Atalar Sözləri və Məsəllər


Atalar Sözləri və Məsəllər
Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb
 • Daş da yumurtanın üstünə düşsə, yumurta da daşın üstünə düşsə, olan yenə yumurtaya olar. (Yunan atalar sözləri)
 • Dərdin çoxsa söylən, borcun yoxsa evlən. (Türk atalar sözü)
 • Diyirlənən daş yosun tutmaz (İngilis atalar sözləri)
 • Daşı deşən suyun qüvvəti deyil, damlaların davamlılığıdır. (Braziliya atalar sözləri)
 • Dərdli olmanın sirri, dərdli olub olmadığımızı düşünəcək qədər boş vaxta sahib olmağımızdır. (Çin atalar sözləri)
 • Divar inşa edildikdən sonra divarçı unudular. (Çin atalar sözləri)
 • Dağın təpəsinə hansı yoldan çıxarsansa çıx, mənzərə eynidir. Ancaq çıxarkən gördüyün mənzərə fərqlidir. (Çin atalar sözləri)
 • Dünyada üç şey saxlana bilməz: eşq, tüstü və pulsuzluq! (Çin atalar sözləri)
 • Dünyada qüsursuz iki insan vardır. Biri ölmüşdür, o biri isə doğulmamışdır. (Çin atalar sözləri)
 • Dərin olan quyu deyil qısa olan ipdir. (Çin atalar sözləri)
 • Dərd gələndə batmanla gəlir.
 • Dağlar başına qış,
  İgid başına iş.
 • Dostun versə qum,
  Al ovcunda yum!
 • Dost dost ilə tən gərək,
  Tən olmasa gen gərək.
 • Dəmir sürtüldükcə parıldar.
 • Dağdan arxası olanın, daşdan ürəyi olar.
 • Dadlı söz, can arzısı, acı söz, baş ağrısı.
 • Dağı daşdan, kişini başdan tanı.
 • Dağdan hey götürüb desənki "çoxdur", birdə görərsən ki dağ özü yoxdu.
 • Dama-dama göl olur, axa-axa sel.
 • Damcını sudan, bulağı çaydan qoruyan tanrıya güvən.
 • Damcı, damar, daş deşər.
 • Daş atan bəlli, baş tutan bəlli, burda sən nəçisən.
 • Deməyi məndən, yozmağı səndən.
 • Dəniz qırında, çay qırağında quyu qazmazlar.
 • Dərdimiz bir olsa, dərd yarı.
 • Dini yeyib, imanını dalına alıb.
 • Dərviş yabısı hər evin yolun tanıyar.
 • Düzdə gəzdi hərləndi. Gəldi dağa dirəndi.
 • Dünyada Vətəndən əziz nə var?
 • Doğma yurd şirin olar.
 • Dam dirək üstə durar.
 • Dağ yeri - duman yeri, Yurd yeri - guman yeri.
 • Düzdə gəzdi hərləndi, Gəldi dağa dirəndi.
 • Dovşanı araba ilə tutur.
 • Dərdlərə dərman olub, dərmansız qalan canım.
 • Dəlidən doğru xəbər.
 • Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə işim düzələr.
 • Dəvə bir fikir eləsə, sarban iki fikir elər.
 • Diş tutmayanı, dodaq tutmaz.
 • Dama dama göl olar, dada dada heç.
 • Dağ dağa qovuşmaz, insan insana rast gələr.
 • Düz sözə boynum qıldan nazikdir.
 • Doğru söz dəmiri dələr.
 • Doğru sözdən xəta gəlməz.
 • Doğru söz acı olar.
 • Doğruluqla dost qapısın dolan gəl öz evin kimi.
 • Doğruya zaval yoxdur, çəksələr min divana.
 • Doğru yalanı qovar.
 • Doğru elə bilər hamı doğrudur.
 • Doğru elə bilğr hamı doğrudur.
 • Doğru danışanın papağı yirtıq olar.
 • Dinəndə pis olur, dinməyəndə dərd kəsir.
 • Dil yarası qılınc yarasından yamandır.
 • Dil yanılar, doğrusunu deyər.
 • Dil ürəyin açarıdır.
 • Dil yalançı olunca, lal olsa yaxşıdır.
 • Dilini saxlayan salamat olar.
 • Dilim-dilim olasan, dilim!
 • Deyən ağılsız olsa, dinləyən ağıllı gərək.
 • Deyə-deyə dilimdə tük bitdi.
 • Dedim eşidəsən, demədim öyrənəsən!
 • Dedim bir ağız ağla, demədim eli güldür bizə.
 • Danışıram - pis olur, Danışmıram - his olur.
 • Danışmaq gümüş, danışmamaq qızıldır.
 • Danışığını yeyəsən.
 • Danışıq, dananı qurda verər.
 • Danışana macal vermir.
 • Damara bax, qan al.
 • Dağlar başına qış, İgid başına iş.
 • Dığ-dığ adamı azara salar.
 • Duzu yeyib, duzqabını sındırır.
 • Dolunu yeyib, boşa təpik atır.
 • Diriyə hay verməz, ölüyə pay.
 • Dini yeyib, imanını dalına atıb.
 • Dili dost, qəlbi qara.
 • Dilim səni görüm dilim-dilim olasan.
 • Dilinin bəlasını çəkir.
 • Dərə yiyəsiz olanda, donuz təpəyə çıxar.
 • Dərə xəlvət, tülkü bəy...
 • Dəli dəlini görəndə çomağını yan tutar.
 • Dəli qırmızı sevər, gic - sarı.
 • Dəli qazandı, ağıllı yedi.
 • Dəymişin qoyub, kalın dərir.
 • Demək olmur gözün üstə qaşın var.
 • Dedi - qodu ev yıxar.
 • Dadanan qudurandan pis olar.
 • Dağarçığını çuval yanına qoyur.
 • Düşmən zəif olsa da, ehtiyatı əldən vermə.
 • Daldan atılan daş topuğa dəyər.
 • Dostun versə qum, Al ovcunda yum!
 • Dost min isə azdır, düşmən bir isə çoxdur.
 • Dostluqla tutub, düşmənliklə yıxma.
 • Dost yolunda can qurban.
 • Dost yolunda boran olar, qar olar.
 • Dost yaman gündə tanınar.
 • Dost ziyankar olmaz, ziyankar da dost olmaz.
 • Dost dosta yaman gündə gərəkdir.
 • Dost dost ilə tən gərək, Tən olmasa gen gərək.
 • Dost başa baxar, düşmən ayağa.
 • Doğru dostluq qərəzsiz olar.
 • Dağ dağa qovuşmaz, insan insana qovuşar.
 • Düzdə gəzdi hərləndi.
  Gəldi dağa dirəndi.
 • Dəvə yaxını otlar, uzağı gözlər.
 • Dözən döş yeyər.
 • Dağ yeri-duman yeri,
  Yurd yeri-güman yeri.
 • Danışıram pis olur,
  Danışmıram his olur.
 • Dost atdığı daş başı yarmaz
 • Dama-dama göl olar, axa-axa sel olar.
 • Dərvişlikdən xəbəri yox, gecə-gündüz təkyə axtarır.
 • Dama-dama göl olar, dada-dada heç olar.
 • Dünyada ən acı və ən şirin şey dildir.
 • Dağ dağa rast gəlməz, adam adama rast gələr.
 • Dostunu göstər, sənin kim olduğunu deyim.
 • Döyülməyən düyüdən aş olmaz.
 • Dost dar gündə sınanar.
 • Dostun evini öz evin bil.
 • Dostun dostu da dostdur.
 • Dərdi verən dərmanını da verir.
 • Dərdi biləndən soruş.
 • Dəli quyuya bir daş atdı, min ağıllı yığıldı, onu çıxara bilmədi.
 • Dəmiri isti-isti döyərlər.
 • Düşmən düşmənə Quran oxumaz.
 • Dumanda, süpürgəlik, sayılmaz.
 • Dağa qaldırıb, dağın basır.
 • Dar geyməyən, gen geyməz, gen geyməyən, heç geyməz.
 • Dartılmasa, bərkinməz.
 • Daşdı – aşdı – başdı - üçü sövdalaşdı.
 • Daşqa ilə dovşan tutulmaz.
 • Dəliyə yel ver, əlinə bel, dünyanı belləsin töksün ora.
 • Dəliyə baxıb dəli olma.
 • Dəmiri tazında döy.
 • Devranın işini gör, aslanı ac, tülküsü tox.
 • Deyilən sirri biri diyər, mini basdırar, on mini açar.
 • Dibin qazıb qaşa yaz, xoşun gəlsə daşa yaz.
 • Diləklə dirəş, birgə doğur, birgə ölur.
 • Dovşanın yatmasın gördün, qaçmasındanda de.
 • Dözümüm dəmirdəndi, min yol öldürüblər yenə ölməyib.
 • Duzluğu sıdır, duzun atma.
 • Dünya dadımlığımış, doyumluq yox.
 • Dadlı-dadlı deməklə - ağız şirində olar, dadlıda olar.
 • Dağ başına yel dəyir, gözəllərə söz gəlir.
 • Deyən bilmir, bilən demir.
 • Dağın hündürlüyün yox, dərənin dərinliyin gör.
 • Dağına görə qarı var, bağına görə barı.
 • Dağlardan böyük, dağlardı.
 • Dalda basılan, üzdə doğar.
 • Daş atanda özləri, baş tutan özləri.
 • Dartın dartan utanmaz: varın verən utanmaz.
 • Daş atıb, başın tutmaq.
 • Daş dağa güvənər, iyid ürəyə.
 • Daşda gərək, başda gərək.
 • Dəli daşır, ağıllı aşır.
 • Dəmir islanmaz, dəli uslanmaz (ağıllanmaz).
 • Dərə olmadan çay olmaz, axar olmadan arx olmaz, elin olmadan bay olmaz, günəş olmadan ay olaz.
 • Dəryada balıq, göydəki quş, meşədəki ayının dərisi satılmaz.
 • Dəvə öz gəvşədiyin udar.
 • Dəyirman öz səsin eşitməz.
 • Dirilərin ölümün nə olduğundan danışmaqlarına inanmıyın.
 • Düşman, düşman halına qalmaz.
 • Düzə dedilər: "Nədən düz oldun?" Dedi: "Əyriydim qala bilmədim."
  Əyriyə dedilər: "Nədən düz olmadın? " Dedi: "Doğruydum, əyriliklərə dözə bilmədim".
 • Düzlüyə, - biləkdə, bilikdə gərək.
 • Diz çöküb yaşayandan, dik durub ölən yaxşı.
 • Düzdə duz axtarma.
 • Dənizin dərinlyin sudan yox, dağdan soruş, təpənin nə olduğun dərədən yox dağdan.
 • Dərdi olan dartılır, dartılmasa artırır.
 • Dərya yanında quyu qazma.
 • Deyilən söz, atılan oxa bənzər.
 • Dəyirman iki daşlı, məhəbbət iki başlı.
 • Dindirmə dəmirçini, qəm yeyibdi içini.
 • Dişsiz, dil yaramaz. dilsiz, diş azar.
 • Düşmanın dalında olunca, içində ol.
 • Düşündürəndə baş, oynadanda baş.
 • Düyün əl ilə, xırman yel ilə olur.
 • Dusdağın yekə tutan, azadlıq tapar.
 • Dünyanın ucun (sonun) görməyən barsız gələr, varlansada, barsız gedər.
 • Düşmanı qovaram, dosdun dalında dururam.
 • Düşmanın yolları kəsilmiş olsun, gücləri kamanları yasılmış olsun.
 • Dostla dağı tez aşmaq olar.
 • Dilənçinin dostluğu gec olur, tez kəsilir.
 • Dilsiz elim var neyniyim,
  daşsız dağım var neyniyim,
  amansız düşmanım var neyniyim,
  ağılsız başım var neyniyim.
 • Dərzi öz söküyün tikənməz.
 • Dərzi "tikənə" yox, biçənə demişlər.
 • Deşik harda, siçan orda.
 • Dəvə dağa çıxtı.
 • Dəvə nə qədər uzaq gedsə, qatarın gözlər.
 • Dəvə silkinsə bir eşşəklik yük çıxar.
 • Dəvə qayadan çıxınca, can təndən çıxar.
 • Dəvənin quruğu yerə dəyməz.
 • Dəvənində oynamağına az qalıb.
 • Dil istəyər, əl edər.
 • Dil olmasa, yaşam bomboş, din olmasa yaşam bom boş.
 • Dil toxuşun, diş açamaz.
 • Dil toxuşu, diş qırar.
 • Dildən gələn əldən gəlsə, hər kimsə xanlıq edər. (dildən gələn əldən
 • Dilək olsa, dağada aşar, dağdanda aşar.
 • Dilənçidən pay, həm çətin həmdə az olur.
 • Dilənçiyə üz vermə, xəbərçiyə söz vermə.
 • Dili dişiynən tutma, dişi dil ilən tut.
 • Dili kəsilmiş, həqqı kəsilmiş.
 • Dilin bəlası uzunluğundandı.
 • Dilli elin, özüdə var üzüdə var.
 • Dilsiz elin daşı çox, ürək kövrək dağı çox, öz dilini bilməsə, doğma elin yadı çox.
 • Dostun könlü xoş olsun, düşmən gözü kor olsun.
 • Dostla dostlaş, düşmənə yanaş.
 • Doldurdu gözümü yaşa dolmalar,
 • Dolur badələr o boyda ki dolmalıdır, içirsən o boyda ki dolmalısan.
 • Dost sözün deyər, ağladar. düşman gülər, söz diyər.
 • Dostun gözündə yox, könlündə ol.
 • Dostunla dost olduğuna sevin (öyün), düşmanınla dost olandan sağın (çəkin).
 • Dovşan nə qədər arıq olsada, dərisindən çarıq çıxar.
 • Dovşan, kölgəsindən qorxar.
 • Dovşanın boyunu gördə, ətindən vaz geç, qorxanın özün gördə, faydasından keç.
 • Dovşanın iti qaçdığın, çox yatdığından gör.
 • Duran durmuş, gedəni tut.
 • Dünyada ən çətin şey sözdür, anlamağıda çətin, anlatmağıda çətin.
 • Düşmandan pay umanın dişi sınar.
 • Düşmanın, ərkək - dişisi yoxdur.
 • Düşmən yaxamdan tutur, it ətəyimdən.
 • Düzün duzuna baxma, duzsuz gördün çaşma.
 • Dünyaya "yalançı" dünya deyənlər, yalançıların ən böyüküdür.
 • Dolmuş tüfəng birin qorxudar, dolmamış tüfəng ikisin.
 • Dilənən tapar, tikilən qalar.
 • Dilim var, elim var.
 • Dilin bilən, elin bilər.
 • Dilin bilməyən, anasın tanımaz.
 • Dilin gücü dişdədir, dişin gücü dildədir.
 • Dilini gör, elini gör.
 • Dilsiz elin sözü yox.
 • Dilsiz millət, çəkər zillət.
 • Dinməz dilim yoldaşım, dinər dilim başdaşım.
 • Dinsizin ağzın, imansız yumar.
 • Dolu küpün səsi çıxmaz.
 • Dolunun ağzı ürəyindədir, dəlinin ürəyi ağzında.
 • Doqquz at bir qazığa bağlanmaz.
 • Doqquz don geyən doqquzuda qırmızı, bir donun ağdır sənin, biridə qara.
 • Dost çoxalsa, düşman ayağ altında (qalır).
 • Dul arvad yuxuda, ikinci ərin görər.
 • Durmağın kefini yıxılmaq öyrədir.
 • Durqun göldə, qurd olar.
 • Duza gedənin, yükü ağır olar.
 • Dün qonşuya qucaq açanlar, bu gün əl açır.
 • Dünən yumurtadan çıxmış, bu gün bizə cip-cip öyrədir.
 • Dünya bir holadır, gələn keçir, qonan köçür.
 • Dünya bir pəncərədir, biri yenər, biri çıxar.
 • Dünyanın zoru, anlamaz sözü.
 • Dəvə - qara yerin qayığıdır.
 • Dolan qoyunum, dolan, borc verən gələr, ya səni aparar, ya məni.
 • Davada qılıncı borc verməzlər.
 • Dosta borc pul vermə, hər ikisi əldən gedər.
 • Dövlətli yanına qaşıyanda, kasıb elə bilər ona pul verir.
 • Davanı qılınc kəsər, sevdanı – pul.
 • Dəllək dəlləyin başını qırxanda pul almaz.
 • Daşdan pul çıxardar.
 • Dostam səninlə, pulun qurtaranacan!
 • Düş desəm – düşməzsən: qoyun iri, quzu xırda, keçi kəssəm yeməzsən.
 • Dığ-dığ qardaşı qardaşdan ayırar.
 • Dadlını çox çeynəsən, ardı acı olar. yaxşını döydükcə yaman olar.
 • Dəyirmanda doğan siçan, gurultudan qorxmaz.
 • Dil var dişi saxlar, diş var dili saxlar.
 • Dəvəni yel aparsa, keçini göydə gör.
 • Dəlicə qızdan dəlicə gəlin olar.
 • Dad yaman (fələk) əlindən, yaman gəlin əlindən.
 • Dil, elin elçisidir.
 • Damar-damar, daşı dələr.
 • Danışan dağı aşdı, danışmayan yolu çaşdı.
 • Dostuna at vermə, verdinsə "yavaş get" demə
 • Dünyada üç şey gördüm; oldum, evləndim, öldüm.
 • Düyü döyülməsə, aş olmaz.
 • Duz-çörək deyiblər, düz çörək yeyiblər.
 • Dumanlı dağlar, yağışsız qalmaz.
 • Dərd çəkənindir, sevgi sevənin.
 • Doğru tutulmayınca, oğru tutulmaz.
 • Düzlük xoşbəxtliyin açarıdır.
 • Düzlük uzanar, qırılmaz.
 • Dost qazan, düşməni nənəm də doğar.
 • Dostunu mənə göstər deyim necə insansan.
 • Dünyanın ən bəxtiyar insanı kimsəyə möhtac olmayanıdır.
 • Dəvənin biri dəngə, vay dəng dərdi.
 • Dünyaya etibar yoxdur.
 • Dünyaya eşşək gəlib, eşşək də getdi.
 • Dünyanı verim açıb.
 • Dünyanı dolansan da qarğasan, qarğa!
 • Dünyanı ikiəlli tutma.
 • Dünyanın ən böyük neməti cansağlığıdır.
 • Dünyanın işini hər təhər tutsan keçər gedər.
 • Dünyanınkı əvəz-bədəldir.
 • Dünyanınkı borcdur.
 • Düşmən adama "qadan alım" deməz.
 • Düşmən qaçarkən qarğalar cürətlənər.
 • Düşmən qarışqa da olsa, sən onu fil say.
 • Düşmən düşməndir, nə yaxşısı nə yamanı?
 • Düşmən düşmənə qəzəl oxumaz.
 • Dəli ağlamaz, ağıllı gülməz.
 • Dəymə mənə, dəyməyim sənə!
 • Dovşanı qamış öldürər, əri - namus.
 • Dəli özünə bir dəli yoldaş tapdı, elə bildi ki, çox ağıllıdır.
 • Doğru yolun əyrisin bilməyən düzə çatmaz.
 • Dili doğru, yolu doğru.
 • Davalı evdə qazan qaynamaz.
 • Daşqınlığın sonu, şaşqınlıqdır.
 • Dünyada adamdan adamlıq qalır.
 • Dünya çalışanların əlindədir.
 • Dünya xali deyil.
 • Dünya tükənər, düşmən tükənməz.
 • Dünya bir nərdivandır, biri çıxar, biri düşər.
 • Dünya mənim deyənin, dünən gəldik yasından.
 • Dünya işinin madarı yoxdur, heç kimsəyə etibarı yoxdur.
 • Dünya malına etibar yoxdur.
 • Dünya malı dünyada qalacaq.
 • Dünya gör-götür dünyasıdır.
 • Dünya gedib, ucu qalıb, adamların bici qalıb.
 • Dünya kasıba zindandır, varlıya meydan.
 • Dünya yansa, bir tükü də yanmaz.
 • Dünya yaz ikən qış tədarükünə bax!
 • Dünya durduqca durasan!
 • Dünya, dünya nur dünya, gəl qaranı kəs dünya!
 • Dünya, dünya, puç dünya!
 • Dünya dediyin bir bağdır, hər gələn bir ağac əkib gedər.
 • Dünya – qazan, biz çömçə.
 • Dünya varına güvənmə!
 • Dünya boynu yoğunundur.
 • Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin.
 • Dünya bitər, əngəl bitməz.
 • Dünya bir yorğun ovdur, hər gələn bir dəm ovlar.
 • Dünya bir yağlı quyruqdur, yeyə bilənə nuş olsun.
 • Dünya beş gündür, beşi də qara.
 • Dünya belə də qalmaz.
 • Dünya başına dar gəlir.
 • Dünya bala dönsə də, ala qarğa öz yeməyin bilər.
 • Dünənki nökərçiliyinə baxma, bugünkü ağalığına bax.
 • Dünənki məzənnəyə yoldaşım da hazırdır.
 • Dünənki işinə sağ ol, bugünkü işindən danış.
 • Dünəni demə, bugünü de!
 • Dünən öləni dünən də basdırdılar.
 • Dünən yumurtadan çıxıb, bu gün bizə cip-cip öyrədir.
 • Dünən yumurtadan çıxıb, bu gün qabağını bəyənmir.
 • Dünən yediyini bu gün yadından çıxarıb.
 • Dünən – dost, bu gün aşna.
 • Dünən bir, bu gün iki.
 • Dükançının saqqalı özünə əngəldir.
 • Düzəndə min, enişdə yedəyin çək, dikdə qabaq sal, yeriməsə, mən zamin.
 • Düz tanınmayınca – əyri tanınmaz.
 • Düz söz – bir söz.
 • Düz söz acı olar.
 • Düz oldu – ox, əyri oldu – yay.
 • Düz gəlmisən – düz get, qız gəlmisən – qız get.
 • Düz yolun yolçusu azmaz.
 • Düz yol gedən yorulmaz.
 • Düz yaşa – yüz yaşa.
 • Düz əyrini kəsər.
 • Düz danışanı utandırmaq olmaz.
 • Düz danışanla dost ol, səni tərifləyənlə yox.
 • Düz adamsan – təkyədə nə işin var?
 • Düz ağacı ocağa qoymazlar.
 • Düdüyə qoydular, çaldılar.
 • Düdəməyi hindi gəlir.
 • Durub getdik qışlağa, ümid qaldı yaylağa.
 • Durnanın başçısını vurarlar.
 • Duran öküz yatan öküzün başına batırar.
 • Duran yerdə işə düşmüşəm!
 • Duran yatanın payını yeyər.
 • Dumansız çən olmaz.
 • Dumanlı gözə hər şey bulanlıq görünər.
 • Dul arvadın dilləri, qaraca yazın günləri Duman alçaqdan qalxar, ucanı gözlər.
 • Dul arvadın divarı alçaq olar.
 • Dul arvadın boxçası qoltuğunda olar.
 • Dul arvad qız adına almazlar.
 • Dul arvad özü yetimdir, amma yetimlərə anadır.
 • Dul arvad yuxuda ikinci ərini görər.
 • Dul arvad yetim saxlar, naxırçıya minnət qoyar.
 • Dul arvad evdə oturmaz.
 • Dul arvad ağ kəlağayıdır, toxunma, ləkə düşər.
 • Duymusan – malındır.
 • Duzunu gimrik eyləyən çörəyini də fətir eylər.
 • Duzu yeyib duz qabını sındırma.
 • Duzdan ləziz, sudan əziz, bir şey yoxdur.
 • Duzun duz olsun.
 • Duz çörəyin qədrini bilmək gərək.
 • Duz-çörək itməz.
 • Duz-çörək kəsmişik.
 • Duz-çörək qədri bilməyən itdən də alçaqdır.
 • Duz kimi hər aşa girər.
 • Duz yerinə buz yalama.
 • Duanı biz eləmişik, yağış gör hara yağır?
 • Dua oxumaqla donuz darıdan çıxmaz.
 • Dörd göz bir övlad üçündür.
 • Dörd divardır, bir həsir.
 • Dörd divar arasında qalmışam.
 • Döyülənin cibindən gedər Döyülməmiş düyüdən aş olmaz.
 • Döyülən ilə deyən bir deyil.
 • Döymür, tozunu çırpır.
 • Döyməni xanım yeyər, kəpəyi – yetim.
 • Döymə özgə qapısını, döyərlər sənin qapını.
 • Döyən, söyən ərim yox, yel aparan unum var.
 • Döyən qalır qıraqda, döyülən tutulur.
 • Dövranını sürən sürsün, hər kəsin macalı var.
 • Dövlətlinin iti yatmaz.
 • Dövlətlinin dili uzun olar, əli qısa.
 • Dövlətliyə saxsı lazım olsa, kasıb kasasını sındırar.
 • Dövlətliyə bəli, yoxsula dəli deyərlər.
 • Dövlətlidən xeyir olmaz, gordan mazarat.
 • Dövlətli kasıb olsa – qırx il iyi getməz.
 • Dövlətin gəlhagəlidir.
 • Dövlətin ən yaxşısı ağıldır.
 • Dövlətin də düşər-düşməzi olar.
 • Dövləti abıra çəpər edərlər.
 • Dövlətə etibar yoxdur.
 • Dövlətə bel bağlama.
 • Dövlətdə dəvə, övladda nəvə.
 • Dövlət sirrini dövlət bilər.
 • Dövlət malı nə odda yanar, nə suda batar.
 • Dövlət dəniz suyu kimidir, içdikcə susadır.
 • Dövlət quşu başına qonub.
 • Dövlət qulluğu göyərçinə bənzər, qonar, uçar.
 • Dövlət başa qonar, quzğun leşə.
 • Dövlət başa bəladır.
 • Dövlət adama ayağı ilə gəlməz.
 • Dövlət ağıllının nökəridir, axmağın ağası.
 • Dostunun dostu sənin də dostundur.
 • Dostunu mənə de, deyim sən kimsən.
 • Dostunu ağladıb, düşmənini güldürmə.
 • Dostuna borclu olma.
 • Dostun üzünü evində gör.
 • Dostun sirrini dost bilər.
 • Dostun qədrini dost bilər.
 • Dostun yoxsa, axtar, tapdın – qoru.
 • Dostun dost olsun, hesabın dürüst.
 • Dostun versə qum, sən onu ovcunda yum.
 • Dostun atdığı daş baş yarmaz.
 • Dostuq, cibimiz ayrı.
 • Dostu dar gündə sına.
 • Dostsuz insan – qanadsız quş.
 • Dostluğun telini kobudluqla qırma, bir də bağlasan düyünü qalar.
 • Dostluğu ayı dostluğudur.
 • Dostluğa dağlar da, dənizlər də mane ola bilməz.
 • Dostluqla tutub, düşmənliklə yıxar.
 • Dostluq həmişə qalib gələr.
 • Dostluq həyat vəsiqəsidir.
 • Dostluq üç almadır: gah ikisi səndə, birisi məndə, gah ikisi məndə, irisi səndə.
 • Dostluq göstərməklə düşmən əzilməz.
 • Dostluq düzlükdədir.
 • Dostdan özünü qoru, düşmənlə hesablaşmağa nə var?
 • Dostdan zərər gəlməz.
 • Dostdan belə sirrini saxla.
 • Dosta dost, düşmənə düşmən kimi bax.
 • Dosta – alqış, düşmənə – qarğış.
 • Dost üzdən bəlli olar, düşmən – gözdən.
 • Dost sirrini dosta deyər.
 • Dost sevinər, düşmənin gözü çıxar.
 • Dost ol, vəfalı ol.
 • Dost min olar, candan dost olan bir.
 • Dost min isə – azdır, düşmən bir isə – çoxdur.
 • Dost məni yad eyləsin bir güleyşə nar ilə.
 • Dost məni ansın bir çürük qoz ilə.
 • Dost gəlişi bayram olar.
 • Dost gələr – düşmən gedər.
 • Dost yolunda əzaba düşənin el içində üzü ağ olar.
 • Dost ilə ye, iç, alış-veriş eləmə.
 • Dost-düşmən qara gündə məlum olar.
 • Dost dostdan kənar olmaz, aralıqda mərdimazar olmasa.
 • Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək.
 • Dost dosta arxa olar.
 • Dost dar gündə tanınar.
 • Dost bir, düşmən on bir.
 • Dost arası sözsüz olmaz.
 • Dost arası pak gərək.
 • Dost ağlar, düşmək gülər.
 • Dor dibindən qaçandır.
 • Donuzun başı ağır olsa da, leşi çəkər.
 • Donuzdan toğlu doğulmaz.
 • Donuzdan bir tük də qənimətdir.
 • Donluğuma darı, cirəmə kəpək qatmayın.
 • Don tapmaq asandır, dost tapmaq çətin.
 • Don dedi: - Mən gedirdim, məni yamaq saxladı.
 • Dolunu yeyib boşa təpik atma.
 • Dolu tüfəng bir nəfəri qorxudar, boşu – iki nəfəri.
 • Dolu quyuya it düşməz.
 • Dolaşan qurd ac qalmaz.
 • Dolanmağa yad ölkə, ölməyə vətən yaxşı.
 • Dolayı gəl, dolayı, həsir basma, dolan gəl!
 • Dozanqurdun da balası özü üçün əzizdir.
 • Dodağın qalınlığına baxma, sözün zərifliyinə bax.
 • Doğruluqla dost qapısın dolan gəz, öz evindir.
 • Doğruluq insanı heç vaxt utandırmaz.
 • Doğruluq dost qalasıdır.
 • Doğru söylə, at min çap.
 • Doğru sözü zarafata salıb deyərlər.
 • Doğru söz etiraz götürməz.
 • Doğru söz dostluğu pozar.
 • Doğru söz dilinə gəlməz.
 • Doğru söz acı olar, nəticəsi şirin.
 • Doğru ol, asan yol ilə get.
 • Doğru yolla gedən yorulmaz.
 • Doğru yolda yıxılan tez qalxar.
 • Doğru elə bilər hamı doğrudur, əyri elə bilər hamı əyridir.
 • Doğru deyən olsaydı, yalançı usanardı avara qalanlar dəxi bir söz də qanardı.
 • Doğru deyənin başı keçəl olar.
 • Doğru büdrər, amma yıxılmaz.
 • Doğaram – oğlan doğaram, doğmaram – özümü boğaram.
 • Doqquzunda nə isə, doxsanında da odur.
 • Doqquzu verən, onu da verər.
 • Doqquz gün əciri on gün sadağa lazımdır.
 • Doqquz döşəkli bala, axırda quru yerdə can verər.
 • Doqquz dərədən on qab su gətirər.
 • Doqquz atı səkkiz ağaca bağlayır.
 • Doqquz ay ananın qarnında necə qalmısan?
 • Dovşanın gümanı ayaqlarına gələr.
 • Dovşanı tutunca tazıya "atam" deyərlər.
 • Dovşan feyz alanda kənd qırağında gəzər.
 • Dovşan öz yatağında ovlanar.
 • Dovşan nə qədər qaçarsa, o qədər də yatar.
 • Dovşan kiçik, qulağı böyük.
 • Dovşan dağdan küsmüş, dağın xəbəri yox.
 • Dovşan dağda – suyu ocaqda.
 • Dovğa doqqazacan, qatıqlı aş darvazaycan.
 • Dırnağın varsa, başını qaşı.
 • Dırnağı mayasından kəsməzlər.
 • Dımbılı ələk – dımbılı sac, əlim xəmir, qarnım ac!
 • Dişsiz ağız – daşsız dəyirman.
 • Dişlərini ağartma, it sümük axtarır.
 • Dişinin qədrini bilməyən çənəsiz qalar.
 • Dişin ağrıdı – çək qurtar.
 • Dişi düşmüş boz öküz, qoşulub cöngələrə.
 • Diş yox ikən dodaq var idi.
 • Diş qurdalamaqla qarın doymaz.
 • Diş verən dişlik də verər.
 • Diz ağrısını can çəkər.
 • Dirini öldürmək olar, ölünü diriltmək olmaz.
 • Dirilik birlikdədir.
 • Diriyə dirilik lazımdır.
 • Diridən dirilik qalar.
 • Diri it ölü aslandan yaxşıdır.
 • Diri dirinin dərdini çəkər.
 • Dincliyimi Şahmərdan kəsib.
 • Dinc ayağa heç nə dəyməz.
 • Dinc adamsan, qanlı qapısında nə qayırırsan?
 • Dinsizin öhdəsindən imansız gələr.
 • Dinsizin malını imansız yeyər.
 • Dinsizin ağzını imansız yumar.
 • Dinməyənin bir dinəni olar.
 • Dinmə, səni udaram!
 • Dinmə ver!
 • Dinindən dönər, imanından dönməz.
 • Dəb deməkdənsə, ləbləbi de.
 • Dərə mənim, düz sənin.
 • Dərə mənim, düz mənim sənin burada nə işin var.
 • Dərdsiz könüldə məhəbbət yuva açmaz.
 • Dərdsiz baş – bostan qırağında köpək.
 • Dərdlini dindirmə, özü dillənər.
 • Dərdli dərdlinin dərdini axtarar.
 • Dərdini unut, sözünü unutma
 • Dərdini gizlədən – davasını tapmaz.
 • Dərdini dərd bilənə söylə.
 • Dərdini qoy dərdim üstə, onu da mən çəkim.
 • Dərdin yoxdur söylən, borcun yoxdur evlən.
 • Dərdlilər yaxşı bilir aləmdə dərdin qiymətin.
 • Dərdimiz hardan əyan olsun bizim dərdsizlərə.
 • Dərdimi dağa desəm dağ əriyər, şam yanar, şölə çəkər, piltə yanar, yağ əriyər.
 • Dərdi olan dərman axtarar.
 • Dərdi olan danışar.
 • Dərdi verən, dərman da verər.
 • Dərd çəkənə gərəkdir.
 • Dərd olsun, söz olmasın.
 • Dərd olmaz dərmansız, dəvə gördüm sarbansız, hamıya dərman oldu, balam öldü dərmansız.
 • Dərd gələndə xalvar ilə gələr, çıxanda misqal ilə!
 • Dərd gələndə lailacı, pişiyə deyərlər: - Xanım bacı!
 • Dərd gəzər, dərman arar.
 • Dərd getməz, deyişər.
 • Dərd dərdi açar.
 • Dərd dərdə bənzəməz.
 • Dərd dərd üstündən gələr.
 • Dərd var gələr keçər, dərd var dələr keçər!
 • Dərd bir ülgücdür, udsan yaralar, atsan yaxalar.
 • Dərd bir olsa çarəyə nə var?
 • Dərd bir olsa, yeriyər.
 • Dərd bir idi, iki oldu.
 • Dərd bir deyil, iki deyil.
 • Dərd adamı ağladar.
 • Dərd ağladar, eşq söylədər.
 • Dərvişin fikri nə isə, zikri də odur.
 • Dərvişin olduğundan.
 • Dərvişi – təkyədə, sərxoşu meyxanada axtar.
 • Dərvişə bir şey verməmisən, kəşkülün bəs niyə sındırırsan?
 • Dərviş öz evini çiynində gəzdirər.
 • Dərviş olan şahlıq iddiası eyləməz.
 • Dərviş odur ki, dünyanı tərk edə, fəqir odur ki, dünya onu tərk edə.
 • Dərviş məscidə girməz, bazarda meydan qurar.
 • Dərviş yabısı hər evin yolunu tanıyar.
 • Dərviş dilriş olar.
 • Dərviş, belə iş?
 • Dər-divarın da qulağı var.
 • Dənizi çömçə ilə boşaltmaq olmaz.
 • Dənizə getsə dənizi qurudar.
 • Dənizdə batan saman çöpündən yapışar.
 • Dənizdə balıq sevdasız olmaz.
 • Dəniz suyu kimi, nə içilir, nə kiçilir.
 • Dəniz dalğasız, qızlar sevdasız olmaz.
 • Dəni məndən yeyir, başqa yerdə yumurtlayır.
 • Dəni ellərdən, suyu göllərdən.
 • Dəmirçinin ömrü tax-taxla, leyləyin ömrü lağ- lağla keçər.
 • Dəmirçidə bıçaq tapılmaz.
 • Dəmirçi nə bilir qızıl nədir?
 • Dəmirçi yanından keçən qığılcım yeyər.
 • Dəmirsiniz, missiniz, hamınız bir cinssiniz.
 • Dəmiri kürədən dəmir çıxardar.
 • Dəmiri döyən dəmirçi olar.
 • Dəmir nəmdən, insan qəmdən çürüyər.
 • Dəmir ki var, döydükcə uzanar.
 • Dəmir dəmiri kəsər.
 • Dəmir qapının taxta qapıya işi düşər.
 • Dəmir ayaq, dəmir çarıq, dəmir diş.
 • Dəm-dəm halvası deyil ki.
 • Dəm dəm gətirər, qəm qəm.
 • Dəlləkliyi bizim başımızda öyrənir.
 • Dəlləyi müştərisindən çox.
 • Dəlinin xırmanı olmaz.
 • Dəlinin ürəyi dilindədir, ağıllının dili ürəyindədir.
 • Dəlinin sözü, sərxoşun gözü.
 • Dəlinin nə toyu olsun, nə bayramı.
 • Dəlinin eşşəyi də dəli olar.
 • Dəlinin yadına daş salma.
 • Dəlinin düşünməsinə, toyuğun eşələnməsinə dərman yoxdur.
 • Dəlinin dilinə pəhriz yoxdur.
 • Dəlinin buynuzu olmaz ki?
 • Dəlinin bir ağıllısı olmaz?
 • Dəlinin başında qoz ağacı bitməz.
 • Dəlini zəncirlə yox, tədbirlə tutarlar.
 • Dəlilər dünyanı əkdilər, ağıllı indi cüt qoşur.
 • Dəliyə halva-külçə neyləsin?
 • Dəliyə gündə bayramdır.
 • Dəliyə yüz öyrət, öz bildiyini eylər.
 • Dəliyə yer ver, əlinə bel!
 • Dəliyə yazı yoxdur.
 • Dəliyə dəli kimi cavab verməzlər.
 • Dəliyə daş atma, başına daş yağdırar.
 • Dəliyə qoşulma, səni də dəli edər.
 • Dəliyə qanun yoxdur.
 • Dəliyə bir hava bəsdir.
 • Dəliyə ağıl, qaraya sabun kar eyləməz.
 • Dəlidir, başını vursun divara!
 • Dəlidən ağıl ummaq olmaz.
 • Dəli çomağa rast gəlib.
 • Dəli utanmaz, yiyəsi utanar.
 • Dəli söyləyən doğru olar.
 • Dəli sərxoşdan qorxar.
 • Dəli özü deyər, özü də gülər.
 • Dəli öz zərərini güdər.
 • Dəli ol, bəxtin olsun.
 • Dəli inəyin dəli də buzovu olar.
 • Dəli ilə tapmaqdansa, ağıllı ilə itirmək yaxşıdır.
 • Dəli ilə sərxoşun meydanı birdir.
 • Dəli ilə dövlətli, ikisi də bildiyini eylər.
 • Dəli elsiz, el dəlisiz olmaz.
 • Dəli dövran sürər, ağıllı vaxt gözlər.
 • Dəli dostun olunca, ağıllı düşmənin olsun.
 • Dəli dost, qəlbi qara, mən belə dostu neylərəm?
 • Dəli dəliyə xoş gələr.
 • Dəli dəliyə qoşular, dəyənək göydən yağar.
 • Dəli dəlidən xoşlanar, molla – halvadan.
 • Dəli demiş, ağıllı inanmış.
 • Dəli deyingən olar.
 • Dəli qırmızı sevər, gic – sarı.
 • Dəli qız evdə qalmaz.
 • Dəli qız dayısından yaşınar.
 • Dəli quyuya bir daş atdı, min ağıllı çıxarda bilmədi.
 • Dəli qazının yazdığını, ağıllı qazı pozmaz.
 • Dəli başına dövlət quşu qonub.
 • Dəli bağlayanı ağıllı aça bilməz.
 • Dəli aydan qorxar.
 • Dəymə düşərdir.
 • Dəyənək dəlinin, süpürgə gəlinin.
 • Dəymə tazıya – qaçar qazıya.
 • Dəyirmançının şahidi kömbəçi olar.
 • Dəyirmandan acıq eyləyən çuvalını boş aparar.
 • Dəyirmanın səsindən qaçan un üyütməz.
 • Dəyirmanın pəri – iki günün əri.
 • Dəyirmanın yaraşığı torba, çuvaldır.
 • Dəyirmanın boğazına ölü salsan diri çıxar.
 • Dəyirmanın boğazı boş qalsa, daş daşı sürtər.
 • Dəyirmandan gələnin əlinə baxarlar.
 • Dəyirmanda doğulan siçan köy gurultusundan qorxmaz.
 • Dəyirmanda dənin yox, şahad üstə başını niyə yarırsan?
 • Dəyirmanda dəni olmayana un verməzlər.
 • Dəyirmanda buğda qurutmazlar.
 • Dəyirmana girdi köpək, dəyirmançı vurdu kötək, bilmirəm kəpək yedi köpdü köpək ya da ki, kötək yedi köpdü köpək?
 • Dəyirmana gələndən sonra ulaq görən çox olar.
 • Dəyirmana getsə dünya xəbəri gətirər.
 • Dəyirmana gedirəm, nə dənim var, nə çuvalım.
 • Dəyirmana dəni evdə arıd apar.
 • Dəyirman xoruzu kimi qıpqırmızıdır.
 • Dəyirman iki daşdan, məhəbbət iki başdan.
 • Dəyirman bildiyini eylər, çaq-çaq baş ağrıdar.
 • Dəyərli muncuq yerdə qalmaz.
 • Dədəsini görməyən şahlıq iddiası eylər.
 • Dədəsindən nə gül dərdim ki, balasından gülab çəkim?
 • Dədənə ehsan verib əli çapıxları qapına dadandırma.
 • Dədəm mənə kor deyib, hər yetənə vur deyib.
 • Dədəm evində də qarabəxt, ər evində də?
 • Dədəm evində balıq başı, ərim evində də balıq başı?
 • Dədə görməyən elə bilər Şaqqulu da bir dədədir.
 • Dəvətsiz gələn qonaq, quru yerdə oturar.
 • Dəvətsiz qonağı köpək qarşılar.
 • Dəvətə icabət gərək.
 • Dəvəçi ilə dost olanın, darvazası gen gərək.
 • Dəvəsi ölmüş ərəbəm!
 • Dəvənin kini - ilanın kini.
 • Dəvənin yemədiyi ot, ya başını ağrıdar, ya qıçını.
 • Dəvənin dizini bağla, sonra allaha tapşır.
 • Dəvənin də oynamağına az qalıb.
 • Dəvənin quyruğu yerə dəyməz.
 • Dəvənin qanadı olsa, uçulmamış dam qalmaz Dəvənin quyruğu yerə dəyəndə.
 • Dəvənin biri bir döngə, vay döngə dərdi.
 • Dəvənin ayağı altında qarışqa əzilməz.
 • Dəvənin azanı Ağcaqabula gedər.
 • Dəvəni çömçə ilə suvarır.
 • Dəvəni satan köşək ala bilməz.
 • Dəvəni palaz altında gizlətmək olmaz.
 • Dəvəni yükü ilə, sarbanı ipi ilə.
 • Dəvəni yükü ilə udur.
 • Dəvəni ya duza, ya suya.
 • Dəvəni itirib köşəyi axtarır.
 • Dəvəni eşşəyin quyruğuna bağlayır.
 • Dəvəni dağdan uçurdan bir çəngə otdur.
 • Dəvəni aparan eşşəkdir.
 • Dəvəyəcən boyun olunca, düyməcə ağlın olsun.
 • Dəvəyə minməmişdən qabaq yırğalanmaq öyrənir.
 • Dəvəyə qanqal lazım olsa, boynunu yüz yerdən uzadar.
 • Dəvədən böyük fil var.
 • Dəvəquşu yükə gələndə, qanadlarını göstərər.
 • Dəvə Xançobanda olar.
 • Dəvə tanımasa, ovsarı tanıyar.
 • Dəvə palçığa batdı, milçək onu çıxartdı.
 • Dəvə ölsə dərisi yükdür, toyuq ölsə bir çəngə tükdür.
 • Dəvə ölər, yükü qalar, xoruz ölər, tükü qalar.
 • Dəvə öz kövşədiyini udar.
 • Dəvə oynayanda qar yağar.
 • Dəvəni ovlamazlar.
 • Dəvə nə qədər uzaq getsə, qatarını gözlər.
 • Dəvə nə qanır nərdivan nədir?
 • Dəvə nə qədər arıq olsa, dərisi bir eşşəyə yükdür.
 • Dəvə nalbəndə baxan kimi baxır.
 • Dəvə minənin eşşəyi yanında olar.
 • Dəvə gördün?
 • Dəvə köşəyə uymasa, köşək dəvəyə uyar.
 • Dəvə kinli olar.
 • Dəvə kimi düz bir yeri yoxdur.
 • Dəvə durdu dam yıxdı.
 • Dəvə qulağından asılmaz.
 • Dəvə kimi böyüksən, qulağı qədər ağlın yoxdur.
 • Dəvə buynuz axtarırdı, qulaqdan da oldu.
 • Dəvə böyüksə, yükü də böyükdür.
 • Dəvə böyükdür – ot yeyər, şahin kiçikdir – ət yeyər.
 • Dəvə bostana girəndə, elə bilər onu heç kim görmür.
 • Dəvə bir fikir eyləsə, sarban ikisini eylər.
 • Dəvə başın soxar pambığa, gözlərini də bərk- bərk yumar, Deyər : - Məni heç kəs görmədi.
 • Dəvə asta gedər, çox gedər.
 • Dəvə adın satar, eşşək odun.
 • Deyirəm, sevgimizə, bəxtimizə gəc baxanın, gözü kor, bəxti qara, qəlb evi viran olsun.
 • Desən öl – ölər, qal – qalar.
 • Desən yumurta ağdır, deyər qaradır.
 • Desələr ki, göydə toy var, arvadlar nərdivan axtarar.
 • Deməsən eşitməzsən.
 • Demək olmur ki, gözün üstə qaşın var!
 • Demək asandır, yerinə yetirmək çətin.
 • Demə babam yoxsuldur, can sağlığı dövlətdir.
 • Deyirəm dilim yanır, demirəm – ürəyim.
 • Deyingən dinə bilməz, dinməsə dözə bilməz.
 • Deyilmiş sözdən deyilməmiş yaxşıdır.
 • Deyiləcək sözü fikirləş, sonra de.
 • Deyilən söz geri qayıtmaz.
 • Deyən qafildir, dedirdən qafil deyil.
 • Deyən ağılsız olsa eşidən gərək ağıllı ola.
 • Dedim, deməmiş olum.
 • Daşınma su ilə dəyirman işləməz.
 • Daşınma su ilə bağ salınmaz.
 • Daşın xırdası böyüməz, adamın xırdası böyüyər.
 • Daşı sıxsa, suyunu çıxardar.
 • Daşı ətəyindən tök.
 • Daşı daşa, başı başa vurarlar.
 • Daşlar da dilə gəlir.
 • Daşdan çörək çıxardar.
 • Daşdan tük çəkər.
 • Daşdan yumşaq nə versən yeyər.
 • Daşdan qopar, yoxdan qopmaz.
 • Daş üstə əkin olmaz.
 • Daş daş üstə qalmamış.
 • Daş ürəkli düşmənin ürəyini yarar yumşaqlıq.
 • Daş olsaydı sıxardım, torpaqdı dayandım.
 • Daş olma, baş ol.
 • Daş kəsənə toxunsa, vay kəsənin halına, kəsən daşa toxunsa, vay kəsənin halına!
 • Daş yumşalar, düşmən yumşalmaz.
 • Daş düşdüyü yerdə qalar.
 • Daş - divarın qulağı var.
 • Daş – dəyənə bəllidir, yol – gedənə.
 • Daş daşı sındırar.
 • Daş daşı, dırnaq daşı, siz savaşa, biz tamaşa.
 • Daş - daşa söykənər – divar olar.
 • Daş qızlar bağrına, gecələr yalqız yatar.
 • Daş quyuya düşən kimi düşüb.
 • Daş qayaya rast gəlib.
 • Daş bir yerdə – qoz bir yerdə.
 • Daş bir yerdə qalanda göyərər.
 • Daş atıb başını tutub.
 • Daş atana – çörək at.
 • Daş atan bəlli – baş atan bəlli.
 • Daş at – qolların açılsın.
 • Daş altından su yeridir.
 • Darımızı yeyib, üzümüzə xortdayır.
 • Darıycan əri olanın tanrıycan hökmü olar.
 • Darıya girən donuz yabanı özünə qəbul elər.
 • Darğa əmimdir, daha nə qəmimdir!
 • Darvazadan keçməyən iynə gözündən keçər.
 • Darvaza qapısın bağlamaq olar, xalqın ağzın bağlamaq olmaz.
 • Darayı, səni geyər hər ayı!
 • Dar küçədən keçmərəm, çadramı yellətmərəm.
 • Dar yerə min dost yerləşər, bir düşmən yerləşməz.
 • Danışıram da pis olur, danışmıram da.
 • Danışmaq dananı qurda verər.
 • Dananın evi yıxılsın.
 • Danışanı adam bilir, hürəni – it.
 • Danalı inəkdən sağım olmaz.
 • Dana oynar, mıxını bərkidər.
 • Dana göbələk götürdü.
 • Dan ulduzuna dönmüsən.
 • Damımız uçdu, dam kürəməkdən qurtardıq.
 • Damdan düşsə, pişik kimi ayağı üstə düşər.
 • Damdan düşənin halını damdan düşən bilər.
 • Damdan düşdüm, ətəyim sındı.
 • Damdan - dama gəzən köpəyin beli sınar (qırılar).
 • Damda verər azanı, yerdə sayar qazanı.
 • Damara baxarlar, qan alarlar.
 • Damar - damar, daşı dələr.
 • Damazlığını yeyən tamarzı qalar.
 • Dama - dama göl olar, axa-axa sel.
 • Dam uçdu, kalafası qaldı.
 • Dam olmadın, eşik ol barı!
 • Dam dirəksiz olmaz, tövlə kürəksiz.
 • Dalınca aftafa aparır.
 • Dalında namaz qılıram.
 • Dalın daşa dayayıb.
 • Dalı bağlıdır.
 • Daldan gələn dadlı olar.
 • Dalda qalma, yoldaşından yeyin get.
 • Dalaşan köpək xoralı olar.
 • Dal ayağı ilə qulağını qaşıyır.
 • Dayısı olan dayısına güvənər.
 • Dayı tikən körpünü su aparmaz.
 • Dayı görməyib, elə bilir Şaqqulu da bir dayıdır.
 • Dayı ilə dağ dolan, əmi ilə bağ dolanma.
 • Dayanan su tez iylənər.
 • Dayan, doldurum!
 • Dayağı dağ olanın, başı göylərdə olar.
 • Dayça nə qədər bərk qaçsa, arabanı çəkən atdır, at!
 • Dayça at olunca yiyəsi mat olar.
 • Dairənin nə başı var, nə ayağı.
 • Dazın istədiyi qara saç olar.
 • Daz keçəldən xoşlanar.
 • Dadsız - duzsuz qonşuya qalsın.
 • Dadmaqla mal tükənməz.
 • Dadlı söz – can arzusu, dadsız söz – baş ağrısı.
 • Dadlı söz dinlənər, dadsız söz əsnədər.
 • Dadlı dil – gülər üz.
 • Dadımlıqdır, doyumluq deyil.
 • Dadı dağarcığında qalıb.
 • Dadsız şorbaya duz da kar eləməz.
 • Dad dadıycan, duz da dadıycan.
 • Dadı damağında qalıb.
 • Dadı ağzında qalıb.
 • Dadmamısan qaz ətini, nə biləsən ləzzətini?
 • Dadananla quduranı saxlamaq olmaz.
 • Dadanan dura bilməz dursa da dözə bilməz.
 • Dadanan dayanmaz, yığdıqca da doymaz.
 • Dadanmısan dolmaya, bəlkə bir gün olmaya?
 • Dad fələk, dad fələk, mən içən şərbətdən özün də dad fələk!
 • Dadanmısan, qudurmusan?
 • Dağına baxar – qar verər, bağına baxar – bar verər.
 • Dağılasan vilayət; azançısı – eşşək, münəccimi – çaqqal.
 • Dağın üstə bağın sağ olsun.
 • Dağın nə dərdi dağ boydadır.
 • Dağı dağ üstə qoyub.
 • Dağlar marala qaldı!
 • Dağlar dağımdır mənim, qəm ovlağımdır mənim, dindirməyin ağlaram yaman çağımdır mənim.
 • Dağdan hey götürüb desən ki, "çoxdur", bir də görərsən ki, dağ özü yoxdur.
 • Dağdan gəlir, dağ arabası, heç kim onu mindiyi yox,
 • Dağdan gələn, dağa gedər.
 • dağarcığını çuvala tay tutur).
 • Dağarcığını çuval yanına sürür.
 • Dağarcıq çuvaldan böyük oldu?
 • Dağa yağsa – çöl abadan, çölə də yağsa – çöl abadan.
 • Dağ üstündə tısbağa, gomuşdan böyük görünər.
 • Dağ üstə maral gəzər.
 • Dağ suları dağdan gələr.
 • Dağ səfasız olmaz, gözəl vəfasız.
 • Dağ nə qədər uca olsa, el üstündən yol salar.
 • Dağ yıxılmasa – dərə dolmaz.
 • Dağ yeriməsə abdal yeriyər.
 • daldadır.
 • Düşmənin bəlisindən dostun şilləsi yaxşıdır.
 • Düşməni yumşaqlıqla dost edən ağıllıdır.
 • Düşməni elə vur ki, bir də özünə gəlməsin.
 • Düşməni bas, hər yol ilə bassan, bas!
 • Düşmənə fürsət vermə, ayıq ol.
 • Düşmənə sahib çıxan, düşmən sayılar.
 • Düşmənə quyu qazıyınca, dosta ev tikərsən!
 • Düşmənə varanda ürəyində nifrət, əlində tüfəng; dosta varanda ürəyində məhəbbət əlində çörək.
 • Düşmənə bel bağlama.
 • Düşmən çox olanda qaçmaq da mərdlikdəndir.
 • Düşmən səni daş ilə sən düşməni aş ilə.
 • Düşmən yaxandan tutanda it ətəyindən tutar.
 • Düşmən ətək altından çıxar.
 • Düşmən gücsüz də olsa, ehtiyatı əldən vermə.
 • Düşmən düşmənin halına qalmaz.
 • Dünyaca gözəlliyin olunca, zərrəcə bəxtin olsun.
 • Dünyanın axırıdır?
 • Dünyaya dayanma, varına inanma.
 • Dünyaya bel bağlama.
 • Dünyadan xəbəri yoxdur.
 • Dünyada hər şey satılıb-alınar, namusdan başqa.
 • Dünyada hər kəs öz haqqına razı olsa, dava olmaz.
 • Dünyada hər an, mərdə arxalan.
 • Dünyada pulsuz – axirətdə imansız.
 • Dünyada oğul toyundan şirin heç nə ola bilməz.
 • Dünyada ən yaxşı şey yaxşılıqdır.
 • Dəm dayına!
 • Dəm, hara gedirsən?
 • Dini dinara satan molla, dindən də olar, dinardan da.
 • Dindən çıxsan da, eldən çıxma.
 • Din elmin düşmənidir.
 • Dilinin pərsənki yoxdur.
 • Dilini uzun eləyən, başını bəlaya salar.
 • Dilini tut, divanı ud.
 • Dilini saxlayan, başını saxlar.
 • Dilin qoy dilçəyinə.
 • Dilini qısa eylə.
 • Dilini bilməyən anasın tanımaz.
 • Dilinə doğru söz gəlməz.
 • Dilində öd olanın hər şeyi acı olar.
 • Dilin olmasaydı, qarğalar dimdikləyərdi.
 • Dilin bəlasıdır uzunçu olmaq, ariflər işidir, sükuta dalmaq.
 • Dilimdə tük bitib.
 • Dilim, dilim ol, dilim, bir az şirin ol, dilim, bir az həlim ol, dilim, sən ki, incitdin yarı dilim-dilim ol, dilim.
 • Dilimin bələsından sana.
 • Dili xoş olanın havadarı çox olar.
 • Dili uzundur, ağlı gödək.
 • Dili topuq çalır.
 • Dili ilanı yuvasından çıxardar.
 • Dili varsa, dilçəyi də var.
 • Dili bal, işi bəla.
 • Dilotu yeyib!
 • Dilənçiyə xiyar verdilər, əyridir deyə almadı.
 • Dilənçiyə torbası ağırlıq eləməz.
 • Dilənçiyə bir verərsən, bir də istər, sabahacan yatmağa yer də istər.
 • Dilənçi torbasından çörək yeməzlər.
 • Dildir, nə qoruğu var, nə qaytanı.
 • Dildən gələn əldən gəlsə, kasıb-kusub varlanar.
 • Dildən acı, dildən şirin şey yoxdur.
 • Dildə yox, işdə özünü göstər.
 • Dildə bir şey deyib, ürəklə başqa şey tutma.
 • Dil sümüksüzdür, amma sümüyü sındırar.
 • Diz ilə olan, zor ilə olmaz.
 • Dil ilə dost olanın ağzın ara, könlün al.
 • Dil ki, var, ətdəndir, hara döndərsən dönər.
 • Dil ətdəndir.
 • Dil var bal gətirər, dil var – bəla.
 • Dil başı saxlar.
 • Dil başı güdaza verər.
 • Dil başa bəladır.
 • Dil adamın düşmənidir.
 • Dil adamı bəyan eylər.
 • Dil ağrısından qol ağrısı yaxşıdır.
 • Dil ağrıyan dişə dəyər.
 • Divarın iki üzün yıxmazlar.
 • Divarın dalısı da qürbətdir.
 • Divarı nəm yıxar, insanı qəm.
 • Divar binadan qaim olar.
 • Divanxana qapısı, girəndə darvaza olar, çıxanda iynə gözü.
 • Divan haqqa da baxar, nahaqqa da.
 • Divan ilə divanlıq eləmək olmaz.
 • Div qurbağaya aşıq olub.
 • Dəhnəni dərin qazı, suyu gur gəlsin.
 • Dəstini qıran da bir, suyu gətirən də bir.
 • Dəstəmazsız namaz olmaz.
 • Dərmansız dərdin dərmanı bimarlıqdır.
 • Dərgahın qapısı açıq olanda köpəyin yuxusu gələr.
 • Dəryaya bir daş at, ya bir qaya sal.
 • Dəryaya daş atmaqla suyu bulanmaz.
 • Dəryaz işlər, qol öyünər.
 • Dəryadan uzaq, bəladan uzaq.
 • Dərdə nə əksik olacaq?
 • Dəryadan nə əksik olacaq?
 • Dəryadan bir damcı.
 • Dəryadakı balıq, göydəki quş satılmaz.
 • Dəryada balıq sevdası.
 • Dərya murdarlıq götürməz.
 • Dərya görünən yerdə qətrə nə görünər?
 • Dərinə getmə, məsələ böyüyər.
 • Dərin su bulanmaz.
 • Dərilməmiş güldən dəstə bağlamaq olmaz.
 • Dərzinin mayası iynə-sapdır.
 • Dərziyə köç dedilər: iynəsini yaxasına sancdı.
 • Dağ dağa arxadır.
 • Dağ da olsan dağa daldalan.
 • Dağ bizim, ceyran bizim ovçu burda nə axtarır?
 • Dağ başında xırman qurma, sovurarsan, yel aparar, sel yanında dəyirman qurma, üyüdərsən, sel aparar.
 • Dağ başı dumandan qurtarmaz insan başı yamandan.
 • Dağ ağrı çəkdi, nə doğdu?
 • Dağ başı duman olar.
 • Davaçın xan olsa Allah dadına çatsın.
 • Davaçı qazı isə, ərizəni allaha yaz.
 • Davasını bilməyənə şahid olma.
 • Davanı göydə axtarırdı, yerdə əlinə düşüb.
 • Davanı iki dəfə salmaq nahaqdır.
 • Davanı qılınc aralar.
 • Davalı yerdə ot bitməz.
 • Davakarın şah olsa, ərizəni allaha yaz.
 • Davada halva paylamazlar.
 • Davada nırx kəsən olmaz.
 • Davada aradakının gözü çıxar.
 • Davada ağac aradakına dəyər.
 • Dava üçün bir qazı, isbat üçün on şahid.
 • Dava günündə igid gərək daldalanmasın.
 • Dava dağarcıq üstədir.
 • Dava acı, faydası şirin olar.
 • Dabbağ xoşladığı dərini yerdən-yerə vurar.
 • Dəf edilməsi mümkün olmayan dərdə dözməkdən başqa çarə yoxdur. (Türkmən atalar sözləri)
 • Dostunuza tez-tez ziyarətə gedin, çünki üstündə gedilməyən yollar tikan və kollarla bağlıdır. (Hind atalar sözləri)
 • Dəvə quraqlıqda gedər, amma bir də onu bataqlıqda gör. (Özbək atalar sözləri)
 • Düyünün içindəki qara daşlardan qorxma, ağ olanlardan qorx. (Yapon atalar sözləri)
 • Düyünün içindəki qara daşdan deyil,
  ağ daşdan qorxun. (Yapon atalar sözləri)
 • Dəlilərə zəng taxmaq istəsələr, dəmirin kilosu yüz milyon olar. (Bolqar atalar sözləri)
Dostlarınla Paylaş
Whatsapp Facebook Telegram Twitter Viber
Logo

İstədiyiniz Atalar Sözlərini tapa bilərsiniz. Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri hərflərə görə qruplaşdırılıb


atalar sözləri, məsəllər, inşa, kitablar, dərsliklər, fənn, bədii, bayatı, abdulla, meseller, atalar sozleri, molla, edebiyyat, layla, meqaleler, melumatlar, haqqinda, abbas sehet, qoşma, şeir, Atalar Sözləri və Məsəllər

Saytda 110 nəfər
xml | xml2 | html | ror | wiki
MobTop.az
admin@tatli.biz
©Tatli.Biz Company 2010-2021