayınca balıq tutulmaz.
 • Ayda-ildə bir namaz, onu da şeytan qoymaz.
 • Ayağını yorğanına görə uzat.
 • Ay aydın, onun da üzündə ləkə var.
 • Ailəsinin qədrini bilməyən el-obasının da qədrini bilməz.
 • Ailə xoşbəxtliyin açarıdır.
 • Azın qədrini bilməyən çoxun da qədrini bilməz.
 • Aza qane ol, çoxu allahdan istə.
 • Az olsun, yaxşı olsun.
 • Az ye, öz çörəyini ye.
 • Az danış, çox qulaq as.
 • Az danış, yaxşı danış.
 • Az-az ye, həmişə ye.
 • Asılsan da uca budaqdan asıl.
 • Anasından ayrı düşən quzunu qurd yeyər.
 • Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar.
 • Ağac sınanda budaq nəyə gərəkdir?!
 • Ağac səmtinə yıxılar.
 • Ağac olan yerdə budaq sınar.
 • Ağac meyvəni dəyənə qədər böyüdər.
 • Ağacı içindən qurd yeyər.
 • Ağac dibindən su içər.
 • Atı atası ilə tanıdarlar, qatırı anası ilə.
 • Ata olmasan, ata qədri bilməzsən.
 • Atam gündəni sayır, anam gündədən kəsir.
 • Atam ilə atanı deyincə, özüm ilə özünü de.
 • Ata malına göz dikən ac olar.
 • Ataya oğul, anaya qul.
 • Ata-ananın canı övlada bağlı olar.
 • Ata-ana sözünə baxmayan xoş gün görməz.
 • Ata-anasına xeyri olmayanın, elə nə xeyri.
 • Ata-anamı itirdim. Özümü yara yetirdim.
 • Ata-ana qədrini bilməyən, yadın qədrini nə bilər.
 • Anasına bax qızını al, Qırağına bax bezini al.
 • Anası gəzən ağacları balası budaq-budaq gəzər.
 • Anasızın gördüyü iş danlaqsız bitməz.
 • Anan, bacın kimdir? - Yaxın qonşum.
 • Analı quzu, Xınalı quzu.
 • Analı qızın özü böyüyər, Anasız qızın sözü böyüyər.
 • Analar bizi bu gün üçün doğub.
 • Anadan əmdiyim süd burnumdan gəldi.
 • Anadan əziz yenə anadır.
 • Ana qarnında necə qalıbsan?
 • Ana, bala ucundan canını oda yaxar.
 • Ac toyuq yuxuda darı görər.
 • Axtaran tapar, yoğuran yapar.
 • At ölüb, itlərin bayramıdır.
 • Atın izi itin izinə qarışmaz.
 • Atalar gözəl demişlər: "Dünyanı ümid ilə yemişlər".
 • Arzu bir, ümid iki.
 • Aman istəyənin boynun vurmazlar.
 • Alnı açıq, üzü ağ; dərd-qəmi yox, kefi çağ.
 • Allahdan buyruq, Ağzıma quyruq.
 • Allaha əl çatmır, padşaha söz.
 • Ayın beş gün qaranlığı olanda, beş gün də aydınlığı olar.
 • Adamın tamarzısı, Hər kəsin öz arzusu.
 • Adamın gərək dili ilə ürəyi bir ola.
 • Adam adam sayəsində adam olar.
 • Ara sözü ev yıxar.
 • Adamın üzünə baxarlar, halını xəbər alarlar.
 • Adın nədir? - Rəşid! Birin de, birin eşit!
 • Adam odur ilqarından dönməyə.
 • Adam var gözdən qızar,
  Adam var sözdən qızar.
 • Ağzının qaytanı yoxdur.
 • At ölər nalı qalar, İgid ölər namı qalar.
 • At ət ilə, igid don ilə.
 • Asta vur, Rasta vur.
 • Aslanın nə erkəyi, nə dişisi.
 • Araba qoş, çarxa dur, Mərd igidə arxa dur.
 • Alnım açıq, üzüm ağ.
 • Alıcı quş dimdiyindən bilinər.
 • Aydan arıyam, sudan duru.
 • Ağac əyildi, sındı, igid əyildi, öldü.
 • Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla.
 • Arı yeyib, namusu atıb dalına.
 • Artıq tamah baş yarar.
 • Alim olmaq asandır, adam olmaq çətin...
 • Aldığını verməz, bildiyini deməz.
 • Ala itdən məşhurdur.
 • Al - ver deyiblər, al vermə deməyiblər.
 • Ayı qandı, abid qanmadı.
 • Aza qane olmayan, çoxa çatmaz.
 • Az idi arıq-uruq, biri də gəldi dabanı yarıq.
 • Atasının gözünü çıxardıb, adını qoyub Koroğlu.
 • Adı it dəftərində də yoxdur.
 • Adamın başına nə bəla gəlsə, dilindən gələr.
 • Adam olmayan yerdə adamdır.
 • Ağır otur, batman gəl.
 • Ağıllı olan bir dəfə aldanar.
 • Ağzına çullu dovşan sığışmır.
 • Ağa Nəzərəm, belə gəzərəm, bir vuranda qırxın əzərəm.
 • Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala.
 • Abırsızdan abrını gözlə.
 • Abdalın qarnı doyunca, gözü qapıda qalar
 • Ağıllı fikir edincə, dəli Kürdən keçər.
 • Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.
 • Ağıllı baş hər şeydən mənfəət götürər.
 • Ağıl yaşda olmaz, başda olar.
 • Ağıl ağıldan üstün olar.
 • Ağac bar verəndə başın aşağı dikər.
 • Abdaldan paşa olmaz, taxtadan - maşa.
 • At oğurlanandan sonra axur nəyə gərək.
 • Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz.
 • Ağzı əyrini boynunun ardından tanımaq olar.
 • Arxalı köpək qurd basar.
 • Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.
 • Acıdil balsatandan, şirindil bibərsatandan yaxşıdır. (Türkmən atalar sözləri)
 • Ağıllı adam, ağılsız adamın son etdiyini əvvəldə edər. (Hind atalar sözləri)
 • Ağıllı adam, ağılsız adamın ən son etdiyini ilk öncə edər. (Hind atalar sözləri)
 • Ağıllı özünü günahkar bilər, ağılsız - dostunu. (Özbək atalar sözləri)
 • Ağıllı adam atını, axmaq arvadını tərifləyər. (Özbək atalar sözləri)
 • Atın sağlam olsun, yoldan qorxma (Rus Atalar Sözləri)
 • Ağlamaq üçün zaman var, əylənmək üçün də (Rus Atalar Sözləri)
 • Axmaqla bir şey tapa bilərsən amma bölüşə bilməzsən (Rus Atalar Sözləri)
 • Ağıllı qadın kişiyə dedikləri hər sözə şəkər qatır və kişinin dedikləri hər sözdən duzu yığışdırır (Ərəb atalar sözü)
Dostlarınla Paylaş

Whatsapp Plus, Instagram Plus, Youtube Plus, Mp3 Yukle, Video Yukle, HD mp4, Bedava Indir, Android Dunyasi, Futbol neticeleri, Idman xeberleri

Islam Aləmi, Qurani Kerim, Online Xəritə, Rəsədxana, Oxu zalı, Hazır Smslər, Ilimiz 2021, Gundəlik, Futbol Nəticələri, Idman Xəbərləri, Gundəlik Burclər, Valyuta Məzənnəsi, Qarışıq Bolmələr, Online Tərcumə, Adların Mənası

Saytda 138 nəfər
Tatli.Biz
Top.Mail.Ru MobTop.az
©Tatli.Biz 2010-2022