Atalar Sözləri və Məsəllər

Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb
 • Yoxsulluğa öyrənən, dövlətlidən iyi keçinər. (Türk atalar sözü)
 • Yuvanı dişi quş edər (İngilis atalar sözləri)
 • Yalnız bir dəli suyun dərinliyini iki ayağı ilə ölçməyə səy göstərər. (Afrika atalar sözü)
 • Yaxşı şagird, ustası yoxkən aydın olur. (Braziliya atalar sözləri)
 • Yaxındakıları xoşbəxt et, uzaqdakılar gələcək. (Çin atalar sözləri)
 • Yoldaşın yaxşıdırsa, uzun demə yoluna.
 • Yaxşılığı itirəndən, duz çörək umma.
 • Yaxşılıq açan qapıya, sevgi qonar.
 • Yaxşılıq ağac başında - tutmaq çətin, yamanlıq ayaq altında - atmaq çətin.
 • Yay qış bilə qarışdı, ərdəm yasın qurışdı.
 • Yaza çıxarsan – tərə yesəndə, kərə yesəndə.
 • Yazı varsa, azı yox.
 • Yazılı gora girməz, görməyincə yazısın.
 • Yazıdan, azı yox.
 • Yazılı yazısın gördü, gora girdi.
 • Yazıya, əyri oxuyanlar girir.
 • Yazmadan yazar olmaz, gəzmədən gəzər olmaz, qazmadan qazar olmaq.
 • Yeddi dərə qoxuların, tülkü bilir.
 • Yəhərsiz ata, yük çatılmaz.
 • Yelinən yetər, odunan itər.
 • Yıxılmağın bilməyən, ayaq üstdə qalamaz.
 • Yetdim dedin, yıxılma, doldum dedin, tökülmə.
 • Yiyəsinə baxıb, mıxını çalır.
 • Yiyəsiz mal, ya elə gedər, ya yelə.
 • Yiyəsiz qarqış yerin tapar.
 • Yol uzaq, eşşək çolaq.
 • Yüngülü yel alar, ağır yerində qalar.
 • Yüz beynin olsada, birgə bilənlə danış.
 • Yuxlayan yuxudakını haçan oyaldar (uyur uyuru haçan uyara?).
 • Yat qara öküzüm, yat, borc verən gələr, ya səni aparar, ya məni.
 • Yağlı dilə alışma tez, acı sözə qabarma, döz.
 • Yağlı gözə piy dürtürlər.
 • Yağmasan da bir gurulda.
 • Yağın aşa nə zərəri.
 • Yağışdan sonra gün çıxar.
 • Yağını aşaqlasan, başa çıxar.
 • Yağış yağa toprağa, heyvan qaçar otlağa.
 • Yağış yağsa toz qopmaz.
 • Yağsa yağış, bitər qamış.
 • Yağsız malı, qurd yesin.
 • Yalançı, iki üzlü.
 • Yalançılığı bilməyən, doğrunu itirər.
 • Yalançının doğrusunada inanma !.
 • Yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.
 • Yalançının gözü çıxsın.
 • Yalançının şahidi çox, arasanda heç biri yox.
 • Yalavacın, elçisin, başcısın yalanlayan eldən, el olmaz.
 • Yalnız qalan özü danışar özü eşidər.
 • Yalnız qaz ötməz.
 • Yalnız yatan öz yerini özü yığar.
 • Yamağı tapılmayan geyimi, geymə.
 • Yamalı ata min, yamalı ada yox.
 • Yaman qohum: - varın olsa, görə bilməz, yoxun olsa verə bilməz.
 • Yamana aş versəndə, iş vermə.
 • Yamana verdin aşın, o yerdən daşın.
 • Yamanı pullu deyib yaxın durma, yabını yallı deyib satın alma.
 • Yamanın sözü gəlsin, özü yox.
 • Yamanın yaxşıya verəsi nə, axmağın, ağıllıdan alası nə.
 • Yansın çıraqı, gəlsin sorağı.
 • Yan gedən yardan yar olmaz.
 • Yanığın nəyi varki yoluğa verə.
 • Yaz bir gül ilə başlayar, mini ilə bitər.
 • Yatma tülkü daldasında qoy yesin aslan səni.
 • Yerlərdir haman yerlər,
  Görünməz oldu ellər.
 • Yaxşı igid dayısına çəkər, xatın qız xalasına.
 • Yaxşı demişlər, vardan etmişlər, igid demişlər, candan etmişlər.
 • Yaxşı yaxşıya pay verər. Dilənçi dilənçidən pay güdər. Yaxşı yaxşıdan pay güdməz.
 • Yox yerdən əzrəyildə can ala bilməz.
 • Ya dövlət başa, ya quzğun leşə.
 • Yaza çıxardı danasın, bəyənməz oldu anasın.
 • Yeddi lələ baxtığı çocuğun, gözü çıxmış.
 • Yeni yenidi, yamalı yeni.
 • Yol azabı, gör azabı.
 • Yolqa güdən yola çıxar: qazaş güdən qazana girər.
 • Yolun açıq, düşmanın basıq (olsun).
 • Yoxsul qızına, qızıl demiş, kor itinə (itirdiyinə) gümüş.
 • Yüz bələnin başını bir bələn kəsər.
 • Yanan də mən, yaman də mən.
 • Yel aparan yelinki,
  Yerdə qalan mənimki.
 • Yalançını mənzilinədək qov!
 • Yellə gələn sellə gedər.
 • Yaxşı oğul ata malını neylər,
  pis oğul ata malını neylər!
 • Yaş olma, – sıxarlar, quru olma, - sındırarlar.
 • Yalanla dünyanı dolaşmaq olar, amma geri dönmək olmaz.
 • Yaş odun tüstüləyir.
 • Yavaş atın təpiyi bərk olar.
 • Ya unçu ölər, yada dəyirmançı.
 • Ya ki qılıncı tut, yada qələmi.
 • Ya al təzələ, ya yama təzələ.
 • Yağdırmadan göl olmaz, uydurmadan ev.
 • Ya adın çıxsın ya "od"un çıxsın.
 • Yara var bağlayasan, yara var dağlayasan.
 • Yaşamda seçənlər, zirəklərdən irəli gedir.
 • Yaşın yanında, quruda yanar.
 • Yaxşıya yaxşı de, yaxşılığı artsın, yamana yaxşı de, yamanlığı qayıtsın.
 • Yayın yanqısı qışa qalmaz.
 • Yaxşının sözü dilində, yamanın kini ürəkdə.
 • Yoxpulun (yoxsulun) yoxsulluq, bəyin toxluq dərdi var.
 • Yüksüz eşşək yorğa gedər.
 • Yazı ayrandan, qışı yorqandan olduq.
 • Yiyəsinə baxıb atın nallayarlar.
 • Yiyəli itin, quyruğu dik durar.
 • Yəhər ata yük olmaz, arvad - ərə.
 • Yaşamaq gözəl şeydir.
 • Yaşın çevirərlər, qurusun yığarlar.
 • Yatar yatar başı şişər, duranda bitin arar, əti verər pişiyə, qonşunun itin arar.
 • Yay görməyən ox bilməz.
  Qış görməyən qar bilməz.
  Qar görməyən ağ bilməz.
  Ağ görməyən gün bilməz.
  Gün görməyən tün bilməz.
  Tün görməyən dan bilməz.
 • Yazılan çəkilir, əkilən biçilir.
 • Yazın ayransız, qışın yorqansız olmasın.
 • Yəhər, gah atın belində gəzər, gah yiyəsinin.
 • Yel aparan yelindi, yerdə qalan elindi.
 • Yelə qayadan pay düşməz.
 • Yelin önünə düşən, yanılır.
 • Yeriyən çatmış, yatan qalmış.
 • Yolun ucu məndən, ayağın gücü səndən.
 • Yumurtadan yun qırxan.
 • Yurdun yekəliyin, sən bilməsəndə, qar bilər.
 • Yuvarlaq daşda yosun bitməz. (yosun: ot)
 • Yük götürən dəvə, qamış belə götürür.
 • Yolun azana, ulduz ay kimi görünür.
 • Yaxşı olur qızların hamısı, hardan çıxır arvadın pisi.
 • Yaxşılarla vuruşma, yamanlarla duruşma.
 • Yaylıq örtən kişidənsə, papaq qoyan qadın yaxşı.
 • Yaman külahduzdan yaxşı palanduz yaxşıdır.
 • Yaxşı gün cənnətdir, yaman gün cəhənnəm.
 • Yaxşı adamın yaxşılığı dəyər dar gündə,
  Yaman adamın yamanlığı, dəyər hər gündə!
 • Yaxşıya yaxşı deyərlər, yamana – yaman.
 • Yaman olmasa, yaxşılığın qiyməti bilinməz.
 • Yaxşı gündə yad yaxşı, yaman gündə vay qardaş!
 • Yaxşı dost qardaşdan əzəldir.
 • Yaxşı işə gələr. yaman - aşa.
 • Yaxşı adam yavan çörəyə dözər, yaman adamı yağlı xörək də üzər.
 • Yaxşı at yemini artırar, yaman at qamçısını.
 • Yaxşı gündə yağlı çörəyi bəyənməyən, yaman gündə quru çörəyə salam verər.
 • Yaman arvad çox danışar, danışmasa savaşar.
 • Yaman olan arvad, ev-eşiyini qoyar gedər.
 • Yaman dirilikdən ölüm yaxşıdır.
 • Yetim malı oddan yaman yandırar.
 • Yaxşı günün yoldaşı, yaman günə düşdüm, gəl!
 • Yaman günə səbr edən, yaxşı günə tez çatar.
 • Yaxşı dost yaman gündə məlum olar.
 • Yaman qonşu adamı rüsvay eylər.
 • Yaxşı ata bir qamçı, yaman ata - min qamçı.
 • Yaman adamın başına daş salsan, çiyninə düşər.
 • Yaxşı - yaxşılığın deyilir, yaman - sənin nəyin deyilir?
 • Yaxşı günün döş ağrısı, yaman günün diş ağrısı?
 • Yaxşı ki, dünyada yaxşı varmış, yoxsa dünya tərk olardı yaman əlindən.
 • Yaxşı günə dözməyən yaman günə heç dözməz.
 • Yaxşı arvad ərini bəy eylər, yaman arvad – zay.
 • Yaman arvadın evi cəhənnəmdir.
 • Yaxşıyla yaxşı - yarışqan at, yamanla yaman - qudurğan it.
 • Yaman arvad, tez kişini qocaldar, əsil arvad dərdlərini azaldar.
 • Yaxşı gəlməyincə, yaman gedməsin.
 • Yaxşı qadın ömür balı, yaman qadın can zuvalı.
 • Yaxşı yaman, keçdi karvan.
 • Yaxşı yoldaş yaman gündə tanınar.
 • Yaxşı gəlin gülümdür, yaman olsa ölümdür.
 • Yaxşı ilə dost olsan səni əzizlər, yaman ilə dost olsan dalınca pislər.
 • Yaxşıya gün yox, yamana ölüm.
 • Yaxşıya yaxşı desən çəkinər, yamana yaxşı desən öyünər.
 • Yaxşılıq bilməyən, yamanlıqdan qalmaz.
 • Yanan anadır, yeyən qayınana.
 • Yanan da (qayınana) ana, yaman da (qayınana) ana.
 • Yaman oğul – yaman gəlin.
 • Yaxadakın yalayan, əlindəkin qaçırar.
 • Yaxşı qızdan yaxşı gəlin olar.
 • Yarasaya gecə gündüz aydın.
 • Yavana yaxşı dözər, yağlı yavanı üzər.
 • Yavaşdan, yoğun çıxar.
 • Yaxşı atın dişinə baxma.
 • Yay oğurluğu qışda deyilər.
 • Yaydan çıxan ox dönməz.
 • Yay var qış var, nə tələsik iş var.
 • Yaya gəlib, yel kimi əsib, quş kimi uçub.
 • Yayda ilandan qorxan, qışda çatıdan qorxar.
 • Yeməyin dadı duzdur, sevginin dadı düzdür !
 • Yellənmə yel ilə, yolda qalarsan.
 • Yeddi oğul - bir dədənin yerin, yüz tülkü bir aslanın yerin verməz.
 • Yaz gəlmədən, qar getməz, ot bitməz.
 • Yaz gətirər, qış götürər.
 • Yazda yaz, qışda qıs.
 • Yazın yazlardı yaylağını, qışın qışlardı qışlağını.
 • Yazıqların biridə elə, yazıçıdır.
 • Yellə yelişdim yolda qaldım.
 • Yerə düşən göydəndir.
 • Yerişin bilməyən tez gec yıxılar.
 • Yanan ürək deyil. qanan içim deyil, yanmamış ölürəm, sönürəm.
 • Yaşlıya gücünü yox, işini sor.
 • Yersiz qərib olmaz, qəribsiz yer olmaz.
 • Yaxşı hörmət dövlətdən yaxşıdır.
 • Yatağan aslandan gəzəyən pişik yaxşıdır.
 • Yəhər at belində, həmişə qalmaz.
 • Yəhərin ağır yüngülün, at bilir.
 • Yemsiz torba, at gətirməz.
 • Yabılarda qotur yabı mərd olar, yorulanda yiyəsinə dərd olar.
 • Yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır.
 • Yatıb ölmə, qalxıb öl.
 • Yaz bitirir, yay yetirir, güz gətirir, qış itirir.
 • Yalançını sözündən yox gözündən bil.
 • Yıxıl dünya bas məni, gözüm görməsin səni.
 • Yoldaş yoldaş ilə tən gərək, tən olmasa gen gərək.
 • Yoldan irəli – yoldaş, evdən irəli – qardaş.
 • Yaxşı yoldaş uzun yolu qısaldır.
 • Yıxılan yıxılana yoldaş olar.
 • Yolda yoldaş, evdə qardaş.
 • Yaddan yoldaş olunca, yoldaş əldən gedər.
 • Yol haramısı ol, yoldaş haramısı olma.
 • Yaxşı yoldaş gec tapılar.
 • Yoldaşım - eldən,
  uşağım - beldən,
  dostum - ürəkdən.
 • Yersiz - el yetim,
  Elsiz - yer yetim.
 • Yoxsulluqda varından demə,
  Qocalıqda zorundan demə.
 • Yoxsulluqdan - vara nə,
  qocalıqdan - zora nə?
 • Yüz 'vur' deyəndənsə, bir vuran yaxşıdır.
 • Yorğun ata şallaq vursan, şıllaq atar.
 • Yükü çəkən atdı, atı çəkən arpa.
 • Yuvanı ərkək tikər, dişi saxlar.
 • Yoxun, dərdi yox.
 • Yoxsulluğun nə olduğun bilməyən vara da çatar, varsıza da.
 • Yoxsulluğun yolun bilən, varlılardan xoş gülər.
 • Yolun yaxın, yükün yüngül.
 • Yoldaşın içi ağlar, üzü gülər, yağının içi gülər, üzü ağlar.
 • Yol bilən, kərvana qatılmaz.
 • Yoğrulmamış xəmirdən, çörək çıxmaz.
 • Yiyəsinə bax atın nalla.
 • Yıxılsan ucadan yıxıl, otursan alçaqda otur.
 • Yıxılsan dizindən gör, əzilsən dilindən gör.
 • Yetimin hamamda, atası çox olar.
 • Yetimə çörək verən az olar, hamamda can-can deyən çox olar.
 • Yersiz söz, ağızdan çıxar, yersiz yeriş, adamı yıxar.
 • Yerli söz yerin tapar, yersiz söz, yiyəsin.
 • Yeriyən, öz dabanın güdməz.
 • Yeriyən, büdürər.
 • Yeməyin yalqız yeyən, yükün özü qaldırar.
 • Yeməyin qoyun olsun, gördüyün düyün olsun.
 • Yelkən oldu, yel gərək.
 • Yeli oda ver, suyu şora ver,
 • Yelə tüpürən, üzündə yığar.
 • Yel üfürər, sel süpürər.
 • Yel görür yellənir, yol görür yollanır.
 • Yayın kölgəsin güdən, qışın qarına düşər.
 • Yatmış, yatmışı oyatmaz.
 • Yatan qalar. gedən çatar.
 • Yaşın ağlı, başın ağlı.
 • Yar ilə vardı yolu doğru varan, yarı əldən qoymadı kirtü ərən.
 • Yalana inanmayan, doğru yol tapmaz.
 • Ya dəvə ölər – ya dəvəçi – ya üstündəki haci.
 • Yuxarı tüpürürəm – bığ, aşağı tüpürürəm – saqqal.
 • Yuxarı başda yer yoxdur, aşağı başda oturmur.
 • Yuxarı baxıb qəm eyləyincə, aşağı baxıb dəm eylə.
 • Yusif bazarıdır, hər kəsin mətahı varsa, gətirsin.
 • Yurdumun, millətimin ağ gününü görməyənin, başqa bir söz demirəm - gözlərinə qan gəlsin.
 • Yunu var, unu yox.
 • Yun darayaram kələf olar, qız doğaram xələf olar.
 • Yumşaq döşək salan, axırda quru yerdə yatar.
 • Yumurtası tərs düşüb.
 • Yumurtlamadı, falını da yedi?
 • Yumurtanı halqadan keçirdir.
 • Yumurtana görə qaqqılda.
 • Yumurtadan yun qırxır.
 • Yumurtada tük bitməz.
 • Yumurta toyuğun cəriməsidir.
 • Yumurta gətirmir, qayğanaq istəyir.
 • Yumru qaya, yumru daş, keçəl baş.
 • Yuyucu deyər: - Mürdəşirəm, yuyuram, istər ölü cənnətə getsin, istər cəhənnəmə.
 • Yuvanı erkək quş tikər.
 • Yoxsulun (yoxun) üzü qaradır.
 • Yoxsulun evində dəmir tapılmaz, itinin adını gümüş qoyar.
 • Yoxsulun dili gödək olar.
 • Yoxsulluğa düşməyən varlılığın qədrini bilməz.
 • Yoxsulluq ilə qocalıq düşüb bir yerə.
 • Yoxsulluq varlılıqdan yaxşıdır.
 • Yoxsul öz vilayətində qəribdir.
 • Yoxsul, oduna da yoxsul, suya da yoxsul?
 • Yoxsul arpa tapar, saxlamağa yer tapmaz.
 • Yoxdur, canım rahatdır.
 • Yoxdan bir şey çıxmaz.
 • Yoxa çarə yoxdur.
 • Yoxa qələm işləməz.
 • Yox olsun yoxsulluq, varlığa – nə darlıq?
 • Yox yerdən istəməzlər.
 • Yox yerdən Əzrail də can ala bilməz.
 • Yorulmuş öküz "oho"nu allahdan istər.
 • Yorulmuş eşşək mənzili yaxın istər.
 • Yorulmuş ata qamçı vurarsan, şıllaq atar.
 • Yorğunluğu o dünyada alacaqsan.
 • Yorğun eşşəyə "hoşa" xoş gələr.
 • Yorğanına bax (görə) ayağını uzat.
 • Yorğan-döşək sözü, yorğan-döşəkdə qalar.
 • Yorğa at da hərdən büdrər.
 • Yolçunu yoldan eləməzlər.
 • Yolçuluğa (dilənçiliyə) gedən torbasının çiyninə atar.
 • Yolçuya yol gərək, qurbağaya – göl.
 • Yolçudan yolçuya pay düşməz.
 • Yolçu yolda gərək.
 • Yoluxda nə var, qırığa nə versin.
 • Yolunu su ilə başlar.
 • Yolun boş olmasın.
 • Yolu qardaşla kəsərlər, meşəni – mişarla.
 • Yolu yaxın – yükü yüngül.
 • Yolsuzu yola tapşır.
 • Yollar-yamaclar sürülərin dırnağıdır.
 • Yoldan çıxsan, eldən çıxma.
 • Yoldan çıxmaq eyib deyil, yola gəlməmək eyibdir.
 • Yoldan çıxır, yolunu azmır.
 • Yoldan keçənə yumaq sarıtdırır.
 • Yoldan qal, yoldaşdan qalma.
 • Yola çıxan yolda qalmaz.
 • Yola körpü sal.
 • Yola bələd olan büdrəməz.
 • Yol yeriməklə alınar.
 • Yol ilə gedən yorulmaz.
 • Yoldaşını mənə de, sənin kim olduğunu deyim.
 • Yoldaşın yaxşı olsa, uzun yol yaxın olar.
 • Yoldaşın qarğa olsa, yediyin nə olar?
 • Yoldaşın sözünə inan, özünkündə dayan.
 • Yoldaşı yoldaşdan soruşarlar.
 • Yoldaşı yolda tanı.
 • Yoldaşı evdən götür, quşu – yuvadan.
 • Yol həmişə bostan kənarından düşməz.
 • Yol böyüyündür, su kiçiyin.
 • Yol bilmirsən, yola gəl.
 • Yol üstə oturmazlar.
 • Yovşan bəsləməklə çəmənzar olmaz.
 • Yovşan olub arxanda dovşan yatınca, palıd ol kölgəndə sürü yatsın.
 • Yıxılmasa dikəlməz.
 • Yıxılanın dostu olmaz.
 • Yıxılanın qanlısıdır.
 • Yıxılana xəncər qaldırmaq namərdlikdir.
 • Yıxılan yıxıldığı yerdən qalxar.
 • Yırtıcı quşun ömrü az olar.
 • Yırtıcı quşun ətin yeməzlər.
 • Yırtıcı quş dimdiyindən bəllidir.
 • Yırtıcı aslan zülmkar şahdan yaxşıdır.
 • Yırtıq böyük, yamaq kiçik.
 • Yığılaq biz araya, məlhəm qoyaq yaraya.
 • Yığma dən üçün xırman açılmaz.
 • Yiyəsini sevən itinə çörək verər.
 • Yiyəsinə baxıb, mıxını çalıb.
 • Yiyəsi olan eşşəyi qurd yeyər.
 • Yəhər gah atın belində gəzər, gah at yiyəsinin.
 • Yəhər atın belində həmişə qalmaz.
 • Yəhər ata yük olmaz.
 • Yetmiş iki dərədən su gətirər.
 • Yetmiş qabdan su içib.
 • Yetimin hamamda anası çox olar.
 • Yetimin ağzı aşa çatanda, başı daşa dəyər.
 • Yetimi doydur, nə olacağını düşünmə.
 • Yetimə öyüd verən çox olar, çörək verən az.
 • Yetim yerə baxar, ürək yaxar.
 • Yetim qızsan, qıvrıl yat.
 • Yetim ağlağan olar.
 • Yetənə yetir, yetməyənə daş atır.
 • Yerli, yersiz – sizdən yeyirik.
 • Yerlər o yerlər, görünməz oldu ellər.
 • Yerişinə haram qatma.
 • Yerin yeddi qatından keçir.
 • Yerim dardır, oynaya bilmirəm.
 • Yerin altını da bilir, üstünü də.
 • Yeriyən at yemini özü artırar.
 • Yerə düşməklə gövhər qiymətdən düşməz.
 • Yerə vurdun, başıma vurdun!
 • Yerdən göyə küp düzsələr, bir-birinə bənd etsələr, altdan birini çəksələr, gəl onda gupbultuya bax.
 • Yerdən göbələk çıxmayıb ki?
 • Yerdə yatan yumurta, göydə uçan quş olar.
 • Yer oturan kişi ilə şərəflənər.
 • Yer yiyəsiz olanda, donuz təpəyə çıxar.
 • Yer yarılsa, yerə girərəm.
 • Yerin qulağı var.
 • Yer qulaqlı olar.
 • Yer qatı, göy qatı, hardan oldu, avandı?
 • Yer var danışarlar, yer var sözü udarlar.
 • Yer bəyin, yurd xanın, işlə ha çıxsın canın.
 • Yer altından yasa gedənlərdəndir.
 • Yer ayrılsaydı, yerə girərdim!
 • Yemsiz torbaya at gəlməz.
 • Yemlik imiş, duz imiş, sən də batır, sən də ye.
 • Yemiş vaxtı xırçının qulaqları kar olar.
 • Yeməsə əlli il bəsdir.
 • Yeməmisən qaz ətini, nə bilərsən ləzzətini?
 • Yeməlidir saxla, yeməli deyil tulla.
 • Yeməyini yalnız yeyən, yükünü özü qaldırar.
 • Yeməyin ustası, işləməyin xəstəsi.
 • Yeməyin dadı duzdadır, dünyanın dadı gözdə.
 • Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi olma.
 • Yeməklə doymadın, yalamaqla doyacaqsan?
 • Yeməyənin malını yeyərlər, ölüsünü də söyərlər.
 • Yelə tüpürən üzünə tüpürər.
 • Yel üfürdü, su köpürdü.
 • Yel ilə gələn, sel ilə gedər.
 • Yel əsib, qoz tökülüb.
 • Yel əsəndə yellənər, yol görəndə yollanar.
 • Yel qayadan nə aparar?
 • Yel vurur, çalır, yengələr oynayır.
 • Yel belə əssə, balta belə kəssə, vay mənim halıma.
 • Yekə başın faydası yoxdur, içində beyin gərək.
 • Yeyilənim yeyilir, qonağım küsülü gedir!
 • Yeyin at özünə qamçı vurdurmaz.
 • Yeyin gedən yol kəsməz.
 • Yeyib-içib, əzizləri yadına düşüb.
 • Yeyib-içib, dünyadan kəm köçüb.
 • yeyərsən ətdən–mətdən, işlərsən bərkdən- bərkdən.
 • Yeyərsən şordan-mordan, işlərsən ordan- burdan,
 • Yeyərsən qismətindir yeməzsən – özün bilərsən.
 • Yeyərsən qüvvətin artar, verərsən hörmətin.
 • Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini.
 • Yeyəndə çeynə, danışanda fikirləş.
 • Yeyən qurtardı, yalayan qurtarmadı.
 • Yeyən bilməz, doğrayan bilər.
 • Yezidin Şamə getməsi doğru oldu.
 • Yediyin özün üçün qalsın, gördüyündən danış.
 • Yeddisində nə idi isə, yetmişində də odur.
 • Yeddisinə "Gülüstan"ı oxuyan, yetmişində başa düşər.
 • Yeddi fərsiz oğuldan bir fərli qız yaxşıdır.
 • Yeddi molla, bir əmmamə!
 • Yeddi məhəlləyə çörək verir.
 • Yeddi məhəllədən qovulmuş it kimidir.
 • Yeddi göydə bir ulduzu yoxdur.
 • Yeddi qurda bir çarıq neyləsin?
 • Yeddi qonşu bir qazana möhtacdır.
 • Yeddi arxın suyunu bir arxa calayır.
 • Yaşına-yaşına çıxdı ocaq başına.
 • Yaşı çox, ağlı yox.
 • Yaşılbaş göllərdə üzər.
 • Yaşına baxma, başına bax.
 • Yaşını çevirərlər, qurusunu yığarlar.
 • Yaşından qabaq danışma.
 • Yaş da quru oduna yanar.
 • Yaş odun satmayıbsan ki, niyə qorxursan?
 • Yaş yaşadıqca, ağıl başa gələr.
 • Yaşa-yaşa – gör tamaşa.
 • Yaxşı nə, başı nə!
 • Yaşayarıq, görərik!
 • Yaxşı işə Allah zamindir.
 • Yaxşı işçi səliqəsindən bilinər.
 • Yaxşı igidin adını eşit, üzünü görmə.
 • Yaxşı igid dalı gözlər, yaxşı at qabağı.
 • Yaxşı it ələ düşməz.
 • Yaxşı atadan pis oğul?
 • Yaxşı iş heykəl kimidir, hər yerdən görünər.
 • Yaxşı qəssab ətin yaxşısını axıra saxlar.
 • Yaxşı demişlər: hər şeyin xiridarı gərəkdir!
 • Yaxşı arvadlı ev cənnətdir.
 • Yaxşı atları, yaxşı kişilər minib getdilər.
 • Yaxşı at köhnə çulun altında da bilinər.
 • yağlı çökər də üzər.
 • Yaxını qoyub uzaqdan danışma.
 • Yaxşı ad dövlətdir.
 • Yatmağa qaya kölgəsi, əgər ki marı olmasa.
 • Yatma kudu, bostana dovşan girib!
 • Yatmışı yatmış oyada bilməz.
 • Yatıb yuxuda halva görüb.
 • Yatsan yuxuna da girməz.
 • Yatar-yatar, başı şişər, duranda bitin axtarar, Əti verər pişiyə, qonşunun itin axtarar.
 • Yatanın ayıqdan xəbəri olmaz.
 • Yatan öküzə yem yoxdur.
 • Yatan iti oyatma (dindirmə).
 • Yatan ilanın quyruğunu basma.
 • Yatan daşın altına su keçməz.
 • Yatan aslan olsa da, fürsət oyağındır.
 • Yarpaq altda gəzəndir.
 • Yarın yara sovqatı, bir dəstə bulaq otu.
 • Yarın qədrini yar bilər, nə bilər hər divanə.
 • Yarımçıq bilməkdən, heç bilməmək yaxşıdır.
 • Yarası avand olanın təbibi qabağına çıxar.
 • Yarımadıq yarıtmazdan.
 • Yarımadıq odundan, kor olduq tüstüsüdən.
 • Yarı gör, özün danış, ev yıxar ara sözü.
 • Yaralı quşa daş atmazlar.
 • Yaraqsız igid, buynuzsuz qoç kimidir.
 • Yara sağalar, yeri qalar.
 • Yara var bağlarlar, yara var dağlarlar.
 • Yar mənimlə yar olsun, kol dibi diyar olsun.
 • Yanşağı cəhənnəmə atdılar, dedi: - Odunun yaşdır.
 • Yar yarı görər, ürəyi odlanar.
 • Yar getdi, yeri qaldı.
 • Yar bizdən gecə getdi, bilmədim necə getdi.
 • Yar dərdini yar çəkər.
 • Yar qadasın yar alar.
 • Yandırdığın yovşan, ovladığın dovşan.
 • Yanığın nəyi var ki, yoluğa nə versin?
 • Yanında yatdı, palçığa batdı.
 • Yanmayanda yanmaz, ha yellə, ha ətəklə Yanlış hesab Bağdaddan qayıdar.
 • Yansın çırağı, gəlsin işığı.
 • Yanmış xırmanın buğdasıdır.
 • Yandırdığın şamı söndürmə.
 • Yanğına körüklə getməzlər.
 • Yanğından çıxdıq, alova düşdük.
 • Yanan öz dərdinə yanar.
 • Yan mənə, yanım sənə, qurban edim, canım sənə.
 • Yamanı yaman gündə.
 • Yamanlıq kimə lazım?
 • Yamanlığa yamanlıq eləmə.
 • Yamanı yada salma.
 • Yaman günün ömrü az olar.
 • Yaman yerdə axşamladıq!
 • Yaman adama heç nə olmaz.
 • Yaman arvad, deyingən olar.
 • Yaman arvadlı evə daş düşsün.
 • Yaman baş yiyəsinə donuz güddürər.
 • Yaldan tuta bilməyən quyruqdan heç tuta bilməz.
 • Yalqız evin pişiyidir.
 • Yalqız evin söhbəti.
 • Yalqız yeyən süfrəsini özü yığar.
 • Yalqız quş yuva salmaz.
 • Yalqız qazıya gedən razı gələr.
 • Yalvarmaqla donuz darıdan çıxmaz.
 • Yalançının sözünə inanma.
 • Yalançının mənzili olmaz.
 • Yalançının yaddaşı olmaz.
 • Yalançının işığı yarıyacan yanar.
 • Yalançının ipiylə quyuya düşən quyuda qalar.
 • Yalançının ipi qısa olar.
 • Yalançının evi yandı, heç kəs inanmadı.
 • Yalançının biridir.
 • Yalançılıq üz qızardar.
 • Yalanınçını evinəcən qovarlar.
 • Yalançının adına ad inanma.
 • Yalançı çox and içər.
 • Yalançı özünün düşmənidir.
 • Yalançı kimdir: - Hər eşitdiyini danışan.
 • Yalanın axırı yoxdur.
 • Yalanın da əndazəsi var.
 • Yalan cücərər, amma bitməz.
 • Yalan üz qaraldar.
 • Yalan olmasa doğru yeriməz.
 • Yalan ilə dünyanı, gəzmək olar, amma qayıtmaq olmaz.
 • Yalan danışan yanındakını qanmaz yerinə qoyar.
 • Yalan ayaq tutar, amma yeriməz.
 • Yalan ayaq tutar, doğru bir yanda qalar.
 • Yayın tör-töküntüsü qışın azuqəsidir.
 • Yayın öz sözü var, qışın öz sözü.
 • Yaylağın dağı sağ olsun, qarlı da olar, qarsız da,
  igidin canı sağ olsun, varlı da olar, varsız da.
 • Yayı çox çəkmə qırılar.
 • Yayda hər divarın diri bir evdir.
 • Yayda kölgədə oturan, qışda ocaq axtarar.
 • Yayda səfərə çıxanda kürk görür.
 • Yayda başı bişənin qışda aşı bişər.
 • Yayda ayran tapmayan qışda yorğan tapmaz.
 • Yayda işləyən, qışda dişlər.
 • Yayda yanan qışda dilənçilik eylər.
 • Yayda kölgə xoş, qışda çuval boş.
 • Yayda kölgədə yatan qışda qar üstə yatar.
 • Yay gününün yağışı, qış gününün yavanlığıdır.
 • Yay kasıbın həm atasıdır, həm də anası.
 • Yay qarı kimi nə yarıyıbsan hamıya?
 • Yay var, qış var, hələ çox iş var.
 • Yay altında ox gizlədər.
 • Yay işini qışda gör, qış işini yayda.
 • Yazın hərəkəti, payızın bərəkəti.
 • Yazılmayan kitabı vərəqləməzlər.
 • Yazılan pozulmaz.
 • Yazıdan qaçmaq olmaz.
 • Yazıq o adamdır ki, yaxşılıq etmir.
 • Yazdan qışa hazır ol.
 • Yazda oynayar, gülər, qışda acından ölər.
 • Yazda yatan, qışda üşüyər.
 • Yazda işləməyənin qışı sərt gələr.
 • Yazda buza yerikləyən, qışda göbələyə yeriklər.
 • Yazda başı bişənin qışda aşı bişər.
 • Yazda ayransız olma, qışda yorğansız.
 • Yazda arpa yeyən at, qışda ətini tökməz.
 • Yazana baxma, yazdığına bax.
 • Yazanı özündən, pozanı özündən.
 • Yazan da sən, pozan da sən, heç bilmirəm nəsən sən?
 • Yaza çıxartdıq dananı, bəyənməz oldu ananı.
 • Yaz günü – pendir çörək yarpıznan.
 • Yaz günündə tərləməyən qış günündə titrəyər.
 • Yaz günündə yola çıxsan, qış gününü gözünün qabağına al.
 • Yaz gətirər, qış aparar.
 • Yaz gələr, qış gedər, ördək gələr, qaz gedər, hamı birləşib gəlsə, Balaxanım yalqız gələr.
 • Yaz gələr, qış gedər Ağaqulu, dəyirmana boş gələr Ağaqulu, dul arvada xoş gələr Ağaqulu.
 • Yaz getdi, qış gəldi, vay titrəmək dərdi.
 • Yaz kasıbın yorğan-döşəyidir.
 • Yaz yağışından bəlli, qız qardaşından.
 • Yaz yağışı tez keçər.
 • Yaz əkinçi, qış dilənçi.
 • Yaz var, qış var, nə tükənməz iş var.
 • Yaz bitirir, yay yetirir, payız gətirir, qış itirir.
 • Yad qohum, ölənəcən yad olar.
 • Yad gəlib qohum olunca, qohum yad olur.
 • Yad qızına güvənmə, xətakar olar.
 • Yad qızına uymazlar, yad qızı zavallı olar.
 • Yağmasa da guruldar.
 • Yağmadı yağış, bitmədi qamış.
 • Yağla yarma qovuşar, arada soğan büzüşər.
 • Yağla yovşan da yeyilər.
 • Yağışın yağması, evin damması, gəlinin doğması.
 • Yağışda düşmənin qoyunu, dostun atı satılsın.
 • Yağışdan qalanı yağmur apardı.
 • Yağışdan qaçan doluya düşər.
 • Yağış yağar, yer doymaz.
 • Yağış yağanda toyuğa su verməzlər.
 • Yağış yağa-yağa küpünü doldur.
 • Yağış vurmuşun damcıdan nə qorxusu?
 • Yağış altından götürür, boran altına qoyur.
 • Yağış isladar, gün qurudar.
 • Yağış ilə yer göyərər, alqış ilə ər öyünər.
 • Yağın şorunu çıxardır, sözün şəkərini.
 • Yağı od əridir, qarı – gün.
 • Yağı yağ üstündən tökür, yarmanı yavan qoyur.
 • Yağ ye, yaxada gəz.
 • Yağ yaxşı yağdır, hayıf ki, it dərisindədir.
 • Yağ yağ ilə qovuşar, yarmalar yavan qalar.
 • Yağ tapsa, başına yaxar.
 • Yağ içində böyrək kimi üzür.
 • Yağ da yesə dirilməz, bal da yesə dirilməz.
 • Yağ acı olanda, plov da acı olar.
 • Yavan ətin şorbası olmaz.
 • Yava itin yava da küçüyü olar.
 • Yabıya rəhm etməyən piyada qalar.
 • ya lələ şələni basar, ya şələ lələni) Yaba ilə dovğa içdim.
 • Ya şələ lələni, ya lələ şələni.
 • Ya cin, ya şeytan.
 • Ya hə, ya yox.
 • Ya üz, ya düz.
 • Ya unçu ölər, ya dəyirmançı.
 • Ya torba yırtılar, ya dağarcıq.
 • Ya tələf ollam, ya xələf.
 • Ya taxt, ya bəxt.
 • Ya ölüm, ya dirim.
 • Ya ölləm, ya qallam.
 • Ya mən deyən, ya sən deyən.
 • Ya Museyi Kazım, sənə demək nə lazım?
 • Ya keçəl Həsən, ya Həsən keçəl.
 • Ya zor, ya zər, ya şəhərdən səfər.
 • Ya əlimi kəs, ya ətəyimi.
 • Ya dəli, ya divanə, Bəhlul danəndə, Bəhlul divanə.
 • Ya dəvə ölər, ya dəvəçi, ya da üstündəki hacı.
 • Ya dalına min, ya dalına mindir.
 • Ya vəlvələdən, ya zəlzələdən.
 • Ya bu dəvəni güdməli, ya bu dünyadan getməli.
 • Ya bil, ya bir biləndən soruş.
 • Ya bağayarpağı, ya quzuqulağı.
 • Ya bağətəyi, ya dağətəyi.
 • Yüyürən yıxılmağına baxmaz.
 • Yüyürən – büdrər.
 • Yüz xəlbirlənib bir əldən çıxacaq.
 • Yüz soraqdan birinə hay vermir.
 • Yüz olsun, düz olsun.
 • Yüz namərdin çörəyin doğrasan, kasa dolmaz.
 • Yüz namərd bir mərdi əvəz etməz.
 • Yüz namərd bir mərdə qurban olsun!
 • Yüz mamaça yığılsa, gün doğana düşər.
 • Yüz ilin ibadətindən bir günün səxavəti.
 • Yüz il sel gəlsə ovmaz, bir gün dərd gəlsə – ovar.
 • Yüz il gərək qanqal otlayasan ki, ağzın dəvə ağzına oxşasın.
 • Yüz iynə yığsan, bir çuvalduz olmaz.
 • Yüz qayğı bir borcu ödəməz.
 • Yüz "vur" deyəndən bir vuran yaxşıdır.
 • Yüz birə qoşulmaz, bir yüzə qoşular.
 • Yüz biliyin olsa da, bir bilənlə danış.
 • Yuxusunda da görsə xeyrə calamaz.
 • Yuxusu ağır adamdır.
 • Yuxuya etibar yoxdur.
 • Yuxuda gözəl görmək yaxşıdır, oyanmaq olmasaydı.
 • Yuxuda balıq görən, yastığının altını yoxlar.
 • Yuxu ölümün qardaşıdır.
 • Yaxın yerə yük daşıyır.
 • Yaxına ərinir, uzağa yüyürür.
 • Yanındakı ələf, uzaqdakı arpadan yaxşıdır.
 • Yaxşını yada vermə – hayıfdır, yamanı yada vermə – ayıbdır.
 • Yaxşılıq yolunu göstərən adam yaxşılıq edən adama bərabərdir.
 • Yaxşılıq yerdə qalmaz.
 • Yaxşılığa yamanlıq olmasaydı, qara öküzə bıçaq olmazdı.
 • Yaxşılığa yaxşılıq elə, pisliyə pislik eləmə.
 • Yaxşılığa yaxşılıq – kor eşşəyə samanlıq.
 • Yamanlığa yaxşılıq mərd kişinin işidir.
 • Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir.
 • Yaxşıları yer tanıyar.
 • Yaxşılığın əcri (əvəzi) gələr.
 • Yaxşılığı bilməyənə yaxşılıq etmə.
 • Yaxşılıq eləyib bir şey umursansa etməsən yaxşıdır.
 • Yaxşılıq edən yaxşılıq görər.
 • Yaxşılıq elə, minnət qoyma.
 • Yaxşılıq elə, at dəryaya, balıq bilməsə, xaliq bilər.
 • Yaxşılıq elə ki, başına gəlsin.
 • Yaxşılıq iki tərəfli olar.
 • Yaxşılıq istəyən qabaqca behin verər.
 • Yaxşılıq itməz.
 • Yaxşılıq yaxşılıq gətirər, yamanlıq nəyə gərəkdir?
 • Yaxşılıq ayaq açıb gəzəndir.
 • Yaxşılıq bilməyən adam adam sayılmaz.
 • Yaxşılıq və doğruluq, hər ikisi birdir.
 • Yaxşılıq qapı açar, məhəbbət bu qapıdan içəri girər.
 • Yaxşılıq qəribdir – tanınmaz.
 • Yaxşıya qoşulan çuvalına un doldurar.
 • Yaxşı söylə, yaxşı eşit.
 • Yaxşı tacir malın hamısını birdən bazara çıxartmaz.
 • Yaxşı timsal yüz yönsüz sözdən yaxşıdır.
 • Yaxşı elə yaxşıdır.
 • Yaxşı xörək qalınca, pis qarın yırtılsın.
 • Yaxşı şeyə gül ki, başına gəlsin.
 • Yaxşı şeylərin yolu tapdaq olar.
 • Yaxşı məsləhət hər şeydən yaxşıdır.
 • Yaxşı oğul neylər ata malını?
 • Yaxşı ovçunun toruna ov öz ayağı ilə gələr.
 • Yaxşı olanda – xanımdan, pis olanda – kənizdən.
 • Yaxşı olarsa - allahdan, pis olarsa – şeytandandır deyərlər.
 • Yaxşı övlad ata-ananın fərəhidir.
 • Yaxşı saxla adını, bədnamçılıq el gəzər.
 • Yaxşı mal yerdə qalmaz.
 • Yaxşı mal öz-özünü işə verər.
 • Yaxşı məsəl gözə girər.
 • Yaxşı yalan, lap yalan, fili uddu bir ilan.
 • Yaxşı-yaman, qoy cibinə, bərk saxla.
 • Yaxşı-yaman, keçdi karvan.
 • Yaxşı yarağı var idi, Həmzəlidə qaldı.
 • Yaxşı ki, var yavan çörəyə dözər, yamanı yağlı
 • Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir
  Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir.
 • Yurddan çıxsan da, eldən çıxma.
 • Yersiz gəldi, yerli qaç.
 • Yer, oturan adamla şərəflənər.
 • Yerlərdir haman yerlər, Görünməz oldu illər.
 • Yaxşı igid dayısına çəkər, xanım qız bibisinə.
 • Yanan yerdən tüstü çıxar.
 • Yuxarı başda yer yoxdur, aşağı başda da oturmur.
 • Yıxılan ağaca balta çalan çox olar.
 • Yeməkdən ümid yaxşıdır.
 • Yel aparan yelinki, Yerdə qalan mənimki.
 • Yalvarmaqdan sözdən olduq, gözləməkdən gözdən.
 • Yazıya pozu yoxdur.
 • Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük.
 • Yağ yağa qarışdı, yarmalar yavan qaldı.
 • Yalançı tamahkarı aldadar.
 • Yalançının hafizəsi olmaz.
 • Yalançının üzü qara olar.
 • Yalançının evinə od düşdü, heç kəs inanmadı.
 • Yalançını mənzilənədək qov!
 • Yalan söz üz qizardar.
 • Yalan ki var, doğrunun quludur.
 • Yaman yeyənin olsun, yaman deyənin olmasın.
 • Yalan ilə dünyanı gəzmək olar, qayıtmaq olmaz.
 • Yaman dil başa bəladır.
 • Yalan danışan hamını qanmaz bilər.
 • Yalan ayaq tutar, yeriməz.
 • Yağmasan da gurulda.
 • Yaxşı at nalı gözlər, yaxşı igid dalı.
 • Yanında igid olsun, kol dibi evin olsun.
 • Yalançının evi yandı, heç kəs ona inanmadı
 • Yorğanına bax, ayağını uzat.
 • Yüz sənəti pis bilməkdənsə, bir sənəti yaxşı bilmək yaxşıdır.
 • Yüyürək at özünə qamçı vurdurmaz.
 • Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi.
 • Yeməyə kömək, işləməyə də kömək.
 • Yeddi ayda bir qarış, bir ayda yeddi qarış.
 • Yazda çalan qışda oynar.
 • Yuxarı evə baxıb, aşağı evi yıxma.
 • Yıxılanı vurmazlar.
 • Yükünü yığdı təpəyə, elə arxa çevirdi.
 • Yemə namərd çörəyini, axırda başına vurar.
 • Yiyəsinə baxıb atın nallayırlar.
 • Yanan da mən - yaman da mən.
 • Yüz ölç, bir biç.
 • Yoldan çıxanı yol vurar.
 • Yerin də qulağı var.
 • Yatan itləri oyatma.
 • Yoldaşını nişan ver, özünü tanıt.
 • Yeməklə dost olan illərlə küsülü qalar.
 • Yaxşı gündə düşmən gələr dost olar, igid odur yaman gündə dayansın.
 • Yaxşı dostu yaman gündə sına.
 • Yemək bişirmək köhnə tavalar ilə öyrənilər. (Alman atalar sözləri)
 • Yaxalanmamışsa oğru deyil (Rus Atalar Sözləri)
 • Yalanla dünyanı gəzərsən amma geri dönə bilməzsən (Rus Atalar Sözləri)
 • Yalan dörd nalla gedər. Həqiqət isə addım-addım yeriyər, lakin yenə də vaxtında çatar. (Yapon atalar sözləri)
Dostlarınla Paylaş

Whatsapp Plus, Instagram Plus, Youtube Plus, Mp3 Yukle, Video Yukle, HD mp4, Bedava Indir, Android Dunyasi, Futbol neticeleri, Idman xeberleri

Bedava mp3 indir, Mobil mp3 indir, Cep mp3 indir, Mp3 dinle yükle, Şarkı indir, Albüm indir, Cepten müzik indir, Wap mp3 indir, Yeni mp3 indir, Müzik dinle, En yeni mp3ler, video indir, video yukle, mp3 yukle, mp3 axtar, video downloader, video search, video down, mp3 search, songs, yuklemeler, kinolar, seriallar, wikipedia, Yeni cixan mahnilar, Turk mahnilar, zor mahnilar 2021, xarici mahnilar 2021 bass, metbex

Saytda 66 nəfər
Tatli.Biz
Top.Mail.Ru MobTop.az
©Tatli.Biz 2010-2021