Atalar Sözləri və Məsəllər

Saytımızda yerləşən Atalar Sözləri və Məsəllər aşağıdakı hərflərə görə qruplaşdırılıb
 • Müştəri hər zaman haqlıdır. (İngilis atalar sözləri)
 • Min kilometrlik bir səyahət ilk addımla başlar. (Çin atalar sözləri)
 • Malını qiymətindən ucuz satana pul gərəkdi,
  Malı qiymətindən baha alana, mal gərəkdi.
  Malını qiymətindən baha satana da pul gərəkdi.
 • Mən gəldim gəlin görməyə, gəlin getdi təzək yığmağa.
 • Məscid şamını yeyən pişik kor olar.
 • Meydansız at sürülməz, sınaqsız ər bilinməz.
 • Mərdəkan – mərd məkan deməkdir.
 • Mərd mərdi kəsər Murtuza-Əli hər ikisini.
 • Mərd ilə ülfət edən, axırda bir gün mərd olar,
  namərdlə ülfət edən, axır biyaban-gərd olar.
 • Mərd ilə gəzən mərd olar, namərd ilə gəzən biyaban-gərd!
 • Mərd başa baxar, namərd – ayağa.
 • Mərd igidə arxa dur.
 • Mərd dostluq qanar, bərkdə dayanar.
 • Mərd igid tək qalmaqdan qorxmaz.
 • Malı yox oğru apara,
  imanı yox şeytanı apara.
 • Malını yaxşı saxla, qonşunu oğru tutma.
 • Məndən olub mənə oxşamır.
 • Məscidin qapısı açılmamış kor əsasını dirədi.
 • Mən gətirirəm qısa-qısa, arvad dağıdır kisə kisə.
 • Mənzili yaxın, pulu çox?
 • Müştərinin gözü satıcının əlində olar.
 • Müştərinin biri gedər, biri gələr.
 • Müştərinin ağlı gözündə olar.
 • Müftəxor sahibi – səliqəli olar.
 • Müsəlmanın sonrakı ağlı.
 • Mülk aldın abad al, bağ aldın bərbad.
 • Mülk alan qırx gün ac olar, mülk satan qırx gün tox.
 • Müəllim ikiqat atadır.
 • Müəllim ən böyük bağbandır.
 • Müqəssirin dili qısadır.
 • Muşqulatçun saqqız çeynə.
 • Mustafa xandan kağızı var.
 • Musiqi ruha qidadır.
 • Musiqi könül həmdəmidir.
 • Musa-musa, tumanı qısa, anası uzun, atası qısa!
 • Mus-mus deyincə birdəfəlik – Mustafa de.
 • Murdar əsgiyə od düşməz.
 • Motala dadanan köpək bir də gələr.
 • Mollanın cibi dərin olar.
 • Mollanın ovcu həmişə gicişər.
 • Mollanın nə pisi, nə yaxşısı; molla elə molladır.
 • Mollanın qarnı beşdir, daima biri boşdur.
 • Mollanın bağrı onda çatlar ki, iki yerə ehsana çağıralar.
 • Mollanı məcsiddə, sərxoşu meyxanada taparsan.
 • Molladan adam olmaz, palıddan badam.
 • Molla çörəyi, ilan ayağı görünməz.
 • Molla Turab banladı, kim bildi, kim anladı?
 • Molla tuluq zurnasına bənzər, qarnı dolduqca səsi çıxmaz.
 • Molla sadağa verməz.
 • Molla Nəsrəddin o qədər ölü oldu ki, bir qazan halvanı yeyə bilmədi?
 • Molla kişidir saqqalı uzun, ağlı qısa.
 • Molla ilə durub oturan, axırda mürdəşir olar.
 • Molla evindən aş, kor gözündən yaş çıxmaz.
 • Molla duru sudan qaymaq yığar.
 • Molla qarınqulu olar.
 • Molla buzovdur, qırılsa hamıdan bərk qaçar.
 • Molla bəyə qoşuldu, xalqın evi yıxıldı.
 • Molla aşı gördü, yasin yaddan çıxdı.
 • Molla alacağını unutmaz.
 • Molla, azar olmasın?
 • Molla acgöz olar.
 • Mıxı çıxarıb qaçanı döyə bilmir, mıxdakını döyür.
 • Mıxı mismar edən var.
 • Mıx da əyiləndə onu düzəldirlər.
 • Mıx iki haçalı olsa, yerə keçməz.
 • Mırığa dedilər: Çırağı pilə!
 • Mişka piyandır, şapkəsi yandır.
 • Mis mis ilə toqquşdu, arada güvəc parçalandı.
 • Mis gəldi, saxsı qaç!
 • Mis ya sındı, ya cingildədi.
 • Minnətli plovdan, minnətsiz pendir-çörək yaxşıdır.
 • Minnət deyil, dərvişlikdir.
 • Minnət qədər ağır yük olmaz.
 • Minnət ilə behiştə getməkdənsə, minnətsiz cəhənnəmə getmək yaxşıdır.
 • Minmə qoduq, vermə cərimə.
 • Minə dözən min birə dözər.
 • Mindin atın sağrısına, qatlaş yanın ağrısına.
 • Minarə görməyən elə bilər yerdən göbələk çıxıb.
 • Minarə başında qoz dayanmaz.
 • Min xala yığılsa, bir ananın yerini verməz.
 • Min ulduz var, bircə ay.
 • Min nəsihət, bir sərəncam.
 • Min gün yaraq – bir gün gərək.
 • Min ilin ölüsündən bir ilin dirisi yaxşıdır.
 • Min ilin azarlısıdır.
 • Min il keçsə qohum sənə yad olmaz.
 • Min il qanqal otlasan, ağzın dəvə ağzına oxşamaz.
 • Min eşit, bir söylə.
 • Min evli Kəsəmənə bir ay oruc, yeddi evli kəndə də bir ay oruc?
 • Min dost azdır, bir düşmən – çox.
 • Min dərədən su gətirər.
 • Min dərd var, min bir dərman.
 • Min qoyunlunun bir qoyunluya işi düşər.
 • Min qarğaya bir sapand daşı?
 • Min qapıda duz dadan, bir qapıda bənd olmaz.
 • Min bir dərdin min bir dərmanı var.
 • Min bilən olsan, bir biləndən soruş.
 • Min batman varın olunca, bir batman ağlın olsun.
 • Min acını yeyərlər, bir şirinin xətrinə.
 • Min atlının öhdəsindən gələndir.
 • Milçəkdən fil qayırır.
 • Milçək şirəyə yığılar.
 • Milçək özü bir şey deyil, ancaq könül bulandırır.
 • Milçək mindim Kür keçdim, yaba ilə dovğa içdim, heç belə yalan görməmişdim.
 • Milçək kimi qırılır.
 • Milçək qarasından minarə tikir.
 • Millət necə tarac olur-olsun nə işim var?
 • Məşğuliyyət üçün saqqız çeynə!
 • Məcnun kimi dərs oxuyan "Vəlleyli" də qalar.
 • Məclisdə yerini tanı, deməsinlər: - dur burdan!
 • Məhəbbət şərikli olmaz.
 • Məhəbbət ürəkdən silinməz.
 • Məhəbbət gözdə olmaz, könüldə olar.
 • Məhəbbət iki başdan olar.
 • Məhəbbət dostluqdan başlanır.
 • Məhəbbəti qorusan, onunla ucalarsan, məhəbbətli qocalsan, qoca deyil – cavansan.
 • Məhəbbət və doğruluq məğlub edilməz.
 • Mətləbi uzatmazlar.
 • Mətləbi darı üstə qoyur.
 • Mətahın atma bazara xiridar olmayan yerdə.
 • Məscidin hörməti: bir orucluqda, bir məhərrəmlikdə.
 • Məscid qapısıdır, nə sındırmaq olur, nə yandırmaq.
 • Məsləhətsiz görülən işdən xeyir olmaz.
 • Məsləhətli aş dadlı olar.
 • Məsləhətlərin xeyirlisi – ortası.
 • Məsləhətlə tikilən don gen olar.
 • Məsləhətlə atılan daş uzaq gedər.
 • Məsləhətə xəyanət olmaz.
 • Məsəldə münaqişə olmaz.
 • Məsəl güldür – söz çiçək.
 • Mərmər üstə gül-bitməz.
 • Mərmər – yaxşı daşdan, yaxşılıq iki başdan.
 • Mərifətsiz millət yaşamaz.
 • Mərifət manqura dəyməz, simu-zər dövranıdır.
 • Mərdimazardan özünü qoru.
 • Mərdimazarı axtarmaqla deyil, rast gəlməkdədir.
 • Mərdin töyləsi namərdin otağından yaxşıdır.
 • Mərdin süfrəsi açıq olar.
 • Mərdin paxılı deyilsən ki?
 • Mərdin gözü tox olar, namərdin gözü yox.
 • Mərdi qova-qova namərd eləməzlər.
 • Mərdə şirin ol, namərdə – acı.
 • Mərdə güllə dəyməz heç kürəyindən.
 • Mərdə gələn qadanı, namərdin sərinə yaz.
 • Mərddən bir çıxar, namərddən iki.
 • Mərd kişi çörəyini daşdan çıxardar.
 • Mərd arxadan vurmaz.
 • Mənlik olan yerdə sənlik şamı yanmaz.
 • Mənimlə qoz-qoz oynama.
 • Mənimki belə keçdi çərxi dönmüş fələkdən.
 • Mənim xoruzum – özgələrin damı.
 • Mənim üçün xan da bir, gülxan da bir.
 • Mənim üçün bağ da bir, dağ da bir.
 • Mənim gözüm var sənin dolu ilxında, sənin nəyin var mənim boş axurumda?
 • Mənim yaram ağrayır, sənin haran ağrayır?
 • Mənim ayağım biləni sənin başın bilməz.
 • Məni satan satıb, alan da alıb.
 • Məni sayanın quluyam, saymayanın – ağası.
 • Məni yeməyən qurda köpək demərəm.
 • Məni yeyirsə – qoy aslan yesin, pişik yeməsin.
 • Məni qəbirdə görəsən!
 • Məni aparan suya "Araz" deyərəm.
 • Məni anam damda doğub.
 • Mənə usta deyərlər, arvadıma ustazən.
 • Məndən sənə yar olmaz!
 • Mənə nə veribsən ala bilmirsən?
 • Mənə yaramaz iş tapşırır, adımı qoyur yarıtmaz.
 • Mənə bax nə haldayam, yara bax nə sallanır.
 • Mənə bax, mənim kimi olma.
 • Mənzili uzaq, eşşəyi çolaq.
 • Mənzilin yaxın, kiryəsi çox, bunda nə sirr var?
 • Mənzil kəsər bədöy at.
 • Məndən uzaq olsun, istər cəhənnəmə dirək olsun.
 • Məndən sənə öyüd, dənini özün üyüd.
 • Məndən böyüyü tabaq altındadır.
 • Mən şahla çilov yemirəm ki, bığım yağa batar.
 • Mən sözü dedim daza, daz özün qoydu naza.
 • Mən söz sərrafıyam.
 • Mən səni bəyənmədiyim bulama, sən mənim bığımı bulama!
 • Mən ölürəm çiçəkdən, ört üzümü milçəkdən, yad gələr yalan ağlar, anam ağlar gerçəkdən.
 • Mən ölü, sən diri.
 • Mən ölməyim, mən öləndən sonra, istərsə qiyamət olsun.
 • Mən ölərəm – kiçik qiyamət, arvadım ölsə – böyük qiyamət.
 • Mən öz adımı özgədən soruşuram.
 • Mən mənəm, aləmləri dindirmərəm!
 • Mən gətirrəm yığın-yığın, arvad paylar torba- torba.
 • Mən gəlmişəm qənddana qənd qoymağa gəlməmişəm ürəyimə qan qoymağa.
 • Mən elə keçəl deyirəm qartmağı yerə tökülə.
 • Mən dəliliklə verdim, sən ağıllı ol, qaytar.
 • Mən dəli, anam dəli, bir də dəli atam var.
 • Mən demirəm, sən deyirsən.
 • Mən demədim, sən eşitmədin.
 • Mən deyirəm xədiməm, o soruşur, oğul-uşaqdan nəyi var?
 • Mən dedim: "Zənbil", sən bil.
 • Mən dedim eşidəsən, demədim öyrənəsən.
 • Mən qurdam – alaram, mən çobanam – vermərəm.
 • Mən qaçıram bəladan, bəla çıxır qabaqdan.
 • Mən qaçıram molladan, molla çıxır qarşıdan.
 • Mən bu evin öküzüyəm, istər kotana qoşsunlar, istər cütə.
 • Mən baş vurum, sən ayaq, gəl onu ortalayaq.
 • Mən balamı istərəm, balam da öz balasını.
 • Mən aşığam bu daşa, bu torpağa, bu daşa, düşməni elə vur ki, kəlləsindən bud aşa.
 • Mən almıram, yan cibimə qoy.
 • Mələsə əti halaldır.
 • Məkruh yeyənə haram söz yaraşar.
 • Məkkə evin içidir.
 • Mədrəsənin qızları, çopur-çopur üzləri, nə molla var, nə keşiş, kəbin kəsər özləri.
 • Mədinə ilə Məsmə düşübdür bəhsə-bəhsə.
 • Məqsədsiz iş tutma.
 • Meşəyə girən ayıdan qorxmaz.
 • Meşədə ağacın düzünü seçərlər.
 • Meşə ayısız olmaz.
 • Meyxanaçıdan şahid istədilər, sərxoşu göstərdi.
 • Meyxanada yazılan məktub cəhənnəmdə oxunar.
 • Meymunun xarratlıqda nə işi var?
 • Meymunun boğazına su çıxanda, çıxar oturar balasının başında.
 • Meymunun balası əvvəlcə yeriyər, sonra iməklər.
 • Meymun olub düşüb ortaya.
 • Meyl vermə evliyə, evə gedər – unudar.
 • Meydana girən köpək kötəkdən qorxmaz.
 • Meydana girən kişi nər gərək.
 • Meydan bizim, söz sizin.
 • Meyvəsini yedin, bağbanına rəhmət oxu.
 • Meyvəsi yox, barı yox, xaraba qalsın belə bağ.
 • Meyvəli ağaca quş qonar.
 • Meyvə kimi saralıb, gül kimi solub.
 • Maşa var ikən əlini yandırma.
 • Martın özünə lənət, aprelin on beşinəcən.
 • Martın gözünə barmağım, yaza çıxdı oğlağım.
 • Mart çıxdı – dərd çıxdı, keçilər yaza çıxdı.
 • Manatı manat qazanır.
 • Mamaça çox olanda uşaq tərsə gələr.
 • Malını yeməyənin malını yeyərlər, ölüsünü də döyərlər.
 • Malını dişin var ikən ye.
 • Malını bəylər apardı, camalına nə oldu?
 • Malına düşdü talan, sən də bir yandan tala.
 • Malın ortaqlı olmasın.
 • Malın mal olunca bazarın bazar olsun.
 • Malın getməsinə yiyəsi səbəb olar.
 • Malın yiyəsi – uşağın atası.
 • Malın yiyəsi gərək, oğlu yox, atası gərək.
 • Malımız budur, yarısı sudur, alsan da budur, almasan da budur.
 • Malım getdi, pulum getdi, qonağım razı getmədi.
 • Malım zay olunca, qoy canım zay olsun.
 • Malı satandan al.
 • Malı malla ölçərlər, canı – canla.
 • Malı mal yanında tanıyarlar.
 • Malı qırov öldürər qışın adı bədnamdır.
 • Malı maldan, canı candan ayırmaq olmaz.
 • Mal canı qazanmaz, can malı qazanar.
 • Mal sahibi ölməyib ki.
 • Mal sahibindən qiymət götürər.
 • Mal mənimdir, məsləhət mənim.
 • Mal mənimdir, belə yeyirəm, əritmirəm, kərə yeyirəm.
 • Mal malı qazanar.
 • Mal yığınca ağıl yığ.
 • Mal yiyəsinə oxşamasa haramdır.
 • Mal itdi – iman itdi.
 • Mal insana, insan mala əmanətdir.
 • Mal gedər bir yerə, güman gedər min yerə.
 • Mal dediyin can yanğısıdır.
 • Mal qatlaşar, yiyəsi qatlaşmaz.
 • Mal bacından qorxmaz.
 • Mal başa bəladır.
 • Mal acıdı – can acısı.
 • Mal adamın düşmənidir.
 • Mayasız fətir olar.
 • Mayanı uduzub çuruna güvənir.
 • Mayabaş oldular.
 • Maya səndən, can məndən.
 • Maya doğar, nər doğmaz.
 • Mağarada qurd az idi, biri də gəmi ilə gəldi.
 • Mərd çörəyini daşdan çıxardar.
 • Mərd özündən bilər, namərd yoldaşından.
 • Mərd mərdi qanar, Bərkdə oduna yanar.
 • Mərd gördüyün deməz.
 • Mərdin gözü tox olar, namərdin gözü ac.
 • Mərd ilə gəzən mərd olar, namərdlə gəzən biyabangərd olar.
 • Mərd igidlər süfrə açar, ad alar.
 • Mərdi qova-qova namərd eləmə.
 • Mərd əli kasad olmaz.
 • Mərddən bir xəta, namərddən min.
 • Milçək bir şey deyil, könül bulandırır.
 • Miyançının kisəsi gen olar.
 • Meşə çaqqalsız olmaz.
 • Məkkəyə gedən dəvə hacı olmaz.
 • Mahnı saz ilə, qız nazilə.
 • Malın varlğı: könül saylığı, ağız yağlığı.
 • Məclisə görə da'vamız, quyuya görə dolçamız.
 • Məhəbbəti qorusan, onla ucalarsan, məhəbbətli qocalsan, qoca deyil –cavansan.
 • Minarənin başı göyə çatsada, dibi yerdədir.
 • Muğan muğan olar, bir qoyun bir quzu, muğan muğan olar, nə qoyun nə quzu.
 • Mollanın çörəyi ilə ilanın ayağı görünməz.
 • Meyvəsin yedə, ağacın sorma.
 • Min illik yollar belə, ilkin addımla başlamış.
 • Min işçiyə bir başçı.
 • Min qapıdan duz dadan, bir qapıda bənd olmaz.
 • Min ulduz var, bir ay.
 • Mərd mərdi qanar,
  Bərkdə oduna yanar.
 • Məscid tikilməmiş kor əsasın dayadı.
 • Mərd ilə gəzən mərd olar, namərdlə gəzən biyanbangərd olar.
 • Məsləhətli don gen olar.
 • Min yeyənin olsun, bir deyənin olmasın.
 • Müharibədə hirs də cəsarət qədər yaxşıdır. (Uels atalar sözləri)
 • Müharibəni bilməyən sülhü də bilməz. (Yapon atalar sözləri)
 • Musiqi dəyişəndə rəqs də dəyişər. (Yapon atalar sözləri)
Dostlarınla Paylaş

Whatsapp Plus, Instagram Plus, Youtube Plus, Mp3 Yukle, Video Yukle, HD mp4, Bedava Indir, Android Dunyasi, Futbol neticeleri, Idman xeberleri

Islam Aləmi, Qurani Kerim, Online Xəritə, Rəsədxana, Oxu zalı, Hazır Smslər, Ilimiz 2021, Gundəlik, Futbol Nəticələri, Idman Xəbərləri, Gundəlik Burclər, Valyuta Məzənnəsi, Qarışıq Bolmələr, Online Tərcumə, Adların Mənası

Saytda 70 nəfər
Tatli.Biz
Top.Mail.Ru MobTop.az
©Tatli.Biz 2010-2021